This page contains a Flash digital edition of a book.
Ú ¤


ÁÂȘ . . . ÓÂ


∂¡


,·Ù √ ∆ ∏


· Ì ∆ Á È · · ÓıÚÒ Ô ˘ ˜,


Á ¿ ∞ È Ï Ò Ò˙


Ú 6 : ‰) ¶ÚÔ·ÚÔ͇ÙÔÓ· Û -Ô˜ M


√ ΛӉ˘ÓÔ˜ ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ˜, ·ÏÏ¿ Ô ·ÛÙ˘- ÓfiÌÔ˜ °Î›Î·˜ ∞Ï·ÊÚÔfi‰Ë˜ ‹Ù·Ó ¿Ó- ıÚˆÔ˜Ô˘ ÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ‹ÍÂ- Ú ӷ ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÙËÓ „˘¯Ú·ÈÌ›· ÙÔ˘. ∞Ó¤- ‚ËΠ·ıfiÚ˘‚· ÙȘ ÛοϘ ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ÙÚ›- ÙÔ fiÚÔÊÔ. √ ‰È¿‰ÚÔÌÔ˜ ‹Ù·Ó ‹Û˘¯Ô˜. •·ÊÓÈο, ‡ÔÙÔÈ ıfiÚ˘‚ÔÈ ·ÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó ·fi ¤Ó· ‰ˆÌ¿ÙÈÔ Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙË Ì¤- ÛË ÙÔ˘ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘. ¡˘¯Ô·ÙÒÓÙ·˜, ¤ÊÙ·Û ¤Íˆ ·fi ÙËÓ fiÚÙ·. ªÂ ÌÈ· ÁÚ‹- ÁÔÚË Î›ÓËÛË ÙËÓ ·ÓÔ›ÁÂÈ. ™ÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ „˘¯‹! ∫È fï˜, Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ ˆ˜ ›¯Â ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÊˆÓ¤˜ ·ÓıÚÒˆÓ. ¶ÔÈ· Ë ÂÍ‹ÁËÛË ÙˆÓ ıÔÚ‡‚ˆÓ, ÏÔÈfiÓ;


 ,·


∞ÏÏ¿, ¤ÛÙˆ ÎÈ ·Ó ·ÁÓÔ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ıÔÚ‡‚Ô˘˜, ÔÈÔ ÙÔ Î›ÓËÙÚÔ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘Ô˘ ÙÔÓ ÂÈ- ‰ÔÔ›ËÛ fiÙÈ Ë Û˘ÌÌÔÚ›· ÙÔ˘ ·fiÚ·ÙÔ˘ ÏË- ÛÙ‹ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ·fi Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· ÛÙËÓ ·ÓÛÈfiÓ Ù˘ µÈÏÂÏ̛ӷ˜; ™ÙÔ˘˜ ‰È·‰Úfi- ÌÔ˘˜ ÙÔ˘ Ì˘·ÏÔ‡ ÙÔ˘ ·ÛÙ˘ÓfiÌÔ˘ ÔÈ ÛΤ- „ÂȘ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÙÚ¤¯Ô˘Ó ‰·ÈÌÔ- ÓÈṲ̂ӷ. °È· ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘ Û˘ÌÌÔÚ›·˜ ‹Ù·Ó ·Ïfi Ó· ÙÔÓ ·Ú·Ï·Ó‹ÛÔ˘Ó, Ë Ï‡- ÛË fï˜ ÙÔ˘ Ì˘ÛÙËÚ›Ô˘ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘ ‰·ÈÌfiÓÈÔ˘ ·ÛÙ˘- ÓfiÌÔ˘ ‹Ù·Ó ·ÎfiÌ· ÈÔ ·Ï‹.


√ ΛӉ˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÛÙ˘ÓfiÌÔ ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ˜. ∆ËÓ ÒÚ· ÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘, ÔÈ ‚ÔËıÔ› ÙÔ˘ ›¯·Ó ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ›! √ °Î›Î·˜ ∞Ï·ÊÚÔfi‰Ë˜, fï˜, ·ÁÓfiËÛ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ.


ŒÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜, ÔÈ Î›Ó‰˘ÓÔÈ ‹Ù·Ó ·Ó·fiÛ·ÛÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ÙÔ˘. ∏ ·ÔÊ˘Á‹ ÙˆÓ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ ‹Ù·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔÏË, ‚¤‚·È·, ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Ô °Î›Î·˜ ∞Ï·ÊÚÔfi‰Ë˜ ηٿÊÂÚÓ ӷ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙËÓ Â͢Ó¿‰· Î·È ÙËÓ ›ڷ ÙÔ˘.


√Ó.


°ÂÓ. ∞ÈÙ. ∫Ï.


Ô


∂ÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ΛӉ˘ÓÔ˜


ÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ –


ΛӉ˘Ó ŒÙÛÈ ÎÏ›ÓÔÓÙ·È Î·È Ù·: ¿ÓıÚˆÔ˜, ‰‹Ì·Ú¯Ô˜, ¤ÌÔÚÔ˜, ¤ÊÔÚÔ˜, ¿ÓÂÌÔ˜, ‰È¿‰ÚÔÌÔ˜, fiÚÔÊÔ˜, fiÏÂÌÔ˜ Î.¿. ·Ó‹ÊÔÚÔ˜, ·˘ÏfiÁ˘ÚÔ˜, ηÏfiÁÂÚÔ˜, ·ÓÂÌfiÌ˘ÏÔ˜, ¯ˆÌ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˜ Î.¿.


·ÓٛϷÏÔ˜ ·ÓٛϷÏÔ˘ ·ÓٛϷÏÔ ·ÓٛϷÏÂ


ÔÈ


¶ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ΛӉ˘ÓÔÈ


ÙˆÓ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ –


ΛӉ˘ÓÔÈ


·ÓٛϷÏÔÈ ·ÓÙ›Ï·ÏˆÓ ·ÓٛϷÏÔ˘˜ ·ÓٛϷÏÔÈ


69


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204  |  Page 205  |  Page 206  |  Page 207  |  Page 208  |  Page 209  |  Page 210  |  Page 211  |  Page 212  |  Page 213  |  Page 214  |  Page 215  |  Page 216  |  Page 217  |  Page 218  |  Page 219  |  Page 220  |  Page 221