This page contains a Flash digital edition of a book.
Azərbaycan xalçaları / İrəvAn QrUPU


Eramızdan əvvəl I minillikdə­bizim eranın I mi­ nilliyinin əvvəllərində Azərbaycan torpaqlarında Man na, İskit (Skit, Skif)və Massaget şahlıqları, At ro­ patena və Albaniya kimi qüvvətli dövlətlər mövcud olmuşdur. Bu dövlətlər Azərbaycanda dövlət ida­ rə çiliyi mədəniyyətinin daha da yüksəlməsində, öl­ kənin iqtisadi­mədəni, etnik­siyasi tarixində, eləcə də vahid xalqın təşəkkülü prosesində mühüm rol oynamışlar. Eramızın əvvəllərində Azərbaycan öz tarixinin


Azərbaycan. E.ə. IV­III əsrlər.


Ərbiuni qalası. E.ə. 782-ci ildə qədim türk hökmdarı I Argişti tərəfindən tikilmişdir. Zəngibasar mahalı.


ən ağır sınaq dövrlərindən biri ilə qarşılaşdı: III əsr­ də ölkəni Sasani­İran imperiyası, VII əsrdə isə ərəb xilafəti işğal etdi. Təqribən 600 il davam etmiş İran və ərəb zülmü Azərbaycanın qədim dövlətçilik ənə­ nələrini məhv edə bilmədi. Dözülməz işğal rejimi və təqiblər şəraitində Azərbaycan xalqının təşəkkülü prosesi davam etdi. Bu dövrdə Azərbaycan tor­ paq larında vahid dini görüş ­ qədim türklərin baş Allahı olan Tanrıya sitayiş yayılmağa başladı. la­ kin təkallahlı dini görüş­Tanrıçılıq hələ başqa di ni görüşləri sıxışdırıb tamamilə aradan qaldıra bil mə­ mişdi. Zərdüştlük, atəşpərəstlik, Günəşə, Aya, Gö­ yə, ulduzlara, torpağa, suya və s. sitayiş davam et­ mək də idi. ölkənin şimalında ­ Albaniya ərazisinin bəzi yerlərində, əsasən, dağlıq qərb bölgələrində isə xristianlıq yayılmaqda idi. Bu mürəkkəb tarixi şə­ raitdə güclü və aparıcı hərbi­siyasi qüvvəyə çevrilən çoxsaylı türk etnosları Azərbaycan dövlətçiliyinin əsas daşıyıcıları idilər. Hələ vahid təkallahlı dinin ol­ madığı bir dövrdə məhz türk etnosları və türk dili, şimallı­cənublu, bütün ölkə ərazisində birləşdirici


Qədim insan məskəni olan mağaralar. Zəngəzur mahalı, Gorus.


5


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116