This page contains a Flash digital edition of a book.Ù·Ì˯


¤Ïˆ˙›


˜ÈÂÍ


∆È ı· ı˘Ì¿Ì·È ÁÈ·... Ùa Â›ıÂÙ·


1. ∆· Â›ıÂÙ· Ì·˜ ‰›ÓÔ˘Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ‹ ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ÙˆÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ.


2. ∆· Â›ıÂÙ· Â›Ó·È Ôχ ¯Ú‹ÛÈÌ·, ÁÈ·Ù› Ì·˜ ‚ÔËıÔ‡Ó Ó· ÂÚÈ- ÁÚ¿„Ô˘Ì Ì ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ· ÙÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi Î·È Ó· ηٷϿ‚Ô˘- Ì ηχÙÂÚ· ÁÈ· ÔÈÔ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ú¿ÁÌ· ÌÈÏ¿ÌÂ. ¶.¯. Ÿ¯È ·˘Ù‹! ∆Ë ÌÂÁ¿ÏË ÂÙÛ¤Ù· ‰ÒÛ ÌÔ˘.


2. ∆· Â›ıÂÙ· ·›ÚÓÔ˘Ó Î¿ı ÊÔÚ¿ ÙÔ Á¤ÓÔ˜, ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi Î·È ÙËÓ ÙÒÛË ÙˆÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ Ô˘ Û˘Óԉ‡ԢÓ, ÁÈ·Ù› Ú¤ÂÈ ¿ÓÙ· Ó· Û˘ÌʈÓÔ‡Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜: ¤Ó·˜ ¢ÁÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈÔ˜ ÙÔÓ Â˘ÁÂÓÈÎfi ·ÚÈÔ ‰˘Ô ¢ÁÂÓÈÎÔ› ·ÚÈÔÈ Ë Â˘ÁÂÓÈ΋ ΢ڛ·


4. √ ÙfiÓÔ˜ ÙˆÓ ÂÈı¤ÙˆÓ ۯ‰fiÓ ¿ÓÙ· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙËÓ ›‰È· Û˘Ï- Ï·‚‹ Û fiϘ ÙȘ ÙÒÛÂȘ, ·ÓÙ›ıÂÙ· Ì fi,ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙ· Ô˘- ÛÈ·ÛÙÈο (ÂÍ·ÈÚÔ‡ÓÙ·È Ù· Â›ıÂÙ· Ô˘ ÎÏ›ÓÔÓÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì هÔ˘˜ Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜, ‚Ï. ÂÓfiÙËÙ˜ 7.1 ∑ Î·È 7.1 ∏).


∆È Ó· ı˘Ì¿Ì·È fiÙ·Ó Áڿʈ


°Ú¿Êˆ ÛÂ: ñ -·›Ô˜: ·ÎÌ·›Ô˜, ÁÂÓÓ·›Ô˜Î.¿. ∂Í·›ÚÂÛË: Ó¤Ô˜ ñ -ϤԘ: ڈ̷ϤԘ Î.¿. ∂Í·›ÚÂÛË: ÎÂÊ·Ï·›Ô˜ ñ -Ù¤Ô˜: ‰È·ÈÚÂÙ¤Ô˜Î.¿. ñ -›Ԙ: ·ÛÙ›Ԙ, Ï›ԘÎ.¿. ∂Í·›ÚÂÛË: ÎÚ‡Ô˜, ÁÂÏÔ›Ô˜ ñ -ËÚfi˜: ·ÓıËÚfi˜, ˙ˆËÚfi˜Î.¿. ∂Í·›ÚÂÛË: ÈÛ¯˘Úfi˜, ·ÏÌ˘Úfi˜, ÁÏ·Ê˘Úfi˜, Ô¯˘Úfi˜


ñ -ÈÎfi˜: ¢ÁÂÓÈÎfi˜, ÁÓˆÛÙÈÎfi˜Î.¿. ∂Í·›ÚÂÛË: ıËÏ˘Îfi˜, ‰·ÓÂÈÎfi˜ ñ -ÈÌÔ˜: ¯Ú‹ÛÈÌÔ˜, ÓfiÌÈÌÔ˜Î.¿. ∂Í·›ÚÂÛË: ‰È¿ÛËÌÔ˜, ¿Û¯ËÌÔ˜, ¤ÙÔÈÌÔ˜, ¤ÚËÌÔ˜, Úfiı˘ÌÔ˜, ÂÚ›ÊËÌÔ˜Î.¿.


ñ -ÈÓfi˜: ·ÓÙÈÎÚÈÓfi˜, ‚Ú·‰ÈÓfi˜Î.¿. ∂Í·›ÚÂÛË: ÂÏÂÂÈÓfi˜, ÛÎÔÙÂÈÓfi˜, Ù·ÂÈÓfi˜, ˘ÁÈÂÈÓfi˜, ʈÙÂÈÓfi˜


ñ -ÈÓÔ˜: Ì¿ÏÏÈÓÔ˜, ͇ÏÈÓÔ˜Î.¿. ñ -ÈÔ˜: ¿ÁÈÔ˜, Ô˘Ú¿ÓÈÔ˜Î.¿. ∂Í·›ÚÂÛË: fiÛ· ·Ú¿ÁÔÓÙ·È ·fi ·ÚÈ· ÔÓfiÌ·Ù· ÚÔÛÒˆÓ ˘ı·- ÁfiÚÂÈÔ˜, ·¯›ÏÏÂÈÔ˜, ÂÈÎÔ‡ÚÂÈÔ˜Î.¿. ∂›Û˘ ÂÍ·ÈÚÔ‡ÓÙ·È: Á˘Ó·ÈΛԘ, ·ÓÙÚ›ÎÂÈÔ˜, ¿‰ÂÈÔ˜, ‚fiÚÂÈÔ˜, Â›- ÁÂÈÔ˜, fiÌÔÈÔ˜, Ù¤ÏÂÈÔ˜Î.¿.


ñ -›ÛÈÔ˜: ‚Ô˘Ó›ÛÈÔ˜, ·ÏÈηڛÛÈÔ˜Î.¿. ∂Í·›ÚÂÛË: ÁÓ‹ÛÈÔ˜, ËÌÂÚ‹ÛÈÔ˜, πı·Î‹ÛÈÔ˜(ÂıÓÈο)


ñ -ˆfi˜: ·ÁÚȈfi˜, Ú·ÛÈÓˆfi˜Î.¿. ñ -ˆÙfi˜: ıÔψÙfi˜, ÊÔ˘ÓÙˆÙfi˜Î.¿.


106


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204  |  Page 205  |  Page 206  |  Page 207  |  Page 208  |  Page 209  |  Page 210  |  Page 211  |  Page 212  |  Page 213  |  Page 214  |  Page 215  |  Page 216  |  Page 217  |  Page 218  |  Page 219  |  Page 220  |  Page 221