This page contains a Flash digital edition of a book.
·


Û


Û


Ò


ÏÁ ∞ÊËÁԇ̷È. . .


¶fiÙ Á›ÓÔÓÙ·È Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ·; ¶Ô‡; ¶ÔÈÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó;


™ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ù˘ ªÔÓ‹˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ™Â- ÙÛÒÓ, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ÂÎ- ÎÏËÛ›·, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È ÂΛ Á›ÓÔÓÙ·Ó Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ· Î·È Ï·˚Τ˜ Û˘- ÓÂχÛÂȘ, fiˆ˜ Î·È ÂΛ- ÓË Ù˘ 3˘ ∞ÚÈÏ›Ô˘ 1821, ∫˘Úȷ΋˜ ÙˆÓ µ·˝ˆÓ, fiÙ·Ó ÙÔ Î·Ì·Ó·ÚÈfi Û‹Ì·Ó ÙËÓ ÂͤÁÂÚÛË ÙˆÓ ™ÂÙÛȈÙÒÓ Î·È ˘„ÒıËΠÁÈ· ÚÒÙË ÊÔ-


Ú¿ Ë ÛËÌ·›· Ù˘ Â·Ó¿ÛÙ·- Û˘ ÛÙÔ ÓËÛ›. ∞fi ÙÔÓ ÕÁÈÔ ¡ÈÎfiÏ·Ô ÔÈ ÓËÛÈÒÙ˜ ηÙ¢- ı‡ÓıËÎ·Ó Ì ÎÏ¿‰Ô˘˜ ‚·˝ˆÓ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÚÔ˜ ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙ‹- ÚÈÔ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, fiÔ˘ Û˘Ó¿- ÓÙËÛ·Ó ÚÔÎÚ›ÙÔ˘˜ Î·È Ï‹- ıÔ˜ Ï·Ô‡.


¶¤ÙÚÔ˜ ÷ÚÈÙ¿ÙÔ˜, ∞ÓÂÍÂÚ‡ÓËÙ˜ ™¤ÙÛ˜,


ROAD ∂ΉfiÛÂȘ, ∞ı‹Ó· 2004 (‰È·Û΢‹)


¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 4


∂ÓÙÔ›˙ˆ Ù· Ú‹Ì·Ù· ÛÙÔ ·Ú·¿Óˆ ·fiÛ·ÛÌ·. ∆È Â›‰Ô˘˜ Ú‹Ì·- Ù· ›ӷÈ; ™Â ÔÈÔ ¯ÚfiÓÔ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È;


∞º∏°∏™∏


°È· Ó· ·ÊËÁËıԇ̠ÁÂÁÔÓfiÙ· ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙÂ: ·ÚÂÏıÔÓÙÈÎÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ (·Ú·Ù·ÙÈÎfi, ·fiÚÈÛÙÔ, ‚Ï. ÂÓfiÙËÙ· 10.1), ¯ÚÔÓÈÎÔ‡˜ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˘˜ (‚Ï. ÂÓfiÙËÙ· 14), ¯ÚÔÓÈο ÂÈÚÚ‹Ì·Ù· (‚Ï. ÂÓfiÙËÙ· 12.1), ¯ÚÔÓÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ (ÁÈ· Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ì ÙË ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ ÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ, ‚Ï. ÂÓfiÙËÙ· 16.4 ∑), Ú‹Ì·Ù· ‰Ú¿Û˘, ÂÚÈÁÚ·ÊÈο Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Î·È Â›ıÂÙ· ÁÈ· Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ì ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜.


¢›Óˆ Ô‰ËÁ›Â˜. . .


ªÈ· ‡ÎÔÏË Û˘ÓÙ·Á‹ – ºÚÔ˘ÙÔÛ·Ï¿Ù·


ÀÏÈο 2-3 ÔÚÙÔοÏÈ· ó ÎÈÏfi ÎÂÚ¿ÛÈ· 1 ÏÂÌfiÓÈ 200 ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· ÊÚ¿Ô˘Ï˜ 3 Ì·Ó¿Ó˜ 3 ÎÔ˘Ù·Ï¿ÎÈ· ÙÔ˘ ÁÏ˘ÎÔ‡ ˙¿¯·ÚË 2 Ì‹Ï· 3 ÎÔ˘Ù·ÏȤ˜ Ù˘ ÛÔ‡·˜ ÁÈ·Ô‡ÚÙÈ


∂ÎÙ¤ÏÂÛË ¶ÚÒÙ· ÛÙ‡‚Ô˘Ì ٷ ÔÚÙÔοÏÈ· Î·È ÙÔ ÏÂÌfiÓÈ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·,


ÍÂÊÏÔ˘‰›˙Ô˘Ì ٷ Ì‹Ï· Î·È ÙȘ Ì·Ó¿Ó˜ Î·È Ù· Îfi‚Ô˘Ì Û ÌÈÎÚ¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·. ∆· ‚¿˙Ô˘Ì Û ¤Ó· Û·Ԙ Ì·˙› Ì ٷ ÎÂÚ¿ÛÈ· Î·È ÙȘ ÊÚ¿Ô˘Ï˜. ∞ӷηÙ‡ԢÌ ÙÔÓ ¯˘Ìfi ÙÔ˘ ÏÂÌÔÓÈÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÔÚÙÔηÏÈÔ‡ Ì ÙË ˙¿¯·ÚË Î·È ÙÔ ÁÈ·Ô‡ÚÙÈ Ì¤Û· Û ¤Ó· ÔÙ‹ÚÈ. ªÂÙ¿, Ú›¯ÓÔ˘Ì ÙÔ Ì›ÁÌ· ÛÙ· ÊÚÔ‡Ù·. ∆¤ÏÔ˜, ‚¿˙Ô˘Ì ÙË ÊÚÔ˘ÙÔÛ·Ï¿Ù· ÛÙÔ „˘ÁÂ›Ô ÁÈ· ‰‡Ô ÒÚ˜. ∆Ë ÛÂÚ‚›ÚÔ˘Ì ÛΤÙË ‹ Ì ۷ÓÙÈÁ›.


21


· Ó


XÚË


ÛÈÌ Ô


Ô 


· È Á


ËÙ


ÒÈ


ÔÎÈÂ

Û


ˆÓÈ Ó


ˆ


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204  |  Page 205  |  Page 206  |  Page 207  |  Page 208  |  Page 209  |  Page 210  |  Page 211  |  Page 212  |  Page 213  |  Page 214  |  Page 215  |  Page 216  |  Page 217  |  Page 218  |  Page 219  |  Page 220  |  Page 221