This page contains a Flash digital edition of a book.
ªfiÚÈ·: ªÈÎÚ¤˜ ¿ÎÏÈÙ˜ ϤÍÂȘ. ¶.¯. ı·. √ÌÒÓ˘Ì·: §¤ÍÂȘ Ô˘ ÚÔʤÚÔÓÙ·È ÙÔ ›‰ÈÔ, ·ÏÏ¿ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÛËÌ·Û›·. ¶.¯. ÎÚÈÙÈÎfi˜ (·˘Ùfi˜ Ô˘ ·ÛΛ ÎÚÈÙÈ΋) – ∫ÚËÙÈÎfi˜ (Ô Î·Ù·ÁfiÌÂÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ∫Ú‹ÙË).


√˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi: ∫ÏÈÙ‹ ÏÂÍË Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÈ ÚfiÛˆÔ, ˙ÒÔ, ÙfiÔ, Ú¿ÁÌ·, ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ηٿÛÙ·ÛË ‹ ȉÈfiÙËÙ·. ¶.¯. Ì·ıËÙ‹˜, Á¿Ù·, Û›ÙÈ, ÙÚ·¤˙È, Â›ıÂÛË, ÊÙÒ¯ÂÈ·, ÎÔÌ„fiÙËÙ·.


¶·Ú·ıÂÙÈο: √ Û˘ÁÎÚÈÙÈÎfi˜ Î·È Ô ˘ÂÚıÂÙÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ ÙˆÓ ÂÈı¤ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÈÚÚ‹Ì·ÙˆÓ. ¶.¯. Ô ÈÔ ÌÂÁ¿ÏÔ˜, ¯·ÌËÏfiÙÂÚ·.


¶Ï¿ÁÈÔ˜ ÏfiÁÔ˜: ∆· ÏfiÁÈ· οÔÈÔ˘ fiˆ˜ Ù· ÌÂٷʤÚÂÈ Î¿ÔÈÔ ÙÚ›ÙÔ ÚfiÛˆÔ. ¶.¯. √ √Ú¤ÛÙ˘ › fiÙÈ ·‡ÚÈÔ ı· ¿ÂÈ ÂΉÚÔÌ‹.


¶ÔÈfiÓ ÂÓÂÚÁ›·˜: ∆‡Ô˜ ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ Ì·˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ·Ó Ë Ú¿ÍË Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘ÌÂ Â›Ó·È ÂÍ·ÎÔÏÔ˘- ıËÙÈ΋ – Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓË (.¯. Áڿʈ, ı· Áڿʈ), ·Ó ·Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ Û ·˘Ù‹ ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰Â›- ¯ÓÔ˘Ì ‰È¿ÚÎÂÈ· (Û˘ÓÔÙÈ΋ – ÛÙÈÁÌÈ·›·, .¯. ¤ÁÚ·„·, ı· ÁÚ¿„ˆ) ‹ ·Ó ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› (Û˘ÓÙÂ- ÏÂṲ̂ÓË, .¯. ¤¯ˆ ÁÚ¿„ÂÈ).


¶ÔχÛËÌË Ï¤ÍË: §¤ÍË Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÛË̷ۛ˜, ÔÈ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Î·È ¤¯Ô˘Ó ÚÔ- ·„ÂÈ Û˘Ó‹ıˆ˜ ·fi ÌÂÙ·ÊÔÚ¿. ¶.¯. ÙÔ fi‰È ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘, ÙÔ fi‰È ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡.


¶ÚfiıÂÛË: ªÈÎÚ‹ ¿ÎÏÈÙË Ï¤ÍË Ô˘ Û˘Óԉ‡ÂÈ ÌÈ· ÔÓÔÌ·ÙÈ΋ (‹ ÚÔıÂÙÈ΋) ÊÚ¿ÛË Î·È Ì·˙› Ì ·˘Ù‹ ‰ËÏÒ- ÓÂÈ ‰È¿ÊÔÚ˜ ȉÈfiÙËÙ˜ (ÙfiÔ, ¯ÚfiÓÔ, ÙÚfiÔ, ÚԤϢÛË Î.¿.). ¶.¯. Û ¤Ó· Û›ÙÈ, ÁÈ· ÙÚÂȘ ÒÚ˜, Ì ÚÔÛÔ¯‹, ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó·. ªÂÚÈΤ˜ ÚÔı¤ÛÂȘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·È ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹/Û‡ÓıÂ- ÛË Ï¤ÍˆÓ. ¶.¯. Û˘Óԉ‡ˆ, ηٷÁڿʈ.


¶ÚfiÙ·ÛË: ªÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ϤÍÂȘ Ë ÔÔ›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÔˆÛ‰‹ÔÙ ¤Ó· Ú‹Ì· Î·È ¤¯ÂÈ ‰ÈÎfi Ù˘, ·˘ÙÔ- ÙÂϤ˜ ÓfiËÌ·. ¶.¯. ∏ ª·Ú›· ÎÔÈÌ¿Ù·È.


¶ÙÒÛË: ∆‡ÔÈ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘, ÙÔ˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡, ÙÔ˘ ÂÈı¤ÙÔ˘, Ù˘ ·ÓÙˆÓ˘Ì›·˜, ÙˆÓ ·ÚÈıÌËÙÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ÎÏÈÙÒÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÙË Û˘ÓÙ·ÎÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜ ̤۷ ÛÙËÓ ÚfiÙ·ÛË. ¶.¯. √ °È¿Ó- Ó˘ οÏÂÛ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘.


ƒ‹Ì·: ∫ÏÈÙfi ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ Ô˘ ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÁÈ· Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ì ÌÈ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ‹ ηٿÛÙ·ÛË. ∂›Ó·È ÙÔ ÈÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ÁÈ·Ù› Á‡Úˆ ÙÔ˘ ¯Ù›˙Ô˘Ì ÚÔÙ¿ÛÂȘ. ¶.¯. √ £·Ó¿Û˘ ¤Ê˘Á ¯Ù˜.


™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜: ÕÎÏÈÙË Ï¤ÍË Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÌÔÚԇ̠ӷ Û˘Ó‰¤ÛÔ˘Ì ϤÍÂȘ, ÊÚ¿ÛÂȘ Î·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ. ¶.¯. ∂›Ó·È ¤Í˘ÓË Î·È ¯·ÚÈو̤ÓË. √ °È¿ÓÓ˘ Î·È Ë ª·Ú›·. ◊ÚıÂ, ·ÏÏ¿ ‰Â Ì·˜ ¤ÊÂÚ ÁÏ˘Î¿.


™˘ÓÒÓ˘Ì·: √È ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ϤÍÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÚ›Ô˘ ÙËÓ ›‰È· ÛËÌ·Û›·. ¶.¯. Ï¢Îfi˜ – ¿ÛÚÔ˜. ∆fiÓÔ˜: ™ËÌÂ›Ô Ô˘ Ì·›ÓÂÈ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÊˆÓ‹ÂÓ Ù˘ Ϥ͢ ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔʤÚÂÙ·È ÈÔ ‰˘Ó·Ù¿. ¶.¯. ηÏfi˜. ÀÔΛÌÂÓÔ: ∏ ÔÓÔÌ·ÙÈ΋ ÊÚ¿ÛË Û ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔ ÚfiÛˆÔ ‹ ÙÔ Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÂÎÙÂÏ› ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÂÓfi˜ ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ‡ Ú‹Ì·ÙÔ˜ (.¯. √ ‰¿ÛηÏÔ˜ ÙÈÌÒÚËÛ ÙÔÓ ¶¤ÙÚÔ.) ‹ ‰¤¯ÂÙ·È ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÂÓfi˜ ·ıËÙÈÎÔ‡ Ú‹Ì·ÙÔ˜ (.¯. √ ¶¤ÙÚÔ˜ ÙÈ̈ڋıËÎÂ.).


ºıfiÁÁÔÈ: °ÏˆÛÛÈÎÔ› ‹¯ÔÈ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·Ó··ÚÈÛÙ¿Ù·È Ë ÚÔÊÔÚ¿ ÙˆÓ Ï¤ÍˆÓ. ¶.¯. [Î]-[·]-[Ú]- [Â]-[Î]-[Ï]-[·].


ºÚ¿ÛË: √Ì¿‰· ϤÍÂˆÓ ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·fi ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË. ¶.¯. ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ ‚È‚Ï›Ô. ºˆÓ‹Ì·Ù·: ¢È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ› ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÊıfiÁÁÔÈ, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Â›Ó·È Ó· ‰È·ÊÔÚÔÔÈÔ‡Ó Ï¤ÍÂȘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜.


ÃÚÔÓÈ΋ ‚·ıÌ›‰·: ∆Ô ¯ÚÔÓÈÎfi Â›Â‰Ô ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ë Ú¿ÍË Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÈ ÙÔ Ú‹Ì· (·ÚÂÏıfiÓ – ·ÚfiÓ – ̤ÏÏÔÓ).


ÃÚfiÓÔ˜: ∆‡Ô˜ ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙÔÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÔÈÔ‡ ÂÓÂÚÁ›·˜ Î·È ¯ÚÔÓÈ΋˜ ‚·ıÌ›- ‰·˜. ¶.¯. ÂÓÂÛÙÒÙ·˜: Áڿʈ (ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıËÙÈÎfi – Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓÔ, ·ÚfiÓ), ·fiÚÈÛÙÔ˜: ¤ÁÚ·- „· (Û˘ÓÔÙÈÎfi – ÛÙÈÁÌÈ·›Ô, ·ÚÂÏıfiÓ).


218


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204  |  Page 205  |  Page 206  |  Page 207  |  Page 208  |  Page 209  |  Page 210  |  Page 211  |  Page 212  |  Page 213  |  Page 214  |  Page 215  |  Page 216  |  Page 217  |  Page 218  |  Page 219  |  Page 220  |  Page 221