This page contains a Flash digital edition of a book.
Bu xalçanın ara sahəsinin yuxarı hissəsində h. 1282 tarixi vardır.


Bu xalça sadə kompozisiya quruluşuna malik olmasına baxmayaraq özünəməxsus orijinal tərtibatı ilə seçilir. Qırmızı yerlikli ara sahənin bəzəyi mərkəzdə orta ölçülü, yuxarı


və aşağı hissədə isə kiçik ölçülü dördbucaqlı həndəsi motivlərdən və “səkkizləçəkli” güllərdən ibarətdir. Mərkəzdəki sarı yerlikli medalyonun içərisində qırmızı rəngli,


yuxarı hissədəki göy rəngli və aşağı hissədəki yaşıl rəngli medalyonun içərisində isə sarı rəngli “qoşabuynuz” motivləri işlənmişdir. Mər­ kəzdəki həndəsi medalyon xaricdən ağ, qırmızı “siçandişi”lər, daxil­ dən isə qırmızı, sürməyi rəngli dilikli motivlərlə əhatə olunub. Yuxa­ rı və aşağı hissədəki həndəsi medalyonlar isə qırmızı, ağ, sürməyi rəng li “siçandişi”lərlə əhatə olunub. Ara sahənin aşağı hissəsində künc lərdə sürməyi rəngli stilləşmiş “uzunqulaq” təsviri vardır. Ara sahəni yaşıl yerlikli içərisində sarı, qırmızı, ağ rənglərlə tərtib edilmiş haşiyə əhatə edir. Haşiyə yuxarı və aşağı hissələrdə nisbətən ensiz tərtib edilmişdir. Sağ və soldan haşiyələrin içərisində qırmızı, sarı, ağ rənglərlə işlənmiş “cütbuynuz” motivləri vardır. Bu motivlərin arasında haşiyənin boşluqlarında sarı, ağ rəngli rombvari elementlər iş lənmişdir. Yuxarı və aşağı hissədəki yaşıl yerlikli ensiz haşiyə qırmı­ zı, ağ, sarı rəngli kənarları pilləli, rombvari elementlərlə bəzədilmişdir. Bu elementlər kiçik ölçüdə işlənmişdir. Yaşıl yerlikli haşiyədə təs­ vir edilmiş “cütbuynuz” və pilləli motivlər silsiləsi kompozisiyanın ümu mi, dinamik əhval­ruhiyyəsini daha da gücləndirir. Xalçanın qırmızı yerlikli haşiyəsi “səkkizləçəkli” güllərlə bəzədilmişdir. Güllər sürməyi, sarı, yaşıl, ağ rənglərlə tərtib edilmişdir. ləçəklərin üzə­ rində cüzi nəzərə çarpan kvadratşəkilli elementlər işlənmişdir. Xal­ çanın ağ yerlikli haşiyəsi bir­birinin ardınca düzülmüş, sürməyi, yaşıl, qırmızı rənglərlə işlənmiş oxabənzər və rombşəkilli elementlər lə bə­ zədilmişdir. Ağ yerlikli bu haşiyənin içərisində rombvari motivlər tərtib edilmişdir. Haşiyələr qırmızı, sarı, ağ “siçandişi”lərlə əhatə olun muşdur. “Siçandişi”lər qəhvəyi rəngli “su”larla tamamlanır.


94


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116