This page contains a Flash digital edition of a book.
ϪÈ


È·ÎÒ


Ê¿ÚÁ


ÚÌٷηÈÛ˘ÏÏ·‚ ¤ ˜ Á ¿ Ì· - ˆ


,È Ô Á Áfiıº ŒÁÎÏÈÛË ÙÔ˘ ÙfiÓÔ˘


√ ‰¿ÛηÏfi˜ Ì·˜, Ô Î‡ÚÈÔ˜ ªËÓ¿˜ ηıfiÙ·Ó ·¤Ó·ÓÙ› Ì·˜ Ôχ ÛÎÂÊÙÈÎfi˜ ÂΛÓÔ ÙÔ Úˆ›.


¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜, fiÙ·Ó Û˘Ó‰˘¿˙ˆ ÌÈ· ϤÍË Ì ̛· ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·ÛıÂÓ›˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜ (ÂÁÎÏÈÙÈο) (‚Ï. ÂÓfiÙËÙ˜ 8.1 Î·È 8.2), ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒ ¤Ó·Ó ÂÈϤÔÓ ÙfiÓÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤ÊÙÂÈ Â›Ù ÛÙË Ï‹ÁÔ˘Û· Ù˘ ÚÒÙ˘ Ϥ͢ ›Ù ÛÙËÓ ÚÒÙË ·fi ÙȘ ‰‡Ô ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜. ∞˘Ùfi ϤÁÂÙ·È ¤ÁÎÏÈÛË ÙÔ˘ ÙfiÓÔ˘.


∞˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ fiÙ·Ó ¤¯Ô˘ÌÂ:


·) Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÓÙ·È ·fi ·‰‡Ó·ÙÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ ·ÓÙˆÓ˘ÌÈÒÓ .¯.


οÏÂÛ + ÙËÓ → οÏÂÛ¤ ÙËÓ , ¿ÚÂ Ô ‰¿ÛηÏÔ˜ + Ì·˜ → Ô ‰¿ÛηÏfi˜ Ì·˜ , Ë fiÌÔÚÊË + Û·˜ Ù¿ÍË → + ÙÔ˘ + ÙÔ → ¿Ú ÙÔ‡ ÙÔ


‚) Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ‹ Â›ıÂÙ· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÓÙ·È ·fi ÎÙËÙÈΤ˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜ .¯.


Ë fiÌÔÚÊ‹ Û·˜ Ù¿ÍË


Á) ÂÈÚÚ‹Ì·Ù· ‹ ¿ÎÏÈÙ˜ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÓÙ·È ·fi ·ÛıÂÓ›˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜. .¯.


¢È·Ï˘ÙÈο – ·fiÛÙÚÔÊÔ˜ – ˘ԉȷÛÙÔÏ‹


ªÈ· ÂÈÓ·Ṳ̂ÓË ·ÏÂÔ‡ Û˘Ó¿ÓÙËÛ ¤Ó·Ó ηÎÔÌÔ›ÚË Á·˚‰·Ú¿ÎÔ Û’ ¤Ó· ¯ˆÚ¿ÊÈ. ™Î¤- ÊÙËΠÏÔÈfiÓ Ó· ÙÔÓ ÎÔÚÔ˚‰¤„ÂÈ, Î·È ÙÔ˘ › ˆ˜ Û ¤Ó· Ï·˚Ófi ÂÚÈ‚fiÏÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˜ Ï·¯·ÓfiÎËÔ˜ Ì ̷ÚÔ‡ÏÈ· Î·È ÌÈ˙¤ÏÈ·. – £’ ·ÎÔ‡Ûˆ ÙËÓ ·ÏÂÔ‡, ÛΤÊÙËÎÂ Ô Á¿È‰·ÚÔ˜. ∂‰Ò ÛÙÔ Ï¿È Â›Ó·È. ∞˜ ÂÙ·¯ÙÒ Ó· Ú›- ͈ ÌÈ· Ì·ÙÈ¿.


·¤Ó·ÓÙÈ + Ì·˜ → ·¤Ó·ÓÙ› Ì·˜ , „¿¯ÓÔÓÙ·˜ + Ù· → „¿¯ÓÔÓÙ¿˜ Ù·


50


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204  |  Page 205  |  Page 206  |  Page 207  |  Page 208  |  Page 209  |  Page 210  |  Page 211  |  Page 212  |  Page 213  |  Page 214  |  Page 215  |  Page 216  |  Page 217  |  Page 218  |  Page 219  |  Page 220  |  Page 221