This page contains a Flash digital edition of a book.
ENOTHTA 14


¶Ò˜ ÂÓÒÓˆ ϤÍÂȘ, ÊÚ¿ÛÂȘ Î·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ;


™‡Ó‰ÂÛÌÔÈ Î·È ÌfiÚÈ· 14.1 ™‡Ó‰ÂÛÌÔÈ


¢ÂÓ ¤ÓȈı· ηϿ, ·ÏÏ¿ ›·Ó fiÏÔÈ ˆ˜ Â›Ó·È ·ÚÁ¿ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· Ì ·Ê‹ÛÔ˘Ó Ó· ÎÔÈÌËıÒ Î·È ˆ˜ ·‡ÚÈÔ ı· Â›Ì·È ÂÚ‰›ÎÈ. ∞ÓÙ› Ó· ÎÔÈÌËıÒ, ¿Ú¯ÈÛ· ÎÈ ÂÁÒ Ó· ÂÙ¿ˆ ·fi ÙÔ ¤Ó· ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ÛÙÔ ¿ÏÏÔ ÎÈ ¤‚ÏÂ· ·fi „ËÏ¿ Ù· ¤ÈÏ· Î·È Ù· ÓÙÔ˘Ï¿È· Î·È Ù· ÊÒÙ·. ¢ÂÓ ‹Ú·, fï˜, ηϿ ÙË ÛÙÚÔÊ‹ ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó·, ¯Ù‡ËÛ· ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÓÙÔ˘Ï¿È ÎÈ ¤ÂÛ· ·fi „ËÏ¿ ÎÈ ¤‚·Ï· ÙȘ ʈӤ˜. ªÔ˘ ¤‚·Ï·Ó ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ Î·È Â›·Ó


™À¡¢∂™ª√π


ˆ˜ „‹ÓÔÌ·È ÛÙÔÓ ˘ÚÂÙfi Î·È ÌÔ˘ ¤‚·Ï·Ó ÂÙÛ¤Ù˜ Ì ÎÚ‡Ô ÓÂÚfi ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Î·È Â›·Ó Ó· ÎÔÈÌËıÔ‡Ó Ì·˙› ÌÔ˘, ÁÈ·Ù› ÊÔ‚fi- ÓÙÔ˘Û·Ó Ó· ÎÔÈÌËıÔ‡Ó ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜, Î·È ÙÔ Úˆ› Ô˘ ͇ÓËÛ·, ÛÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ ÌÔ˘ ÎÔÈÌfiÙ·Ó Ë Ì·Ì¿ ηıÈÛÙ‹, Ô Ì·Ì¿˜ Ì ·Ô‡ÙÛÈ· Î·È Î·¤ÏÔ, Ë ı›· °·˙›· Ì ÙÔ Î¤ÓÙËÌ· ·ÁηÏÈ¿ ÎÈ Ë ¢ˆÚÔı¤· Ì ÙÔ ÍÂÛÎÔÓfi·ÓÔ.


∫˘Ú. ¡ÙÂÏfiÔ˘ÏÔ˜, √ Õ΢ Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ (‰È·Û΢‹) ·) → ∂›Ó·È ¿ÎÏÈÙ˜ ϤÍÂȘ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ÌÔÚÒ Ó· Û˘Ó‰¤Ûˆ: ϤÍÂȘ (·Ô‡ÙÛÈ· Î·È Î·¤ÏÔ)


‚) ÊÚ¿ÛÂȘ (Ù· ¤ÈÏ· Î·È Ù· ÓÙÔ˘Ï¿È· Î·È Ù· ÊÒÙ·) Á) ÚÔÙ¿ÛÂȘ (∂›·Ó Ó· ÎÔÈÌËıÔ‡Ó Ì·˙› ÌÔ˘, ÁÈ·Ù› ÊÔ‚fiÓÙÔ˘Û·Ó Ó· ÎÔÈÌËıÔ‡Ó ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜.)


√ √Ú¤ÛÙ˘ ÛÙÂÎfiÙ·Ó ÔÏÏ‹ ÒÚ· Î·È ¯¿˙¢ ÙȘ ‚ÈÙÚ›Ó˜. ¶‹ÁÂ Î·È ÛÙÔ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ, ·ÏÏ¿ Ô˘ıÂÓ¿ ‰Â ‚ڋΠ·˘Ùfi Ô˘ ¤„·¯ÓÂ. ÕÚ¯ÈÛ ÙfiÙ ӷ ·Ó·ÚˆÙÈ¤Ù·È ·Ó ı· ¤ÚÂ ӷ ʇÁÂÈ ‹ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙÔ „¿ÍÈÌÔ.


ªÂÚÈÎÔ› Û‡Ó‰ÂÛÌÔÈ Û˘Ó‰¤Ô˘Ó fiÌÔȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ‰ËÏ·‰‹ ·ÚȘ


Ì ·ÚȘ ‹ ÂÍ·ÚÙË̤Ó˜ Ì ÂÍ·ÚÙË̤Ó˜ (·Ú·Ù·ÎÙÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË).


169


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204  |  Page 205  |  Page 206  |  Page 207  |  Page 208  |  Page 209  |  Page 210  |  Page 211  |  Page 212  |  Page 213  |  Page 214  |  Page 215  |  Page 216  |  Page 217  |  Page 218  |  Page 219  |  Page 220  |  Page 221