This page contains a Flash digital edition of a book.
Ï·ÎÙÈÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜, ÁψÛÛÈο Û˘Ó·Ê›˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓȷο ‰È·ÎÚÈÙÔ‡˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, ÛÙfi- ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘ Â›Ó·È Ó· ÂÍÔÈÎÂȈı› Ô ÌÈÎÚfi˜ Ì·ıËÙ‹˜ Ì ʷÈÓfiÌÂÓ· ÔÏ˘Ù˘›·˜ Û fiÏ· Ù· Â›- ‰· ÏfiÁÔ˘ (.¯. ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜ ¤ÎÊÚ·Û˘ ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ÏÂÎÙÈÎÒÓ ڿ͈Ó, ÔÏ˘Ù˘›· ÛÙȘ ÌÔÚÊÔÏÔÁÈΤ˜ ηٷϋÍÂȘ ÙˆÓ ÎÏÈÙÒÓ ÌÂÚÒÓ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘, ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ ·fi- ‰ÔÛ˘ ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ Û˘ÓÙ·ÎÙÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Â›‰· ‡ÊÔ˘˜ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÂÈ- ÎÔÈÓˆÓȷ΋ ÂÚ›ÛÙ·ÛË). ∆Ô ‚È‚Ï›Ô ·˘Ùfi ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Û ¤ÓÙ ̤ÚË (·. ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÏÔÁ›·, ‚. ºˆÓËÙÈ΋ – ºˆÓÔÏÔÁ›·, Á. ∫ÏÈ-


ÙÈ΋ ÌÔÚÊÔÏÔÁ›·, ‰. ™‡ÓÙ·ÍË, Â. ™ËÌ·ÛÈÔÏÔÁ›· – ™‡ÓıÂÛË – ¶·Ú·ÁˆÁÈ΋ ÌÔÚÊÔÏÔÁ›·), Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ·ÊÂÙËÚ›· Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Â›‰· ÁψÛÛÈ΋˜ ·Ó¿Ï˘Û˘. ∞˜ ‰Ô‡Ì ÙÒÚ· ÙÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘:


∂›Ì·È Ô


√Ú¤ÛÙ˘ Î·È ı¤Ïˆ Ó·


·Ó·Î·Ï‡„ˆ Ò˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·. ™˘¯Ó¿ ·Ó·ÚˆÙÈ¤Ì·È Î·È „¿¯Óˆ.


∞Ó ‰ÂÓ Í¤Úˆ οÙÈ, Ì ‚ÔËıÔ‡Ó Ô ı›Ԙ ÌÔ˘ Î·È ÙÔ ¯ÂψӿÎÈ.


∫È ÂÁÒ ÂÈÛËÌ·›Óˆ


ÌÂÚÈο ‰‡ÛÎÔÏ· ÛËÌ›· Î·È Î¿ÔȘ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ.


∫È ÂÁÒ Â›Ì·È Ô µÚ·Û›‰·˜. ™˘¯Ó¿, ‚ÔËı¿ˆ ÙÔÓ √Ú¤ÛÙË Ó·


ÂÍȯÓÈ¿ÛÂÈ Ù· Ì˘ÛÙ‹ÚÈ· Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜ Î·È ÙÔ˘ ÂÍËÁÒ ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ Ù˘ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜.


6


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204  |  Page 205  |  Page 206  |  Page 207  |  Page 208  |  Page 209  |  Page 210  |  Page 211  |  Page 212  |  Page 213  |  Page 214  |  Page 215  |  Page 216  |  Page 217  |  Page 218  |  Page 219  |  Page 220  |  Page 221