This page contains a Flash digital edition of a book.
ÏÏ¿ ∂ ¡


 √ ∆ Ï Ò Á È· ·ÓıÚ Ò Ô 


Ì ∏ : M È ,˜˘


. .


. · ∆ ∞ √Ó. °ÂÓ. ∞ÈÙ. Ô Â·˘Ùfi˜ Ì·˜


ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ Ì·˜ / ÙˆÓ Â·˘ÙÒÓ Ì·˜


ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ì·˜ ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ì·˜ 8 ∞ã ÚfiÛˆÔ


¶ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ µã ÚfiÛˆÔ


Ô Â·˘Ùfi˜ Û·˜


ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ Û·˜ / ÙˆÓ Â·˘ÙÒÓ Û·˜


ÙÔÓ Â·˘Ùfi Û·˜ ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Û·˜ °ã ÚfiÛˆÔ Ô Â·˘Ùfi˜ ÙÔ˘˜


ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘˜ / ÙˆÓ Â·˘ÙÒÓ ÙÔ˘˜


ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜


Ò˙


ªÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜, Ë ·˘ÙÔ¿ıÂÈ· ‰ËÏÒÓÂÙ·È Ì ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ηٿÏÏËÏÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ·ıËÙÈ΋ ʈӋ. ¶.¯. ¯ÙÂÓ›˙ˆ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÌÔ˘ = ¯ÙÂÓ›˙ÔÌ·È


8.4 √ÚÈÛÙÈΤ˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜


«√ ∂ÈıˆÚËÙ‹˜ ‹ıÂÏ ӷ ÂÍȯÓÈ¿- ÛÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ÙÔ Ì˘- ÛÙ‹ÚÈÔ. ∆È ÎÈ ·Ó ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ÙÔÓ ‰È·‚‚·›ˆÓ·Ó fiÙÈ Ë Ï‡ÛË ‚ÚÈÛÎfi- Ù·Ó ÛÙ· ·ÔÙ˘Ò-


Ì·Ù· ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁÒÓ ÙÔ˘ ‰Ú¿ÛÙË. ∂ΛÓÔ˜ ›ÛÙ¢ fiÙÈ Ô ÂÚÈ- ‚fiËÙÔ˜ ηÎÔÔÈfi˜ •˘Ó›‰Ë˜ ‰ÚÔ‡Û Ìfi- ÓÔ˜ ÙÔ˘, ¯ˆÚ›˜ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÚ›ÙˆÓ».


∏ ÊÚ¿ÛË Ô ›‰ÈÔ˜, Ë ›‰È·, ÙÔ ›‰ÈÔ Î·È ÙÔ Â›ıÂÙÔ ÌfiÓÔ˜, ÌfiÓË, ÌfiÓÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ˆ˜ ÔÚÈÛÙÈΤ˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜. ¢Â›¯ÓÔ˘Ó ‰ËÏ·‰‹ fiÙÈ Î¿ÔÈÔ ÚfiÛˆÔ, ˙ÒÔ ‹ Ú¿ÁÌ· ͯˆÚ›˙ÂÈ ·fi ¿ÏÏ· ÚfiÛˆ·, ˙Ò· ‹ Ú¿ÁÌ·Ù· ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÙÔ˘.


∆Ô ›‰ÈÔ˜ÎÏ›ÓÂÙ·È Î·Ù¿ Ù· Â›ıÂÙ· Û -Ô˜, -·, -Ô, ÂÓÒ ÙÔ ÌfiÓÔ˜ ÎÏ›ÓÂÙ·È Î·Ù¿ Ù· Â›ıÂÙ· Û -Ô˜, -Ë, -Ô (Î·È Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ÙË ÁÂÓÈ΋ ÙÔ˘ ·‰‡Ó·ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ Ù˘ ÚÔÛˆÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›·˜).


117


ÚÔ ÙÔ


fi


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204  |  Page 205  |  Page 206  |  Page 207  |  Page 208  |  Page 209  |  Page 210  |  Page 211  |  Page 212  |  Page 213  |  Page 214  |  Page 215  |  Page 216  |  Page 217  |  Page 218  |  Page 219  |  Page 220  |  Page 221