This page contains a Flash digital edition of a book.
12.1 ∂›‰Ë ÂÈÚÚËÌ¿ÙˆÓ


ªÂ ÂÈÚÚ‹Ì·Ù· ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÚÈÁÚ¿„Ô˘Ì ÔÏϤ˜ ‰È·ÊÔ- ÚÂÙÈΤ˜ ȉÈfiÙËÙ˜ Ù˘ Ú¿Í˘ Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÈ ÙÔ Ú‹Ì·. ŒÙÛÈ, ¤¯Ô˘Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÂÈÚÚËÌ¿ÙˆÓ.


∆ÔÈο ÂÈÚÚ‹Ì·Ù·: ¶Ô‡; ÃÚÔÓÈο ÂÈÚÚ‹Ì·Ù·: ∆ÚÔÈο ÂÈÚÚ‹Ì·Ù·: ¶ÔÛÔÙÈο ÂÈÚÚ‹Ì·Ù·:


¶fiÙÂ; ¶Ò˜; ¶fiÛÔ;


Ô‡, ‰Ò, ÂΛ, ¤Ú·, Ì·ÎÚÈ¿, ÎÔÓÙ¿, ÛÈÌ¿, ‰›Ï·, ̤۷, ¿Óˆ, οو, ·¤Ó·ÓÙÈ, ·ÓÙÔ‡, οÔ˘, Ô˘ıÂÓ¿, „ËÏ¿, ¯·ÌËÏ¿, ‰ÂÍÈ¿, ·ÚÈÛÙÂÚ¿, Ï¿È, Á‡Úˆ, ¤Íˆ, ÌÂٷ͇, ·Ó·ÌÂٷ͇, ÌÚÔÛÙ¿, ÌÚÔ˜, ›Ûˆ, ‚fiÚÂÈ·, ÓfiÙÈ·, ·Ó·ÙÔÏÈο, ‰˘ÙÈο, ¯¿Ìˆ Î.¿.


fiÙÂ, ÙÒÚ·, ÙfiÙÂ, ÚÈÓ, ÌÂÙ¿, Û‹ÌÂÚ·, ·‡ÚÈÔ, ¯Ù˜, ÌÂı·‡ÚÈÔ, ¤Ú[˘]ÛÈ, ʤÙÔ˜, ·fi„Â, ·ÚÁ¿, ÓˆÚ›˜, ÔÔÙ‰‹ÔÙÂ, fiÔÙÂ, ¿ÏÏÔÙÂ, οÔÙÂ, ‡ÛÙÂÚ·, ¤ÂÈÙ·, ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜, ÎÈfiÏ·˜, ·Ì¤Ûˆ˜, Û¿ÓÈ·, Û˘¯Ó¿, Ù·ÎÙÈο, fiÙ fiÙ Î.¿.


Ò˜, fiˆ˜, ¤ÙÛÈ, ·ÏÏÈÒ˜, οˆ˜, ηıfiÏÔ˘, ÔˆÛ‰‹ÔÙÂ, ÌfiÓÔ, Ì·˙› Î.¿.


fiÛÔ, fiÛÔ, ÙfiÛÔ, ÔÛÔ‰‹ÔÙÂ, οÌÔÛÔ, οˆ˜, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, Ôχ, ÂÏ¿¯ÈÛÙ·, Ï›ÁÔ, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, ÂÍ›ÛÔ˘, ۯ‰fiÓ, ÏÈÁfiÙÂÚÔ, ¿Óˆ οو, ηıfiÏÔ˘ Î.¿.


∞ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜, Ù· ÂÈÚÚ‹Ì·Ù· ÌÔÚ› Ó· Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó Â›ıÂÙ·: √ Î. µÚ·Û›‰·˜ Â›Ó·È ¿Ú· Ôχ ¤Í˘ÓÔ˜. ™¯Â‰fiÓ fiÏÔÈ ‹Úı·Ó ÛÙÔ ¿ÚÙÈ ÙÔ˘ √Ú¤ÛÙË.


ÕÏϘ ÊÔÚ¤˜, Ù· ÂÈÚÚ‹Ì·Ù· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ó fi¯È ÙÔ Ú‹Ì· ·ÏÏ¿ ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË: ∂˘Ù˘¯Ò˜, ÚÔÏ¿‚·Ì ÙÔ ÏÔ›Ô. ∂ÈÏÈÎÚÈÓ¿, ‰ÂÓ Í¤Úˆ Ò˜ Ó· Û·˜ ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ.


∆· ÂÈÚÚ‹Ì·Ù· Ô˘ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ó ÌÈ· ÚfiÙ·ÛË Ï¤ÁÔÓÙ·È ÚÔÙ·Ûȷο ÂÈÚÚ‹Ì·Ù·. ∆¤ÙÔÈ· Â›Ó·È Ù·: ·ÏÒ˜, ‚¤‚·È·, ›Ûˆ˜, Ú·ÁÌ·ÙÈο, Û›ÁÔ˘Ú·, ÙÂÏÈο, Ê˘ÛÈοÎ.¿.


163


¯ ™


Ù · Ì Ë


Ï ˆ˙›


˜ÈÂͤ


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204  |  Page 205  |  Page 206  |  Page 207  |  Page 208  |  Page 209  |  Page 210  |  Page 211  |  Page 212  |  Page 213  |  Page 214  |  Page 215  |  Page 216  |  Page 217  |  Page 218  |  Page 219  |  Page 220  |  Page 221