This page contains a Flash digital edition of a book.
Bu xalçanın ara sahəsinin mərkəzində qırmızı medalyonun içərisində


h. 1260 tarixi vardır. Bu xalça Qəmərli xalçaları üçün səciyyəvi olan xü su siy yətləri özündə yaşadır. Qırmızı yerlikli bu xalçanın kompozisiyası ara sahəsi və haşiyə hissəsindən ibarətdir. Ara sahənin əsas bəzəyini bir böyük ölçülü göl təşkil edir. Gölün içərisində yaşıl rəngli medalyon yerləşdirilmişdir. Medalyonun içərisindəki, nisbətən kiçik ölçülü ey ni formalı tünd qır mızı medalyonun mərkəzində ağ rəngli dördbucaqlı element var­ dır. Dördbucaqlı elementin içərisində səkkizguşəli ulduz motivi iş­ lənmişdir. Bu element daxildən sürməyi, xaricdən isə sarı, sürməyi rəng li “su”larla əhatə olunmuş, sağ və soldan sarı rəngli “nal” şəkilli, aşağı və yuxarı hissələrdə ağac motivləri tamamlanır. Ağ yerlikli gölün boşluqlarında yaşıl rəngli, içərisində qarmaqlı motivlər işlənmiş yaşıl yerlikli, kiçik ölçülü səkkizbucaqlı medalyon­ lar, “X”­ə bənzər elementlər sürməyi, tünd­qırmızı, sarı, qara rənglərlə işlənmiş, yuxarı və aşağı hissələrdə “cütbuynuz” çıxıntılı motivlər təs­ vir edilmişdir. Gölün kənarlarında sağ və solda yaşıl, sürməyi, tünd qırmızı rənglərlə tərtib edilmiş “S”­ə bənzər motivlər vardır. Gölün kənarları içərisində tünd­qırmızı dilikli dalğalar işlənmiş sürməyi zolaqla əhatə olunub. Gölün kənarlarındakı sürməyi yerlikli zolaq daxildən sarı, xaricdən isə ağ rəngli “su”larla işlənmişdir. Xalçanın ara sahəsinin künclərində “cütbuynuz” çıxıntılı yaşıl yer­


likli elementlər, içərisində pilləli rombvari formalı “gözqaytarıcı” mo­ tivlər işlənmiş sürməyi yerlikli kiçik ölçülü medalyonlar təsvir edil­ mişdir. Boşluqlar kiçik ölçülü dördləçəkli gül lər, yaşıl rəngli “X”­ə bənzər motivlərlə doldurulmuşdur. Xalçanın tünd­qəhvəyi yerlikli ana haşiyəsi kə narları pilləli klas­


sik elementlər, kiçik ölçülü “göz qaytarıcı” motivlərlə bəzədilmişdir. Klassik elementlər ağ, göy, sarı, yaşıl, tünd­qırmızı, sürməyi, mavi rənglərlə, “gözqaytarıcı” motivlər isə tünd­qırmızı və ağ rənglərlə tərtib edilmişdir. Ana haşiyə hər iki tərəfdən içərisində dilikli dalğa­ lar işlənmiş sarı yerlikli bala haşiyələrlə əhatə olunub. Dilikli dalğa­ lar tünd­qırmızı, sürməyi və qara rənglərlə işlənmişdir. Daxili haşiyə xaricdən qırmızı, ağ, daxildən ağ, qəhvəyi, xaricdən haşiyə isə hər iki tərəfdən tünd qırmızı və ağ rəngli kvadratşəkilli elementlər işlənmiş mədaxillərlə əhatə olunub.


82


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116