This page contains a Flash digital edition of a book.
ËÚ


X


ÔÌÈÛ


ÙÒÈÔ


·


ÓÈÎÂÔÈÓˆÓ‹Ûˆ ÏÁ Ë


· È Á · ÛÛÒ


ŒÓ· ΛÌÂÓÔ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi Ì›· ÏÂÈ- ÙÔ˘ÚÁ›Â˜. ªÔÚ›, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Î¿ÙÈ, ·ÏÏ¿ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ó· ÚÔÛ·ı› Ó· Ì·˜ ›ÛÂÈ Ì ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· Ó· οÓÔ˘Ì οÙÈ.


∏ Ó¤· ·˘ÙfiÌ·ÙË ÛÎÔ‡· ¤¯ÂÈ ÌÈÎÚfi ̤ÁÂıÔ˜, ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Î·È Â›Ó·È Â‡ÎÔÏË ÛÙË ¯Ú‹ÛË. ™·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙÔÓ ‚·ıÌfi ·ÔÚÚÔÊËÙÈÎfiÙËÙ·˜, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ Â›‰Ô˜ Ù˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ Ô˘ ı¤ÏÂÙ ӷ ηı·Ú›ÛÂÙÂ. ™˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi Ù¤ÛÛÂÚ· ÌÈÎÚ¿ ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο, ÒÛÙ ӷ Û·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ηı·Ú›˙ÂÙ fi¯È ÌfiÓÔ ÁˆÓ›Â˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏ˘ıÚfiÓ˜, ηӷ¤‰Â˜ Î·È ÎÔ˘ÚÙ›Ó˜. ∏ Û˘Û΢‹ ·˘Ù‹ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÈÔ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ χÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ÛÎfiÓ˘. π‰·ÓÈ΋ ·ÎfiÌ· ÎÈ ·Ó ˘ÔʤÚÂÙ ·fi ·ÏÏÂÚÁ›Â˜, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÂÈ Ù· ÌfiÚÈ· Ù˘ ÛÎfiÓ˘ Ó· ‰È·Ê‡ÁÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·.


¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 6 ¢È·‚¿˙ˆ Ù· ΛÌÂÓ· Î·È Áڿʈ Û ÔÈÔ Â›‰Ô˜ ·Ó‹ÎÔ˘Ó.


ºÙÈ¿Í ÌfiÓÔ˜ ÛÔ˘ ·ÚˆÌ·ÙÈο ¯ÒÚÔ˘. £· ¯ÚÂÈ·ÛÙ›˜ ‰‡Ô ÔÚÙÔοÏÈ·, ÌÂÚÈο Í˘Ï·Ú¿ÎÈ· ηӤϷ˜, ÌÂÚÈο Á·Ú›Ê·Ï·.


√ ∫¿ÌÔ˜ Ù˘ Ã›Ô˘


∆ËÓ ¿ÓÔÈÍË Ô ∫¿ÌÔ˜ Â›Ó·È ÛÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÙÔ˘ ‰fi͘. √È ·Ú·‰ÂÈÛ¤ÓÈÔÈ Î‹ÔÈ Ì ٷ ÂÛÂÚȉÔÂȉ‹ ÏËÌÌ˘Ú›˙Ô˘Ó Ì ÌÈ· ˘ÎÓ‹ ¢ˆ‰È¿ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È Ù· ‰¤ÓÙÚ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û Ï‹ÚË ·ÓıÔÊÔÚ›·. ¶ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Passport, Ù‡¯Ô˜ 11


™ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ì·˜ ÔÈ Ó¤Â˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È È· ˘fiıÂÛË ÌfiÓÔ ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ. ª¿ıÂÙ ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô. ™·˜ ÚÔÛʤÚÂÈ Ù·¯‡ÙÂÚË Î·È ·ÎÚÈ‚¤ÛÙÂÚË ÂÓË̤ڈÛË. ªÔÚ›Ù ӷ ·ÓÙÏ‹ÛÂÙ ÔχÙÈ̘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· fi,ÙÈ Û·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ. ∫·È, ÂÈϤÔÓ, Ë ÚfiÛ‚·ÛË Û ·˘Ùfi Â›Ó·È Â‡ÎÔÏË Î·È ·ÚÎÂÙ¿ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋.


∞Á·Ë̤ÓÔ ÌÔ˘ ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ, ™‹ÌÂÚ· ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ¤Ú·Û· ÌÈ· ı·˘Ì¿ÛÈ· ̤ڷ. ºÙÈ¿Í·Ì Ì ÙÔÓ ¡›ÎÔ ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ˙ˆÁÚ·ÊÈ¿ Û ¯·ÚÙfiÓÈ Î·È ÛÙÔϛ۷Ì ÙÔÓ ‰È¿‰ÚÔÌÔ. ™ÙÔ ‰È¿ÏÂÈÌÌ· Ë ™ÔÊ›· Î·È Ë º·Ó‹, ÔÈ ‰›‰˘Ì˜, Ì οÏÂÛ·Ó ÛÙÔ ¿ÚÙÈ ÁÈ· Ù· ÁÂÓ¤ıÏÈ¿ ÙÔ˘˜. ∆ËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÒÚ· οӷÌ Úfi‚· Ì ÙË ‰·ÛοϷ Ì·˜ ÁÈ· ÙË Û¯ÔÏÈ΋ ÁÈÔÚÙ‹. ª¿ı·ÌÂ Î·È ÙÚ›· Ó¤· ÙÚ·ÁÔ‡‰È·!


24


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204  |  Page 205  |  Page 206  |  Page 207  |  Page 208  |  Page 209  |  Page 210  |  Page 211  |  Page 212  |  Page 213  |  Page 214  |  Page 215  |  Page 216  |  Page 217  |  Page 218  |  Page 219  |  Page 220  |  Page 221