This page contains a Flash digital edition of a book.
ıÓ˘™


ʈ٤


ÈÂÛ¿Ú


ÙÂÏÂÈÒÛ·ÌÂ!


‚‹Ì· ηÈ


3o


˜ ÂÈ È·Î ˜


Û ¿ Ù ÔÚ


£˘Ì¿Ì·È fiÙÈ ÁÈ· Ó· ‚Úˆ ÙÔ ÀÔΛÌÂÓÔ ÚˆÙ¿ˆ ÔÈÔ˜/ÔÈ·/ÔÈÔ. ∏ ·¿- ÓÙËÛË Â›Ó·È ÙÔ ˘ÔΛÌÂÓÔ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, fiÙ·Ó ·ÎÔ‡ˆ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË «∆Ô Ï·›Ì·ÚÁÔ ÛÎ˘Ï› ¤Ê·Á ٷ ÌÂÏÔ̷οÚÔÓ·», ÚˆÙ¿ˆ: «¶ÔÈÔ˜;».∏ ·¿- ÓÙËÛË, ‰ËÏ·‰‹ Ë ÊÚ¿ÛË «∆Ô Ï·›Ì·ÚÁÔ ÛÎ˘Ï›», Â›Ó·È ÙÔ ˘ÔΛÌÂÓÔ Ù˘ ÚfiÙ·Û˘.


∆Ô ˘fiÏÔÈÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÚfiÙ·Û˘, ‰ËÏ·‰‹ Ë ÊÚ¿ÛË «¤Ê·Á ٷ ÌÂÏÔÌ·- οÚÔÓ·», Â›Ó·È Ë ƒËÌ·ÙÈ΋ ºÚ¿ÛË. ∏ ƒËÌ·ÙÈ΋ ºÚ¿ÛË, ÙÒÚ·, ÌÔÚ› Ó· ÂÚȤ¯ÂÈ ÌÈ· ÊÚ¿ÛË Ô˘ Ó· ··ÓÙ¿ ÛÙËÓ ÂÚÒÙËÛË ÔÈÔÓ/ÔÈ·/ÙÈÎ·È Ó· ‰Â›- ¯ÓÂÈ ÙÔ ÚfiÛˆÔ, ˙ÒÔ ‹ Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÂËÚ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ Ì·˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔ Ú‹Ì·. ∏ ÊÚ¿ÛË ·˘Ù‹ ϤÁÂÙ·È ∞ÓÙÈΛÌÂÓÔ (.¯. «Ù· ÌÂÏÔ- ̷οÚÔÓ·»). °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, fiÙ·Ó ·ÎÔ‡ˆ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË «∆Ô Ï·›Ì·ÚÁÔ Û΢- Ï› ¤Ê·Á ٷ ÌÂÏÔ̷οÚÔÓ·», ÚˆÙ¿ˆ «∆È (¤Ê·ÁÂ);» ∏ ·¿ÓÙËÛË, ‰ËÏ·‰‹ Ë ÊÚ¿ÛË «Ù· ÌÂÏÔ̷οÚÔÓ·»,Â›Ó·È ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ ÚfiÙ·Û˘.


™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜, ÂÓÒÓˆ ÙȘ ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï˜ ÊÚ¿ÛÂȘ Î·È ÊÙÈ¿¯Óˆ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË:


¶ƒ√∆∞™∏ √ÓÔÌ·ÙÈ΋ ºÚ¿ÛË ÀÔΛÌÂÓÔ ÕÚıÚÔ ∂›ıÂÙÔ √˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ƒ‹Ì· ƒËÌ·ÙÈ΋ ºÚ¿ÛË


√ÓÔÌ·ÙÈ΋ ºÚ¿ÛË ∞ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÕÚıÚÔ √˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi


∆Ô Ï·›Ì·ÚÁÔ ÛÎ˘Ï› ¤Ê·Á ٷ ÌÂÏÔ̷οÚÔÓ·


¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 33 ∞ӷχˆ ÛÙÔ ÙÂÙÚ¿‰Èfi ÌÔ˘ ÙË ‰ÔÌ‹ ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛˆÓ, ·ÎÔÏÔ˘ıÒ- ÓÙ·˜ Ù· ·Ú·¿Óˆ ‚‹Ì·Ù·:


1. ∏ ÌËÙ¤Ú· ·Á·¿ÂÈ ÙË Ï·˚΋ ÌÔ˘ÛÈ΋. 2. √È ÌÈÎÚÔ› ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ÚˆÙÔ‡Ó ÙÔ Î·ıÂÙ›. 3. ¶ÔÏÏÔ› ·ıÏËÙ¤˜ οÓÔ˘Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ı˘Û›Â˜.


180


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204  |  Page 205  |  Page 206  |  Page 207  |  Page 208  |  Page 209  |  Page 210  |  Page 211  |  Page 212  |  Page 213  |  Page 214  |  Page 215  |  Page 216  |  Page 217  |  Page 218  |  Page 219  |  Page 220  |  Page 221