This page contains a Flash digital edition of a book.
¶Ò˜ ‰ËÏÒÓˆ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·; ENOTHTA 15


∂ÈʈӋ̷ٷ


∂! ∆·Í›! ∂! ∆·Í›, Ù·Í›! ... ∞Ì ‰Â! ¶ÂÚÓ¿ ÙÔ ¤Ó·, ÂÚÓ¿ ÙÔ ¿ÏÏÔ, ÂÚÓ¿ Î·È ÙÔ ·Ú¿ÏÏÔ, ÛËÎÒÓÂȘ ÙÔ ¯¤ÚÈ, ηÙ‚¿˙ÂȘ ÙÔ ¯¤ÚÈ, Í·Ó·ÛËÎÒÓÂȘ ÙÔ ¯¤ÚÈ, ͷӷηÙ‚¿˙ÂȘ ÙÔ ¯¤ÚÈ. √˘Ê È·! ÃÚÈÛÙ¤ ÌÔ˘! ∫·È Í·Ó·ÂÚ¿ÙËÌ· Î·È Í·Ó·ÛÙ·- Ì¿ÙËÌ·. ∞! ¡· ÂÙ‡¯ˆ ¤Ó· ¿‰ÂÈÔ, ·Ú·Î·Ï¿˜ ̘ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÛÔ˘. ª·Î¿ÚÈ! ∞ÏÏ¿, Ì·! ¶Ô‡ Ù¤ÙÔÈ· Ù‡¯Ë! §›ÁÔ ÈÔ Î¿Ùˆ ÙÛÔ‡ÚÌÔ ÎfiÛÌÔ˜, ηÎfi... ÃÌ! ∆È Á›ÓÂÙ·È Â‰Ò; ™˘Ï-


Ï·ÏËÙ‹ÚÈÔ; °¿ÌÔ˜; ∞Ó¿ÛÙ·ÛË; – Ÿ¯È, ·ÚÈÂ! ™Ù¿ÛË ÏˆÊÔÚ›- Ô˘! ø! ∆Ô ÏˆÊÔÚ›Ô! ∆· ψÊÔ- Ú›·! ∂›ıÂÛË! °ÈÔ˘ÚÔ‡ÛÈ! ™ÙÚ›- ̈ÁÌ· Î·È ·Ù›ÎˆÌ· Î·È ¿ÛÙˆ- Ì· Î·È ÛÙÔ›‚·ÁÌ·... «∞¯! ∆Ô ¯¤ÚÈ ÌÔ˘!», «ÕÔ˘! ∆Ô fi‰È ÌÔ˘!», «∂! µÏ¤Â Î·È Ï›ÁÔ Ô‡ ·Ù¿˜!» ∞Ì¿Ó! ¢Â ¯ˆÚ¿ÂÈ Ô‡Ù ‚ÂÏfiÓÈ! ∫È ÂÛ‡; ¶¿ÏÈ ·¤Íˆ. ∂! ∆·Í›, Ù·Í›!...


¢ËÌ‹ÙÚË æ·ı¿, ÷›Ú ∞ı‹Ó· (‰È·Û΢‹)


¿ÎÏÈÙ˜ → ∂›Ó·È ∂¶πºø¡∏ª∞∆∞


ϤÍÂȘ Ì ÙȘ Ôԛ˜


ÌÔÚÒ Ó· ÂÎÊÚ¿Ûˆ Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù¿ ÌÔ˘ (‰ËÏ·‰‹ ÙÔÓ ı·˘Ì·ÛÌfi, ÙÔÓ fiÓÔ, ÙË Ï‡Ë, ÙË ÛÙÂÓÔ¯ÒÚÈ·, ÙËÓ ·ÔÚ›· ÌÔ˘), Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹Ûˆ Ú¿ÍÂȘ (.¯. ·Ú·Î›ÓËÛË, ¤·ÈÓÔ, οÏÂÛÌ·, ¢¯‹) ‹ Ó· ‰ËÏÒÛˆ ÙË ÛÙ¿ÛË ÌÔ˘ Û ÌÈ· ηٿÛÙ·ÛË (.¯. ¿ÚÓËÛË, ÂÈÚˆÓ›·, ‰˘ÛÈÛÙ›·).


173


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204  |  Page 205  |  Page 206  |  Page 207  |  Page 208  |  Page 209  |  Page 210  |  Page 211  |  Page 212  |  Page 213  |  Page 214  |  Page 215  |  Page 216  |  Page 217  |  Page 218  |  Page 219  |  Page 220  |  Page 221