This page contains a Flash digital edition of a book.
Ó¤ ÂÌ ∂ ∏ ∆ ∞


·Ó·Î fiÌË ÙÚ fi  Ô


¡√ ∆


.. . ˜ 1 Û Û fi Ù Â Ú Â˜ ÏËÚÔÊ Ô


ڛ ˜


˘ Ô 1 :  Â Ú È · ·ÈÁ


Ô˘ ÙÚ¤¯Ô˘Ó Ì·˙› ÙÔ˘, οÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ÓfiËÌ· Ó· ‚È·ÛÙÔ‡Ó. ºÔÚ¿ÂÈ ÙÔ ÎÚ¿ÓÔ˜ ÁÈ· ÚÔÛÙ·Û›·. ªÈ· ÁÏ¿ÛÙÚ· ·fi ¤Ó· Ì·ÏÎfiÓÈ ÚÔÛÁÂÈÒıËΠÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘ ÙȘ ÚÔ¿ÏϘ, ·Ê‹ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘ ¤Ó· ÙÂ- Ú¿ÛÙÈÔ Î·ÚÔ‡Ì·ÏÔ. √ ηË̤ÓÔ˜! ∞fi ÙÔ ¯Ù‡ËÌ· Ê·›ÓÂÙ·È ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ ÙÈ Ï¤ÂÈ!


¢ › Ó ˆ


∏ ¿ÎÏÈÙË ÌÂÙÔ¯‹ ÚÔÛ- ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ Ú‹Ì· fiˆ˜ οÓÂÈ Î·È ÙÔ Â›ÚÚËÌ·. ¢ËÏ·‰‹, Ì·˜ ‰›ÓÂÈ Â- ÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔ- ڛ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ ‹ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ Ú‹Ì·- ÙÔ˜.


ºÙÈ¿¯Óˆ ¿ÎÏÈÙ˜ ÌÂÙÔ¯¤˜ ·Ó ÎÔÏÏ‹Ûˆ ÙËÓ Î·Ù¿ÏËÍË -ÔÓÙ·˜/-ÒÓÙ·˜ ÛÙÔ Ú‹Ì·:


ÚˆÙ →‰È·‚¿˙+ ÔÓÙ·˜= ‰È·‚¿˙ÔÓÙ·˜ ‰È·‚¿˙-ˆ


-Ò →ÚˆÙ+ ÒÓÙ·˜= ÚˆÙÒÓÙ·˜


∏ ¿ÎÏÈÙË ÌÂÙÔ¯‹ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ·ÏÏÈÒ˜ ÁÂÚÔ‡Ó‰ÈÔ.


∆È ı· ı˘Ì¿Ì·È ÁÈ·... ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜


1. ºÙÈ¿¯ÓÔÓÙ·È ·fi Ú‹Ì·Ù· ÎÈ ¤¯Ô˘Ó ηٿÏËÍË -̤ÓÔ˜, -̤ÓË, -̤ÓÔ(Ë ÎÏÈÙ‹ ÌÂÙÔ¯‹) Î·È -ÔÓÙ·˜/-ÒÓÙ·˜(Ë ¿ÎÏÈÙË ÌÂÙÔ¯‹).


2. ∏ ÎÏÈÙ‹ ÌÂÙÔ¯‹ ÎÏ›ÓÂÙ·È fiˆ˜ Ù· Â›ıÂÙ· Û -Ô˜, -Ë, -ÔÎ·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› fiˆ˜ Ù· Â›ıÂÙ· (‰ËÏ·‰‹ Û˘Óԉ‡ÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ- ο Î·È Ù· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ).


3. ∏ ¿ÎÏÈÙË ÌÂÙÔ¯‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û·Ó Â›ÚÚËÌ· (Ì·˜ ‰›ÓÂÈ ÌÈ· ÏËÚÔÊÔÚ›· ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ Î·È ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Ë ÂÓ¤Ú- ÁÂÈ· ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜).


∆È Ó· ı˘Ì¿Ì·È fiÙ·Ó Áڿʈ


1. ∏ ηٿÏËÍË Ù˘ ÎÏÈÙ‹˜ ÌÂÙÔ¯‹˜ ÁÚ¿ÊÂÙ·È: ·) Ì ˆÌ¤Á· fiÙ·Ó Ë ÌÂÙÔ¯‹ Â›Ó·È ·ÚÔ͇ÙÔÓË .¯. ‰Ëψ̤ÓÔ˜, ÏËÁˆÌ¤ÓÔ˜, Ê·ÁˆÌ¤ÓÔ˜


‚) Ì fiÌÈÎÚÔÓ fiÙ·Ó Ë ÌÂÙÔ¯‹ Â›Ó·È ÚÔ·ÚÔ͇ÙÔÓË .¯. ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜, ·˘Í·ÓfiÌÂÓÔ˜ (∂Í·ÈÚÔ‡ÓÙ·È ÌÂÚÈο Ú‹Ì·Ù· Ù˘ µã Û˘˙˘Á›·˜ Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÚÔ·ÚÔ͇ÙÔÓË ÎÏÈÙ‹ ÌÂÙÔ¯‹ Û -ÒÌÂÓÔ˜, .¯. ÙÈÌÒÌÂÓÔ˜.)


2. ∏ ηٿÏËÍË Ù˘ ¿ÎÏÈÙ˘ ÌÂÙÔ¯‹˜ ÁÚ¿ÊÂÙ·È: ·) Ì ˆÌ¤Á· fiÙ·Ó ÙÔÓ›˙ÂÙ·È .¯. ÁÂÏÒÓÙ·˜, ˙ËÙÒÓÙ·˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜


‚) Ì fiÌÈÎÚÔÓ fiÙ·Ó ‰ÂÓ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È .¯. ÙÚ¤¯ÔÓÙ·˜, ›ÓÔÓÙ·˜, ÙÚÒÁÔÓÙ·˜, χÓÔÓÙ·˜


161


 Ò Ú ıÓ


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204  |  Page 205  |  Page 206  |  Page 207  |  Page 208  |  Page 209  |  Page 210  |  Page 211  |  Page 212  |  Page 213  |  Page 214  |  Page 215  |  Page 216  |  Page 217  |  Page 218  |  Page 219  |  Page 220  |  Page 221