This page contains a Flash digital edition of a book.
¶ÚfiÏÔÁÔ˜


™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘ Â›Ó·È Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Ì ÙÚfiÔ Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ Î·È ·ÈÁÓÈÒ‰Ë ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ Ì·ıË- Ù¤˜ ÛÙË Û˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜. ∏ ËÏÈΛ· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ, ·fi ÙË Ì›· ÏÂ˘Ú¿, Î·È Ë Ê‡ÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ·˘ÙÔ‡ ˆ˜ ÂÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ (Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ∞Ó·Ï˘ÙÈ- Îfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ™Ô˘‰ÒÓ), ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ηÙ‡ı˘Ó·Ó Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ì·˜. ™ÎÔfi˜ Ì·˜, ÏÔÈfiÓ, Â›Ó·È Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ì ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ‰·ÛοÏÔ˘˜ ¤Ó· Â˘Û‡ÓÔÙÔ, ‡¯ÚËÛÙÔ Î·È ÌÂıÔ‰ÈÎfi ‰È‰·ÎÙÈÎfi ÂÚÁ·Ï›Ô. ∆· ȉȷ›ÙÂÚ· ·˘Ù¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ °Ú·ÌÌ·ÙÈ΋ ∂


ãÎ·È ™Ù ã¢ËÌÔÙÈÎÔ‡˘·ÁfiÚÂ˘Û·Ó


οÔȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ·ÏÔÔÈ‹ÛÂȘ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂȘ ÛÙÔ ÂÚÈÂ- ¯fiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘ ÙfiÛÔ ·fi ÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÁψÛÛÔÏÔÁÈΤ˜ ÌÂϤÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛ- Û· (Ô˘ ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È Û ÂȉÈÎÔ‡˜) fiÛÔ Î·È ·fi ÙȘ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈΤ˜. ŒÙÛÈ, ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È Û ٤ÙÔÈÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ÎÂÊ¿Ï·È· ÁÈ· ÙËÓ ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÏÔÁ›· / ÁψÛÛÈ΋ ¯Ú‹ÛË, ÙË ™‡- ÓÙ·ÍË Î·È ÙË ™ËÌ·ÛÈÔÏÔÁ›·. ∂›Û˘, Û fiÏÔ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ·ÍÈÔÔÈËıÔ‡Ó Ù· Ô- Ú›ÛÌ·Ù· Ù˘ ÁψÛÛÔÏÔÁÈ΋˜ ¤Ú¢ӷ˜ Î·È ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ Ô˘ Â›Ó·È ··Ú·›- ÙËÙ· Î·È ÛÙÔÓ ‚·ıÌfi Ô˘ οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ Â›Ó·È ·È‰·ÁˆÁÈο ÂÊÈÎÙfi. ¶ÚÔÛʤÚÂÙ·È, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÌÈ· Ó¤· ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ (Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙË ‰È¿ÎÚÈÛË ¯ÚÔÓÈ΋˜ ‚·ıÌ›‰·˜ / ÔÈÔ‡ ÂÓÂÚÁ›·˜ Î·È Ì Â·ÚΤÛÙÂÚË ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ Ù‡ˆÓ Ù˘ ˘ÔÙ·ÎÙÈ΋˜), Û˘ÓÔÙÈ΋ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ‰ÔÌ‹˜ ÙˆÓ ÊÚ¿ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Ô˘ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ Û˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ Ù˘ ÚfiÙ·Û˘, Î·È Ï‹ıÔ˜ ¿ÏÏˆÓ ‚ÂÏÙÈÒÛÂˆÓ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜. ∞fi ÙËÓ ¿Ï- ÏË ÏÂ˘Ú¿, ÔÚÈṲ̂ӷ ‰‡ÛÎÔÏ· ÁψÛÛÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Û ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·ÏÔ˘ÛÙÂ˘Ì¤- ÓË ÌÔÚÊ‹ ÛÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ, ÒÛÙ ÔÈ ÌÈÎÚÔ› Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÌfiÓÔ ÌÈ· ÚÒÙË Á‡ÛË ÁÈ· ÁψÛÛÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ ÙȘ Ôԛ˜ ı· ‰È‰·¯ıÔ‡Ó ·Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ· Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û¯ÔÏÈ΋ ‚·ıÌ›‰·. ŒÙÛÈ, ÁÈ· ·Ú¿- ‰ÂÈÁÌ·, ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· 3, ÂÓÒ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ì ٷ ʈӋ̷ٷ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÙÔÓ fiÚÔ ÊıfiÁÁÔÈ ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ì ÙË ¯Ú‹ÛË Ù˘ ·ÊËÚË̤Ó˘ ÁψÛÛÔÏÔÁÈ΋˜ ¤ÓÓÔÈ·˜ ÊÒÓËÌ·. øÛÙfi- ÛÔ, ‰ÂÓ ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ì ÏÂÙÔÌÂÚÒ˜ ÙÔ˘˜ ÊıfiÁÁÔ˘˜ Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜ Ì·˜, ÁÈ·Ù› ‰Â ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÚÔηϤ- ÛÔ˘Ì ۇÁ¯˘ÛË Û ̷ıËÙ¤˜ Î·È ‰·ÛοÏÔ˘˜ Ì ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ ·ÏÏÔʈӛ·˜. ™ÙÔ Û‡ÓÔÏfi Ù˘, Ë °Ú·ÌÌ·ÙÈ΋ ∂


ãÎ·È ™Ù ã¢ËÌÔÙÈÎÔ‡·ÎÔÏÔ˘ı› ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ·Ó¿-


Ï˘Û˘ Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜. ¢›ÓÂÈ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÛÙË ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ÚÔÊÔÚÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘ Î·È ÛÙË ¯Ú‹ÛË Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜ ˆ˜ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ÛΤ„˘ Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜. ŒÙÛÈ, ÙÔÓ›˙ÂÙ·È Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜, Ë ÔÔ›· ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔÓ ÔÌÈÏËÙ‹ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì¿ ÙÔ˘ Ì ÂÓ·Ï-


5


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204  |  Page 205  |  Page 206  |  Page 207  |  Page 208  |  Page 209  |  Page 210  |  Page 211  |  Page 212  |  Page 213  |  Page 214  |  Page 215  |  Page 216  |  Page 217  |  Page 218  |  Page 219  |  Page 220  |  Page 221