This page contains a Flash digital edition of a book.Ù·Ì˯


¤Ïˆ˙›


˜ÈÂÍ


√ Ù‡Ô˜ ÁÚ¿„ˆ, ÁÚ¿„ÂȘ, ÁÚ¿„ÂÈ...‰Â ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ÛÙË ÁÏÒÛÛ· Ì·˜ (ÂÎÙfi˜ ·fi Ï›Á˜ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ). ∆ÔÓ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ¿ÓÙ· Ì·˙› Ì ÌfiÚÈ· ‹ Ì ÙÔ Ú‹Ì· «¤¯ˆ», ·fi Ù· ÔÔ›· Î·È ÂÍ·ÚٿٷÈ. °È· ÙÔÓ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi, ÙÔÓ Ï¤Ì ÂÍ·ÚÙË̤ÓÔ.


ÃÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÙÔÓ ÂÍ·ÚÙË̤ÓÔ Ì·˙› Ì ٷ ÌfiÚÈ· ı·Î·È Ó·ÁÈ· Ó· Û¯ËÌ·Ù›ÛÔ˘Ì ÙÔÓ Û˘ÓÔ- ÙÈÎfi ̤ÏÏÔÓÙ· Î·È ÙËÓ ˘ÔÙ·ÎÙÈ΋ (‚Ï. ·Ú·Î¿Ùˆ: ÂÁÎÏ›ÛÂȘ):


ı· ÁÚ¿„ˆ ¤Ó· ÁÚ¿ÌÌ· – Ó· ÁÚ¿„ˆ ¤Ó· ÁÚ¿ÌÌ·


∂›Û˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÙÔ °ã ÂÓÈÎfi ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ÂÍ·ÚÙË̤ÓÔ˘ ˆ˜ ¿ÎÏÈÙÔ Ù‡Ô ÁÈ· Ó· Û¯Ë- Ì·Ù›ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÂÏÂṲ̂ÓÔ˘˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜:


¤¯ˆ ÁÚ¿„ÂÈ ¤Ó· ÁÚ¿ÌÌ· – ›¯· ÁÚ¿„ÂÈ ¤Ó· ÁÚ¿ÌÌ· – ı· ¤¯ˆ ÁÚ¿„ÂÈ ¤Ó· ÁÚ¿ÌÌ· ™¯ËÌ·Ù›˙ˆ ÙÔ˘˜ ·ÚÔÓÙÈÎÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜:


√ ÂÓÂÛÙÒÙ·˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÌÈ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ ·ÚfiÓ (.¯. ∏ ª·Ú›· χÓÂÈ ÙȘ ·Û΋ÛÂȘ) ‹ Ô˘ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Û˘Ó‹- ıˆ˜ (.¯. √ Ù·¯˘‰ÚfiÌÔ˜ Ì¿˜ ʤÚÓÂÈÙ· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· οı Úˆ›).


√ ·Ú·Î›ÌÂÓÔ˜ Ì·˜ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ÌÈ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÌÈÏ¿ÌÂ, Î·È Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È Ì ÙÔ ‚ÔËıËÙÈÎfi Ú‹Ì· ¤¯ˆ + ÙÔÓ ¿ÎÏÈÙÔ Ù‡Ô °’ ÂÓÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ÂÍ·ÚÙË̤ÓÔ˘ (.¯. Œ¯ˆ ÁÚ¿„ÂÈ).


™¯ËÌ·Ù›˙ˆ ÙÔ˘˜ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜:


√È ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÔ› ¯ÚfiÓÔÈ Ì¿˜ ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· Ú¿ÍÂȘ Ô˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó ‹ ı· ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÛÙÔ Ì¤Ï- ÏÔÓ.


§ÔÈfiÓ, Û‡ÌʈÓÔÈ, ı· ÛÔ˘ ÙËÏÂʈӋۈ ·‡ÚÈÔ ÛÙȘ 3.


√ Û˘ÓÔÙÈÎfi˜ ̤ÏÏÔÓÙ·˜ Ì·˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ÌÈ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ Û οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ.


∞‡ÚÈÔ fiÏË ÙË Ì¤Ú·


ı· ·›˙Ô˘Ì Ì¿ÛÎÂÙ... ÎÈ ·Ó ‰Ô‡Ì fiÙÈ Ì·˜ ·Ú¤ÛÂÈ, ı· ·›˙Ô˘Ì Ì¿ÛÎÂ٠οı ∆ÂÙ¿ÚÙË Î·È ¶·Ú·Û΢‹!


√ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıËÙÈÎfi˜ ̤ÏÏÔÓÙ·˜ Ì·˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ÌÈ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ı· Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Â›Ù ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıËÙÈο (Û˘Ó¯Ҙ) ›Ù Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓ·.


134


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204  |  Page 205  |  Page 206  |  Page 207  |  Page 208  |  Page 209  |  Page 210  |  Page 211  |  Page 212  |  Page 213  |  Page 214  |  Page 215  |  Page 216  |  Page 217  |  Page 218  |  Page 219  |  Page 220  |  Page 221