This page contains a Flash digital edition of a book.
B. °ÏˆÛÛ¿ÚÈ


∞ÓÙÈΛÌÂÓÔ: ∏ ÔÓÔÌ·ÙÈ΋ ÊÚ¿ÛË Ô˘ Û˘Óԉ‡ÂÈ ¤Ó· ÌÂÙ·‚·ÙÈÎfi Ú‹Ì· Î·È ‰ËÏÒÓÂÈ Û ÔÈÔÓ ÌÂٷʤÚÂ- Ù·È Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡. ¶.¯. ∏ ª·Ú›· ¿ÓÔÈÍ ÙËÓ fiÚÙ·.


∞ÓÙÒÓ˘Ì·: √È Ï¤ÍÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙ›ıÂÙË ÛËÌ·Û›·. ¶.¯. ηÏfi˜ – ηÎfi˜. ∞ÓÙˆÓ˘Ì›·: ∫ÏÈÙ‹ ϤÍË Ô˘ ·ÓÙÈηıÈÛÙ¿ ÔÓÔÌ·ÙÈΤ˜ ÊÚ¿ÛÂȘ. ¶.¯. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ·‰ÂÚÊ‹ ÙÔ˘. ÕÚıÚÔ: ªÈÎÚ‹ ÎÏÈÙ‹ ϤÍË Ô˘ Ì·›ÓÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο, Â›ıÂÙ·, ÎÏÈÙ¤˜ ÌÂÙÔ¯¤˜ Î·È ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜. ª·˜ ‰ËÏÒÓÂÈ ·Ó Ë ÔÓÔÌ·ÙÈ΋ ÊÚ¿ÛË Ô˘ Û˘Óԉ‡ÂÈ Â›Ó·È ·ÚÛÂÓÈÎfi, ıËÏ˘Îfi ‹ Ô˘‰¤- ÙÂÚÔ (Á¤ÓÔ˜), ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ‹ ÔÏÏ¿ (·ÚÈıÌfi), Û ÔÈ· ÙÒÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È, Î·È Î·Ù¿ fiÛÔÓ Î¿ÙÈ Â›Ó·È ÔÚÈṲ̂ÓÔ ‹ ·fiÚÈÛÙÔ. ¶.¯. Ô ‰¿ÛηÏÔ˜, ÙÔ˘ ‰¿ÛηÏÔ˘, Ë Î·Ú¤ÎÏ·, Ù˘ ηڤÎÏ·˜, Ù· ·È‰È¿, ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ.


∞ÚÈıÌËÙÈο: §¤ÍÂȘ Ô˘ Ê·ÓÂÚÒÓÔ˘Ó ·ÚÈıÌÔ‡˜. ÃÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ٷ ·ÚÈıÌËÙÈο ÁÈ· Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ì ÔÛfi- ÙËÙ· (.¯. ÙÚ›·), ÛÂÈÚ¿ (ÙÚ›ÙÔ˜), ‹ ÁÈ· Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ì ·fi fiÛ· ̤ÚË ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È Î¿ÙÈ (.¯. ÙÚÈ- Ïfi˜), fiÛ˜ ÊÔÚ¤˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È ·fi οÙÈ ¿ÏÏÔ (.¯. ÙÚÈÏ¿ÛÈÔ˜) ‹ ÁÈ· Ó· ·Ó·ÊÂÚıԇ̠۠ÌÔÓ¿‰Â˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ (.¯. ÙÚÈ¿‰·).


∞ÚÈıÌfi˜: ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙˆÓ ÎÏÈÙÒÓ ÌÂÚÒÓ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰Â›¯ÓÂÈ ·Ó ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ¤Ó· ‹ ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù·. ¶.¯. ÙÔ ·È‰› – Ù· ·È‰È¿.


∞‡ÍËÛË: ™˘ÏÏ·‚‹ (¤- ‹ ‹-) Ô˘ ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ì ÛÙÔ Ú‹Ì· ÁÈ· Ó· Û¯ËÌ·Ù›ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ·ÚÂÏıÔÓÙÈÎÔ‡˜ ¯Úfi- ÓÔ˘˜. ¶.¯. ¤ÏÂÁ·, ‹ıÂÏ·.


°¤ÓÔ˜: ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ù·ÍÈÓÔÌÔ‡ÓÙ·È Ù· ¿ÚıÚ·, Ù· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο, Ù· Â›ıÂÙ·, ÔÈ ·ÓÙˆ- Ó˘Ì›Â˜, Ù· ·ÚÈıÌËÙÈο Î·È ÔÈ ÎÏÈÙ¤˜ ÌÂÙÔ¯¤˜ Û ·ÚÛÂÓÈο, ıËÏ˘Î¿ Î·È Ô˘‰¤ÙÂÚ·. ¶.¯. Ô Î·Ïfi˜ Ì·ıËÙ‹˜, Ë Î·Ï‹ Ì·ı‹ÙÚÈ·, ÙÔ Î·Ïfi ·È‰›.


ŒÁÎÏÈÛË: ∆‡ÔÈ ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ·Ó Ë Ú¿ÍË Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘ÌÂ Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈ΋/‚¤‚·ÈË (.¯. √ ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ Î˘Ú ¶¤ÙÚÔ˘ ÛÔ˘‰¿˙ÂÈ ·ÛÙÚÔÓ·‡Ù˘.) ‹ ÂÈı˘ÌËÙ‹/·‚¤‚·ÈË (.¯. √ Î˘Ú ¶¤ÙÚÔ˜ ‹ıÂÏ ӷ ÛÔ˘‰¿ÛÂÈ Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ·ÛÙÚÔÓ·‡Ù˘.) ‹ ·ÎfiÌ· ·Ó ··ÈÙԇ̠ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ‹ Ù˘ (.¯. ŒÏ· Â‰Ò ÔˆÛ‰‹ÔÙÂ.).


∂Í·ÚÙË̤ÓÔ˜: ƒËÌ·ÙÈÎfi˜ Ù‡Ô˜ ÌÂ Û˘ÓÔÙÈÎfi – ÛÙÈÁÌÈ·›Ô ÔÈfiÓ ÂÓÂÚÁ›·˜. ∆ÔÓ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ¿ÓÙ· Ì·˙› Ì ÌfiÚÈ· (.¯. ı·, Ó·), ·fi Ù· ÔÔ›· Î·È ÂÍ·ÚٿٷÈ. ¶.¯. ı· ÁÚ¿„ˆ, Ó· ÁÚ¿„ˆ. E›Û˘, Ô ¿ÎÏÈ- ÙÔ˜ Ù‡Ô˜ ÙÔ˘, «ÁÚ¿„ÂÈ», Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È Ì ÙÔ Ú‹Ì· «¤¯ˆ», .¯. ¤¯ˆ ÁÚ¿„ÂÈ, ›¯· ÁÚ¿„ÂÈ.


∂›ıÂÙÔ: §¤ÍË Ô˘ Û˘Óԉ‡ÂÈ Ù· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Î·È Ì·˜ ϤÂÈ Î¿ı ÊÔÚ¿ Ò˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Â›Ó·È ÙÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi, ‰ËÏ·‰‹ ÙÈ ÔÈfiÙËÙ· ‹ ȉÈfiÙËÙ· ¤¯ÂÈ. ¶.¯. ηÏfi˜ Ê›ÏÔ˜, ¤Í˘ÓË Ì·ı‹ÙÚÈ·.


∂›ÚÚËÌ·: ÕÎÏÈÙË Ï¤ÍË Ô˘ Û˘Óԉ‡ÂÈ ÙÔ Ú‹Ì· Î·È ÙÔ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ ‰›ÓÔÓÙ¿˜ Ì·˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ, ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ, ÙÔÓ ÙÚfiÔ, ÙËÓ ÔÛfiÙËÙ·. ¶.¯. £· ¤ÚıÂÈ Â‰Ò ·‡ÚÈÔ ÔˆÛ‰‹ÔÙÂ.


∂ÈÊÒÓËÌ·: ÕÎÏÈÙË Ï¤ÍË Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÌÔÚÒ Ó· ÂÎÊÚ¿Ûˆ Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù¿ ÌÔ˘. ¶.¯. ∞Ï›ÌÔÓÔ! ∂˘ı‡˜ ÏfiÁÔ˜: ∆· ÏfiÁÈ· οÔÈÔ˘ fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ù· ϤÂÈ. ¶.¯. √ √Ú¤ÛÙ˘ ›Â: «∞‡ÚÈÔ ı· ¿ˆ ÂΉÚÔÌ‹». £¤Ì·: ∆Ô ÛÙ·ıÂÚfi ̤ÚÔ˜ Ù˘ Ϥ͢, ¿Óˆ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È ÔÈ Î·Ù·Ï‹ÍÂȘ. ¶.¯. ÂÚ¢ÓËÙ-‹˜, ÂÚ¢- ÓËÙ-¤˜


∫·Ù¿ÏËÍË: ∆Ô Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ Ϥ͢ Ô˘ ·ÏÏ¿˙ÂÈ. ¶.¯. ÂÚ¢ÓËÙ-‹˜, ÂÚ¢ÓËÙ-¤˜ ∫·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ: §¤ÍË Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ì·˙› Ì ¤Ó· Û˘Ó‰ÂÙÈÎfi Ú‹Ì· Î·È ·Ô‰›‰ÂÈ ÌÈ· ȉÈfiÙËÙ· ÛÙÔ ˘Ô- ΛÌÂÓÔ. ¶.¯. √ °È¿ÓÓ˘ Â›Ó·È ÙÂÌ¤Ï˘. ∏ ª·Ú›· ı· Á›ÓÂÈ ÁÈ·ÙÚfi˜.


∫ÂÈÌÂÓÈÎfi˜ ‰Â›ÎÙ˘: §¤ÍË ‹ ÊÚ¿ÛË Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÁÈ· Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ì Ò˜ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ̤۷ ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ. ¶.¯. √ °È¿ÓÓ˘ Â›Ó·È ¿ÚÚˆÛÙÔ˜. ∂Ô̤ӈ˜, ‰Â ı· ¤ÚıÂÈ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô.


∫˘ÚÈÔÏÂÍ›·: ∏ ¯Ú‹ÛË ÌÈ·˜ Ϥ͢ Ì ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ Ù˘ ÛËÌ·Û›·. ¶.¯. √ χÎÔ˜ Â›Ó·È Ì·‡ÚÔ˜. §ÂÎÙÈΤ˜ Ú¿ÍÂȘ: ¶Ú¿ÍÂȘ Ô˘ οÓÔ˘Ì Ì ٷ ÏfiÁÈ·. ¶.¯. µ·ÊÙ›˙ÂÙ·È Ô ‰Ô‡ÏÔ˜ ÙÔ˘ £ÂÔ‡ √Ú¤ÛÙ˘. ªÂÙ·ÊÔÚ¿: ∏ ¯Ú‹ÛË ÌÈ·˜ Ϥ͢ Ì ·ÏÏ·Á̤ÓË ÛËÌ·Û›·, Ë ÔÔ›· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È fï˜ Ì ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ Ù˘ ÛËÌ·Û›·. ¶.¯. ∏ ˙ˆ‹ ÌÔ˘ Â›Ó·È Ì·‡ÚË.


ªÂÙÔ¯¤˜: ∫ÏÈÙ¤˜ (Ì ηٿÏËÍË -̤ÓÔ˜, -̤ÓË, -̤ÓÔ) ‹ ¿ÎÏÈÙ˜ (Ì ηٿÏËÍË -ÔÓÙ·˜/-ÒÓÙ·˜) ϤÍÂȘ Ô˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ·È ·fi Ú‹Ì·Ù·. ¶.¯. ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔ˜, ÙÚ¤¯ÔÓÙ·˜.


217


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204  |  Page 205  |  Page 206  |  Page 207  |  Page 208  |  Page 209  |  Page 210  |  Page 211  |  Page 212  |  Page 213  |  Page 214  |  Page 215  |  Page 216  |  Page 217  |  Page 218  |  Page 219  |  Page 220  |  Page 221