This page contains a Flash digital edition of a book.Ù·Ì˯


¤Ïˆ˙›


˜ÈÂÍ


∏ ¿ÚÓËÛË ÛÙËÓ ÔÚÈÛÙÈ΋ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È Ì ÙÔ ÌfiÚÈÔ ‰Â(Ó), ÂÓÒ ÛÙËÓ ˘ÔÙ·ÎÙÈ΋ Ì ÙÔ ÌfiÚÈÔ ÌË(Ó).


¶.¯. √ ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ Î˘Ú ¢ËÌ‹ÙÚË ‰Â ÛÔ˘‰¿˙ÂÈ ·ÛÙÚÔÓ·‡Ù˘. √ Î˘Ú ¢ËÌ‹ÙÚ˘ Â¤ÌÂÓ ӷ ÌË ÛÔ˘‰¿ÛÂÈ ·ÛÙÚÔÓ·‡Ù˘ Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘.


¶ÚÔÛ¤¯ˆ ÙÔÓ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ÙˆÓ ÂÁÎϛۈÓ: ñ ŸÙ·Ó ÂÚÈÁڿʈ οÙÈ ˆ˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi/‚¤‚·ÈÔ, ÙÔ ÙÔÔıÂÙÒ ÛÙË ¯ÚÔÓÈ- ΋ ‚·ıÌ›‰· ÛÙËÓ ÔÔ›· Û˘Ó¤‚Ë/Û˘Ì‚·›ÓÂÈ/ı· Û˘Ì‚Â› (‰ËÏ. ·ÚfiÓ/·- ÚÂÏıfiÓ/̤ÏÏÔÓ). °È’ ·˘Ùfi Î·È Ë ÔÚÈÛÙÈ΋ ¤ÁÎÏÈÛË Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ Ù‡Ô˘˜ ÛÙÔ˘˜ ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ (ÔÚÈÛÙÈ΋ ÂÓÂÛÙÒÙ·, ·Ú·Ù·ÙÈÎÔ‡, ·ÔÚ›- ÛÙÔ˘, Û˘ÓÔÙÈÎÔ‡ ̤ÏÏÔÓÙ·, ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıËÙÈÎÔ‡ ̤ÏÏÔÓÙ·, ·Ú·ÎÂÈ̤- ÓÔ˘, ˘ÂÚÛ˘ÓÙÂÏ›ÎÔ˘, Û˘ÓÙÂÏÂṲ̂ÓÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙ·).


ñ ŸÙ·Ó ÂÚÈÁڿʈ οÙÈ ˆ˜ ÂÈı˘ÌËÙfi/·‚¤‚·ÈÔ ‹ ··ÈÙÒ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔ- Ô›ËÛ‹ ÙÔ˘, ‰ÂÓ ÙÔ ÙÔÔıÂÙÒ Û ¯ÚÔÓÈ΋ ‚·ıÌ›‰·. ŒÙÛÈ, Ë ˘ÔÙ·ÎÙÈ΋ Î·È Ë ÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋ Â›Ó·È ¿¯ÚÔÓ˜ ÂÁÎÏ›ÛÂȘ.


– √È ‚·ÛÈÎÔ› Î·È ÈÔ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔÈ Ù‡ÔÈ Ù˘ ˘ÔÙ·ÎÙÈ΋˜ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ Ó·+ ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ·ÏÔ‡˜ Ù‡Ô˘˜ ÔÈÔ‡ ÂÓÂÚÁ›·˜ (ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıË- ÙÈÎfi – Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓÔ, Û˘ÓÔÙÈÎfi – ÛÙÈÁÌÈ·›Ô, Û˘ÓÙÂÏÂṲ̂ÓÔ): .¯. Ó· Áڿʈ– Ó· ÁÚ¿„ˆ– Ó· ¤¯ˆ ÁÚ¿„ÂÈ. À¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¿ÏÏÔÈ Ù‡ÔÈ ˘ÔÙ·ÎÙÈ΋˜ Ô˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ·È Â›Û˘ Ì ÙÔ Ó·: .¯. Ó· ¤ÁÚ·Ê·– Ó· ¤ÁÚ·„·– Ó· ›¯· ÁÚ¿„ÂÈ.


– ∏ ÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È Ì ÙÔÓ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıËÙÈÎfi – Â·Ó·Ï·Ì‚·- ÓfiÌÂÓÔ Î·È Ì ÙÔÓ Û˘ÓÔÙÈÎfi – ÛÙÈÁÌÈ·›Ô Ù‡Ô ÙÔ˘ ÔÈÔ‡ ÂÓÂÚÁ›·˜: .¯. ÁÚ¿Ê– ÁÚ¿„Â.


10.2 ∫Ï›ÛË ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜


∆Ô ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ √Ú¤ÛÙË ™ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜...


- ¶·›˙ˆ Ì¿Ï· Ì ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÌÔ˘. - ∆Ú¤¯ˆ ‰›Ï· ÛÙÔ Î‡Ì·. - ¢È·‚¿˙ˆ Ù· ·Á·Ë̤ӷ ÌÔ˘ ‚È‚Ï›·. - ¢ÚÔÛ›˙ÔÌ·È Ì ¤Ó· ·Áˆ- Ùfi.


∆Ô ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ Ù˘ ∞ÁÁÂϛӷ˜ ™ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜...


- µÔ˘ÙÒ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. - ∫ÔÏ˘ÌÒ Ì·˙› Ì ÙȘ ʛϘ ÌÔ˘. - ªÔÚÒ Ó· ͢Ó¿ˆ ÈÔ ·ÚÁ¿. - •Â¯ÓÈ¤Ì·È Ì ÙȘ ÒÚ˜ οو ·fi ÙË ÛÎÈ¿ ÂÓfi˜ ‰¤ÓÙÚÔ˘.


∞Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÎÏ›Û˘ ÙÔ˘˜, ¯ˆÚ›˙Ô˘Ì ٷ Ú‹Ì·Ù· Û ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÌ¿‰Â˜, Ô˘ ÙȘ ϤÌÂ Û˘˙˘Á›Â˜.


142


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204  |  Page 205  |  Page 206  |  Page 207  |  Page 208  |  Page 209  |  Page 210  |  Page 211  |  Page 212  |  Page 213  |  Page 214  |  Page 215  |  Page 216  |  Page 217  |  Page 218  |  Page 219  |  Page 220  |  Page 221