This page contains a Flash digital edition of a book.
Ò Á


∂ ¡ √∆∏∆∞2:¶


Ú ˘ ˜


Ò


Ô È Ì Ë‰


ŸÙ·Ó Ô √Ú¤ÛÙ˘ ¿ÓÔÈÍ ÙËÓ fiÚÙ· Î·È Â›‰Â ÙÔÓ ıÂ›Ô µÚ·Û›‰·, Í·ÊÓÈ¿ÛÙËÎÂ, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÂÚ›ÌÂÓ ӷ ÙÔÓ ‚ÚÂÈ ÂΛ. ◊ÍÂÚ fiÙÈ Â›¯Â ʇÁÂÈ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ‚‰ÔÌ¿‰· ÁÈ· ¤Ó· Û˘Ó¤- ‰ÚÈÔ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ. ŸÌˆ˜, ·˘Ùfi ÙÔ Ù·Í›‰È ÚÔÊ·ÓÒ˜ ‰ÂÓ Â›¯Â Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı›, ·ÊÔ‡ Ô ı›Ԙ µÚ·Û›‰·˜ ‹Ù·Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ. ™ÙËÓ ·Ú¯‹, Û¿ÛÙÈÛÂ Î·È ¤ÌÂÈÓ ·Ì›ÏËÙÔ˜. ¡fiÌÈ˙ fiÙÈ ‹Ù·Ó fiÓÂÈÚÔ. ŸÌˆ˜, ‹Ù·Ó ·Ï‹ıÂÈ·. °È’ ·˘Ùfi, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ¤ÙÚÂÍ ÚÔ˜ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘.


√Ú¤ÛÙË, ÚfiÛÂÍ ÙÈ Î¿ÓÔ˘Ì Ì ÙÔ˘˜ ÎÂÈÌÂÓÈÎÔ‡˜ ‰Â›ÎÙ˜:


·. ™˘Ó‰¤Ô˘ÌÂ: ηÈ, Î·È Â›Û˘, Î·È ·ÎfiÌ·, ÂÈϤÔÓ, Ì ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·


‚. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁԇ̠·ÓÙ›ıÂÛË: ·ÏÏ¿, ÂÓÒ, ˆÛÙfiÛÔ, ·Ó ηÈ, ·ÓÙ›ıÂÙ·, fï˜ Á. ∞ÈÙÈÔÏÔÁÔ‡ÌÂ: ÁÈ·Ù›, ÂÂȉ‹, ·ÊÔ‡, ηıÒ˜ ‰. µÁ¿˙Ô˘ÌÂ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·: ÂÔ̤ӈ˜, Û˘ÓÂÒ˜, ¿Ú· Â. √Ú›˙Ô˘Ì ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ: ÙfiÙÂ, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÚÒÙ·, ‡ÛÙÂÚ·, ̤¯ÚÈ ÙÒÚ·


¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 8 µ¿˙ˆ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Û ÏÔÁÈ΋ ÛÂÈÚ¿, ÒÛÙ ӷ ‚Á·›ÓÂÈ ÓfiËÌ· ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·. ™’ ·˘Ùfi ı· Ì ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÎÂÈÌÂÓÈÎÔ› ‰Â›ÎÙ˜. ∞Ó ¤¯ˆ ‚¿ÏÂÈ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ÛÂÈÚ¿, ÙfiÙ ı· ‰È·ÈÛÙÒÛˆ fiÙÈ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÔ¯‹ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·.


1. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜, fï˜, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÚˆÙ‹ÛÂÈ ÙË ™ÔÊ›· ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ›¯Â Û˘Ì‚Â›. 2. ∂›‰Â ÙÔ ÚÔÏfiÈ ÙÔ˘ Î·È ‹Ù·Ó ÂÚ·Ṳ̂Ó˜ ÂÓÓ¤·. 3. ™ÙËÓ ·Ú¯‹, ¤ÌÂÈÓ ¿ÊˆÓÔ˜. 4. ŸÌˆ˜, ÚÔÊ·ÓÒ˜ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›¯Â Á›ÓÂÈ, ·ÊÔ‡ ÙÒÚ· ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÂΛ Î·È ÌfiÓÔ Ë ™ÔÊ›· ‹Ù·Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ.


5. ◊ÍÂÚ fiÙÈ ÙÔ ¿ÚÙÈ ¤ÚÂ ӷ ›¯Â ·Ú¯›ÛÂÈ ·fi ÙȘ ÔÎÙÒ. 6. ŸÙ·Ó Ô º›ÏÈÔ˜ ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ Û›ÙÈ Ù˘ ™ÔÊ›·˜ ÁÈ· ÙÔ ¿ÚÙÈ ÙˆÓ ÁÂÓÂıÏ›ˆÓ Ù˘, Í·ÊÓÈ¿ÛÙËÎÂ, ÁÈ·Ù› ηÓ›˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÂΛ.


¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 9 ∂ÈϤÁˆ ‰‡Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘˜ ·fi ‰‡Ô ¿ÚıÚ· ÂÓfi˜ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ Î·È ÂÓÙÔ›˙ˆ ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Û˘ÓÔ¯‹˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÎÂÈÌÂÓÈÎÔ‡˜ ‰Â›ÎÙ˜ Û ηıÂÌÈ¿ ·fi ·˘Ù¤˜.


27


Ó¤


η›ÌÂÓÔ ;


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204  |  Page 205  |  Page 206  |  Page 207  |  Page 208  |  Page 209  |  Page 210  |  Page 211  |  Page 212  |  Page 213  |  Page 214  |  Page 215  |  Page 216  |  Page 217  |  Page 218  |  Page 219  |  Page 220  |  Page 221