This page contains a Flash digital edition of a book.
ϪÈ


È·ÎÒ


Ê¿ÚÁ


ÚÌٷηÈÛ˘ÏÏ·‚ ¤ ˜ Á ¿ Ì· - ˆ


,È Ô Á Áfiıº


∆È ı· ı˘Ì¿Ì·È ÁÈ·... ÙÔ˘˜ ÊıfiÁÁÔ˘˜, Ù· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ÙȘ Û˘ÏÏ·‚¤˜


1. ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ¤¯ÂÈ 23 ÊıfiÁÁÔ˘˜. ∞˘ÙÔ› ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È Û ʈӋÂÓÙ· ([·], [Â], [È], [Ô], [Ô˘]) Î·È Û‡Ìʈӷ ([Î], [], [Ù], [ÁÎ], [Ì], [ÓÙ], [Á], [‚], [‰], [¯], [Ê], [ı], [Ï], [Ú], [˙], [Û], [Ì], [Ó]).


2. ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ¤¯ÂÈ 24 ÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ∞˘Ù¿ ›ӷÈ: ·, ‚, Á, ‰, Â, ˙, Ë, ı, È, Î, Ï, Ì, Ó, Í, Ô, , Ú, Û/˜, Ù, ˘, Ê, ¯, „, ˆ.


3. ¢›„ËÊ· ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ‰‡Ô ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ì·˙› Ô˘ ·ÚÈÛÙ¿ÓÔ˘Ó ¤Ó·Ó ÊıfiÁÁÔ. ∞˘Ù¿ Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: ¢›„ËÊ· ʈӋÂÓÙ·: Ô˘, ·È, ÂÈ, ÔÈ, ˘È. ¢›„ËÊ· Û‡Ìʈӷ: Ì, ÓÙ, ÁÎ/ÁÁ


4. ∫·Ù¿ ÙËÓ ··ÏÔÈÊ‹ ʈӋÂÓÙÔ˜ ¯¿ÓÂÙ·È ¤Ó· ʈӋÂÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ Û ¤Ó· ¿ÏÏÔ ÊˆÓ‹ÂÓ ‹ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ‰‡Ô Û‡Ìʈӷ (.¯. ʤÚ ÙÔ


→ʤڒ ÙÔ, ‰Âη¤ÍÈ →Ô ‰¿ÛηÏfi˜ Ì·˜). →‰ÂοÍÈ).


5. ŸÙ·Ó Û˘Ó‰˘¿˙Ô˘Ì ÌÈ· ÚÔ·ÚÔ͇ÙÔÓË Ï¤ÍË Ì ̛· ‹ Â- ÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·ÛıÂÓ›˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜, ÙfiÙ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠¤Ó·Ó ÂÈϤÔÓ ÙfiÓÔ. ∞˘Ùfi ϤÁÂÙ·È ¤ÁÎÏÈÛË ÙÔ˘ ÙfiÓÔ˘ (.¯. Ô ‰¿ÛηÏÔ˜ + Ì·˜


6. ∆· ÛËÌ›· ÛÙ›Í˘ Â›Ó·È Ë ÙÂÏ›·, Ë ¿Óˆ ÙÂÏ›·, Ë ‰ÈÏ‹ ÙÂ- Ï›·, ÙÔ ÎfiÌÌ·, Ù· ÂÈÛ·ÁˆÁÈο, Ù· ·ÔÛȈËÙÈο, Ë ·- Ú¤ÓıÂÛË, ÙÔ ÂÓˆÙÈÎfi, Ë ·‡Ï·, Ë ‰ÈÏ‹ ·‡Ï·, ÙÔ ÂÚˆÙË- Ì·ÙÈÎfi Î·È ÙÔ ı·˘Ì·ÛÙÈÎfi.


∆È Ó· ı˘Ì¿Ì·È fiÙ·Ó Áڿʈ


µ¿˙ˆ ÙfiÓÔ: ñ ™Â οı ‰ÈÛ‡ÏÏ·‚Ë, ÙÚÈÛ‡ÏÏ·‚Ë ‹ ÔÏ˘Û‡ÏÏ·‚Ë Ï¤ÍË. ñ ™ÙÔ Ô‡ Î·È ÙÔ Ò˜ fiÙ·Ó Â›Ó·È ÂÚˆÙËÌ·ÙÈο. ™ÙÔ ‰È·˙¢ÎÙÈÎfi ‹. ¶Ô‡ ¤‚·Ï˜ ÙÔ ·˙Ï, √Ú¤ÛÙË; ¶Ò˜ı· ·›Íˆ Ì ÙȘ ʛϘ ÌÔ˘; £· ÌÔ˘ ÂȘ‹ fi¯È;


ñ ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÊˆÓ‹ÂÓ fiÙ·Ó ¤¯ˆ ‰›„ËÊ· ʈӋÂÓÙ· ‹ ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ ·˘ Î·È Â˘: ›‰·, Ó·‡Ù˘, Á‡ÛË


¶Ò˜ ‚¿˙ˆ ÙËÓ ·fiÛÙÚÔÊÔ: ñ ŸÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Ë ·fiÛÙÚÔÊÔ˜, ÔÈ ‰˘Ô ϤÍÂȘ ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È Ì ¤Ó· ‰È¿ÛÙËÌ·: Ù’ ¿ÏÔÁÔ, ÌÔ˘ ’ÚÈÍÂ, ʤڒ ÙÔ


¢ÂÓ ÌÂډ‡ˆ: ñ ∆Ô ÂÓˆÙÈÎfi (-) Ì ÙËÓ ·‡Ï· (–).


56


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204  |  Page 205  |  Page 206  |  Page 207  |  Page 208  |  Page 209  |  Page 210  |  Page 211  |  Page 212  |  Page 213  |  Page 214  |  Page 215  |  Page 216  |  Page 217  |  Page 218  |  Page 219  |  Page 220  |  Page 221