This page contains a Flash digital edition of a book.Ù·Ì˯


¤Ïˆ˙›


˜ÈÂÍ


11.1 ∫ÏÈÙ‹ ÌÂÙÔ¯‹


¢ÂÓ ÚfiÊÙ·Û ӷ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÙË ÊÚ¿ÛË Ù˘ Î·È ÙÔ ·ÁfiÚÈ ¤ÙÚÂÍ ÛÙÔ ÎÂÏ¿ÚÈ. ∞Ó·Ô‰ÔÁ‡ÚÈÛ fi,ÙÈ Â›¯Â ÂΛ. ¢Â ‚ڋΠٛÔÙ·. ∆ÚÂ- ¯¿ÙÔ˜ Î·È ÛÎÔÓÈṲ̂ÓÔ˜ ·Ó¤‚ËΠÛÙÔ ÚÒÙÔ ¿ÙˆÌ·, ¿ÓÔÈÍ fi,ÙÈ ÓÙÔ˘Ï¿È, Û˘ÚÙ¿ÚÈ, ÛÂÓÙÔ‡ÎÈ ‹ ÎÔÊ›ÓÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙÔÓ ‡ÚÁÔ, Ì· ¿ÏÈ ‰Â ‚ڋΠٛÔÙ·. ™·Ó Á¿- Ù· ÛηÚʿψÛ ÛÙËÓ fiÚıÈ· ͇- ÏÈÓË ÛοϷ Ù˘ ÛÔʛٷ˜ ÎÈ ÂΛ, ·ÊÔ‡ ÛοÏÈÛ ·ÓÙÔ‡, ¯ÒıËÎÂ


∏ ÎÏÈÙ‹ ÌÂÙÔ¯‹ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ÙÔ Â›ıÂÙÔ, ÁÈ·Ù› ηٿ ηÓfiÓ· Û˘Óԉ‡ÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Î·È Ù· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ.


ˆ˜ ÙË Ì¤ÛË Û’ ¤Ó· ·ÏÈÔÛ¤ÓÙÔ˘- ÎÔ, Û·Ú¿‚·ÏÔ, ÌÔ˘¯ÏÈ·Ṳ̂ÓÔ Î·È Û·Ú·ÎÔÊ·ÁˆÌ¤ÓÔ. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ¤‚Á·Ï ·fi οو ·fi ÌÈ· ÛÙÔ›‚· ·ÏÈfi¯·ÚÙ· ÎÈÙÚÈÓÈ·Ṳ̂ӷ Î·È ˙·- ڈ̤ӷ, ¤Ó· ÎÔ˘ÚÂÏÈ·Ṳ̂ÓÔ Ì·- ÎÚ‡ ‚È‚Ï›Ô, Ì ÙÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ ÌÈ- ÛÔÊ·ÁˆÌ¤ÓÔ ·fi Ù· ÔÓÙ›ÎÈ· Î·È ÙfiÛÔ ÛÎÔÓÈṲ̂ÓÔ, Ô˘ Ù· Â͈ÙÂ- ÚÈο ¯Ú˘Û¿ ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÌfiÏȘ ‰È·- ‚¿˙ÔÓÙ·Ó È·. ¶·Ú·Ì‡ıÈ ¯ˆÚ›˜ fiÓÔÌ·, ¶. ™. ¢¤ÏÙ·


ºÙÈ¿¯Óˆ ÎÏÈÙ¤˜ ÌÂÙÔ¯¤˜ ·Ó ÚÔÛı¤Ûˆ ÙȘ ηٿÏËÍÂȘ -̤ÓÔ˜/ -̤ÓË/-̤ÓÔ ÛÙÔ Ú‹Ì·:


˙·ÚÒÓˆ →ÎÈÙÚÈÓÈṲ̂ÓÔ˜, -Ë, -Ô ÎÈÙÚÈÓ›˙ˆ


→ ˙·ÚˆÌ¤ÓÔ˜, -Ë, -Ô √È ÎÏÈÙ¤˜ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÎÏ›ÓÔÓÙ·È fiˆ˜ Ù· Â›ıÂÙ· Û -Ô˜, -Ë, -Ô.


¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜, ϤÍÂȘ Ô˘ ÍÂΛÓËÛ·Ó ˆ˜ ÎÏÈÙ¤˜ ÌÂÙÔ¯¤˜ Á›ÓÔÓÙ·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο: ÙÔ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ, Ù· ¯ÚˆÛÙÔ‡ÌÂÓ·, ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ, ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Î.¿.


¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 29 ºÙÈ¿¯Óˆ ÛÙÔ ÙÂÙÚ¿‰Èfi ÌÔ˘ ÎÏÈÙ¤˜ ÌÂÙÔ¯¤˜ ·fi Ù· Ú‹Ì·Ù·: Ó˘ÛÙ¿˙ˆ, ÎÔ˘Ú¿˙ˆ, ·ÂÏ›˙ˆ, ȉÚÒÓˆ, ΢ÎÏÒÓˆ, ÎÏ·›ˆ, ÂÈÓ¿ˆ, ‰È„¿ˆ 11.2 ÕÎÏÈÙË ÌÂÙÔ¯‹


– ™·˜ ·Ú·Î·ÏÒ, Ì‹ˆ˜ ͤÚÂÙ Ô‡ Â›Ó·È Ë Ô‰fi˜ √Úʤˆ˜; ¶ÂÚ¿ÙËÛ· Û’ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Á‡Úˆ ‰ÚfiÌÔ˘˜ „¿¯ÓÔÓÙ·˜, Úˆ- ÙÒÓÙ·˜ Î·È ‰È·‚¿˙ÔÓÙ·˜ fiϘ ÙȘ ÈӷΛ‰Â˜, ·ÏÏ¿ Ô˘ıÂ- Ó¿! ŒÓ·˜ ÙÚÔ¯ÔÓfiÌÔ˜ Ì ‰È·‚‚·›ˆÛ ˆ˜ Â›Ó·È Î¿Ô˘ Â‰Ò ÎÔÓÙ¿. ¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ηٷϿ‚ˆ ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ. – ∏ √Úʤˆ˜ Â›Ó·È ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ‰ˆ. ∆ÚÔ¯ÔÓfiÌÔ Ï¤Ù ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ Ô˘ ÛÙ¤ÎÂÙ·È ÛÙË ÁˆÓ›·, ÊÔÚÒÓÙ·˜ ÎÚ¿ÓÔ˜, ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÌÈ· ÛÊ˘Ú›¯ÙÚ· Î·È ÎÔ˘ÓÒÓÙ·˜ Ù· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ‰Â- ÍÈ¿ ·ÚÈÛÙÂÚ¿;


– ¡·È, ·ÎÚÈ‚Ò˜. – ª· ·˘Ùfi˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÚÔ¯ÔÓfiÌÔ˜. °˘ÌÓ·ÛÙ‹˜ ›ӷÈ. ™Ù¤ÎÂÙ·È ÂΛ ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜


160


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204  |  Page 205  |  Page 206  |  Page 207  |  Page 208  |  Page 209  |  Page 210  |  Page 211  |  Page 212  |  Page 213  |  Page 214  |  Page 215  |  Page 216  |  Page 217  |  Page 218  |  Page 219  |  Page 220  |  Page 221