This page contains a Flash digital edition of a book.
ÏÏ¿ ∂ ¡


 √ ∆ Ï Ò Á È· ·ÓıÚ Ò Ô 


Ì ∏ : M È ,˜˘


. .


. · ∆ ∞ 8 8.8 AfiÚÈÛÙ˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜ ∆È ·Ú¿ÍÂÓË fiÏË ÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ! ¢ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ‰ÂȘ ÙË


̇ÙË ÛÔ˘ ·fi ÙËÓ ÔÌ›¯ÏË. °ÂÌ¿ÙÔ ÎfiÛÌÔ, fï˜. ∫¿ÔÈÔÈ ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÁÚ‹ÁÔÚ· ÛÙȘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ÙÔ˘˜. ÕÏÏÔÈ ¯·˙Â‡Ô˘Ó ÙȘ ‚ÈÙÚ›Ó˜, ÁÂÌ¿Ù˜ ·ÎÚÈ‚¿ ÚÔ‡¯·. ∫¿ÌÔÛÔÈ Û˘˙ËÙ¿Ó Ì ʛÏÔ˘˜ Î·È Û¯ÔÏÈ¿˙Ô˘Ó ÙÔ Î·ıÂÙ›. ªÂÚÈÎÔ› ¿ÏÏÔÈ ÁÂ˘Ì·Ù›˙Ô˘Ó Û ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·. ∞! ∫È ¤Ó·˜ ·Ú·ÙËÚ› Ì ÙÔ ÛÙfiÌ· ·ÓÔȯÙfi. ∂°ø!


¤Ó·˜ – Ì›· – ¤Ó· οÔÈÔ˜ – οÔÈ· – οÔÈÔ


οıÂ, ηı¤Ó·˜ – ηıÂÌÈ¿ (ηıÂÌ›·) – ηı¤Ó· Ô Ù¿‰Â Ô ‰Â›Ó·


∞˘Ù¤˜ ÔÈ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜ ϤÁÔÓÙ·È ·fiÚÈÛÙ˜, ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ÔÚ›˙Ô˘Ó ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÁÈ· ÔÈÔÓ ¿ÓıÚˆÔ, ÔÈÔ ˙ÒÔ ‹ ÔÈÔ Ú¿ÁÌ· ÌÈÏ¿ÌÂ.


ηӤӷ˜ (ηÓ›˜) – η̛· (ηÌÈ¿) – ηӤӷ ηıÂÙ›


Ù›ÔÙ· (Ù›ÔÙÂ)


ÌÂÚÈÎÔ› – ÌÂÚÈΤ˜ – ÌÂÚÈο ¿ÏÏÔ˜ – ¿ÏÏË – ¿ÏÏÔ


οÌÔÛÔ˜ – οÌÔÛË – οÌÔÛÔ ∆È ı· ı˘Ì¿Ì·È ÁÈ·... ÙȘ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜


1. √È ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜ ·ÓÙÈηıÈÛÙÔ‡Ó ÔÓÔÌ·ÙÈΤ˜ ÊÚ¿ÛÂȘ. 2. √È ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜ ‰Â Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÎÏËÙÈ΋.


3. √È ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜ Â›Ó·È ÔÎÙÒ ÂȉÒÓ: ÚÔÛˆÈΤ˜, ÎÙËÙÈΤ˜, ·˘- ÙÔ·ı›˜, ‰ÂÈÎÙÈΤ˜, ÔÚÈÛÙÈΤ˜, ·Ó·ÊÔÚÈΤ˜, ÂÚˆÙËÌ·ÙÈΤ˜ Î·È ·fiÚÈÛÙ˜.


∆È Ó· ı˘Ì¿Ì·È fiÙ·Ó Áڿʈ


ñ ∏ ·Ó·ÊÔÚÈ΋ ·ÓÙˆÓ˘Ì›· fi,ÙÈ ·›ÚÓÂÈ ¿ÓÙÔÙ ˘ԉȷÛÙÔÏ‹, ÂÓÒ Ô ÂȉÈÎfi˜ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ·›ÚÓÂÈ ÔÙ¤ ˘ԉȷÛÙÔÏ‹.


ñ ∏ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈ΋ ·ÓÙˆÓ˘Ì›· ÔÈÔ˜ – ÔÈ· – ÔÈÔ Î·ıÒ˜ Î·È Ë ¿ÎÏÈÙË ÂÚˆÙËÌ·ÙÈ΋ ·ÓÙˆÓ˘Ì›· ÙÈ ‰ÂÓ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·È.


ñ √È ·fiÚÈÛÙ˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜ ηı¤Ó·˜ – ηıÂÌÈ¿ (ηıÂÌ›·) – ηı¤Ó·, ηӤӷ˜ (ηÓ›˜) – η̛· (ηÌÈ¿) – ηӤӷ Î·È Î·ıÂÙ› ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Û·Ó ÌÈ· ϤÍË.


Ò˙


121


ÚÔ ÙÔ


fi


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204  |  Page 205  |  Page 206  |  Page 207  |  Page 208  |  Page 209  |  Page 210  |  Page 211  |  Page 212  |  Page 213  |  Page 214  |  Page 215  |  Page 216  |  Page 217  |  Page 218  |  Page 219  |  Page 220  |  Page 221