This page contains a Flash digital edition of a book.
Î ˜

È Â Í ¤ ¡ √ ¶ Ò ˜  ÚÔʤÚ


ˆ Î


·


Ï ∆ 4 : ÚÁÈ


ˆ Ê ∏ ∆ ∞ ¿


√ ÙfiÓÔ˜ Ì·›ÓÂÈ ÛÙË Ï‹ÁÔ˘Û·, ÛÙËÓ ·Ú·Ï‹ÁÔ˘Û·, ÛÙËÓ ÚÔ·Ú·- Ï‹ÁÔ˘Û·, ÔÙ¤ fï˜ ‰ÂÓ Ì·›ÓÂÈ ÚÈÓ ÙËÓ ÚÔ·Ú·Ï‹ÁÔ˘Û·. ¶.¯. ΢ÓËÁfi˜, ·ÁÂÏ¿‰·, ¤Ú‰Èη


™ÙȘ ϤÍÂȘ Ô˘ ÎÏ›ÓÔÓÙ·È Ô ÙfiÓÔ˜ ‰Â ̤ÓÂÈ ¿ÓÙ· ÛÙËÓ ›‰È· Û˘ÏÏ·‚‹. ¶.¯. Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ – ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘, ‰¤Óˆ – ¤‰ÂÓ·, Ê·›ÓÔÌ·È – Ê·ÈÓfiÌ·ÛÙÂ


√È ÌÔÓÔÛ‡ÏÏ·‚˜ ϤÍÂȘ ÁÂÓÈο ‰ÂÓ ·›ÚÓÔ˘Ó ÙfiÓÔ (ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ ·Ú·¿Óˆ). ¶.¯. ηÈ, Ó·, ÌÔ˘, ʈ˜, ÁË, ÁÂÈ·


ªÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜, Ô ÙfiÓÔ˜ Ì ‚ÔËı¿ÂÈ Ó· ͯˆÚ›˙ˆ ϤÍÂȘ Ô˘ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÛËÌ·Û›·. µÏ. Î·È ÂÓfiÙËÙ· 18.3 (ÙÔÓÈο ·ÚÒÓ˘Ì·).


ÓfiÌÔ˜ – ÓÔÌfi˜ fi‰È· – ԉȿ fiÚÔ˜ – ÔÚfi˜


fiÙÂ – ÔÙ¤ ¿ÏÏ· – ·ÏÏ¿


√È ·‰‡Ó·ÙÔÈ Ù‡ÔÈ ÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ·ÓÙˆÓ˘ÌÈÒÓ (‚Ï. ÂÓfiÙËÙ· 8.1) ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·È fiÙ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ Î›Ó- ‰˘ÓÔ˜ Ó· ıˆÚËıÔ‡Ó ÎÙËÙÈΤ˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜. √È ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÎÙËÙÈΤ˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜, fï˜, Â›Ó·È ¿ÙÔÓ˜.


∏ ‰·ÛοϷ ÌÔ‡ › (= Ë ‰·ÛοϷ › ے Â̤ӷ) ∏ ‰·ÛοϷ ÌÔ˘ › (= Ë ‰È΋ ÌÔ˘ ‰·ÛοϷ ›Â) ÎÙËÙÈ΋ ·ÓÙˆÓ˘Ì›· – ‰ÂÓ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È


ÚÔÛˆÈ΋ ·ÓÙˆÓ˘Ì›· – ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ·ÏÏ¿


øÛÙfiÛÔ, fiÙ·Ó ÔÈ ·‰‡Ó·ÙÔÈ Ù‡ÔÈ ÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ·ÓÙˆÓ˘ÌÈÒÓ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ÌÂډ¢ÙÔ‡Ó Ì ÙȘ ÔÌfi˯˜ ÎÙËÙÈΤ˜, ÙfiÙ ‰ÂÓ ·›ÚÓÔ˘Ó ÙfiÓÔ. ¶.¯. ∆È Ì·˜ Ϙ;


∂›Û˘, ·›ÚÓÔ˘Ó Î·ÓÔÓÈο ÙfiÓÔ ÔÈ Ï¤ÍÂȘ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ÌÔÓÔÛ‡ÏÏ·‚˜ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ··ÏÔÈÊ‹ οÔÈÔ˘ ʈӋÂÓÙfi˜ ÙÔ˘˜. ¶.¯. ›Ӓ ·Ó¿ÁÎË, ‰Â›Í’ ÙÔ


ŒÓ·˜ ÚËÌ·ÙÈÎfi˜ Ù‡Ô˜ Ô˘ ¤ÌÂÈÓ fï˜ ¿ÙÔÓÔ˜ ÌÂÙ¿ ·fi ··ÏÔÈÊ‹ ʈӋÂÓÙÔ˜ ‰ÂÓ ·Ó‚¿˙ÂÈ ÙÔÓ ÙfiÓÔ ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Ï¤ÍË. ¶.¯. ÌÔ˘ ¤ÚÈÍÂ


→ÌÔ˘ ’ÚÈÍÂ 49


ÊÈ·Ú ¿ÛÂ È ˜ ;


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204  |  Page 205  |  Page 206  |  Page 207  |  Page 208  |  Page 209  |  Page 210  |  Page 211  |  Page 212  |  Page 213  |  Page 214  |  Page 215  |  Page 216  |  Page 217  |  Page 218  |  Page 219  |  Page 220  |  Page 221