This page contains a Flash digital edition of a book.
Gorus yolu. Urud körpüsü. XIV əsr. Zəngəzur mahalı, Sisyan.


Qoşundaş abidəsi quruluşuna və formasına görə türk­ oğuz inanclarından və adətlərindən irəli gələn daş ele­ mentlərin toplusudur. Nüvədi kəndindəki Qarğı da şı da­ ğındakı qəbirüstü yazılar və onun açılışı türk­azərbaycan izlərindən xəbər verir. Urud kəndindən tapılan məzarüstü daşlardakı XV­XVI əsr təsvirləri, buradakı naxışlar özü­ nün orijinal təsvirləri ilə bu yurdun Azərbaycanın tərkib hissəsi olduğunu aydın göstərir. Şeyx Rza Amrusal, əliyar, Şahnəzər, çələbi nəsillərinə aid olan qəbirlər, istər naxışları ilə, istərsə də ərəb əlifbası ilə yazılan xəttatlıq nümunəsi sayılan qeydləri ilə burada yaşayan əhali haq­ qında ətraflı məlumat ötürür. Bu məzarüstü daşlardan biri xüsusilə maraqlıdır. Üzərində hicri təqvimlə “992­ci il” (1584), “Aysoltan” yazılmış daşın üzərində iki toxu­ cu qadın təsvir edilmiş, xana, daraq, və xalçaçılığa aid digər təsvirlər verilmişdir. Bu bir daha sübut edir ki, hələ qədimdən bu ərazidə azərbaycanlılar xalçaçılıqla məşğul olmuşdur. Bu bölgədə itib­batmış şəhərlərin izlərinin də olduğu söylənilir. Bölgədəki Şəki kəndinin tarixi bu ərazidə qədim şəhərin olduğunu söyləməyə əsas verir. Qədim Azərbaycan mahnısı olan “Apardı sellər Saranı” mahnısı burada təsvir edilən hadisənin, adıçəkilən yer adlarının bu bölgə ilə bağlılığını göstərir. Zəngəzur mahalına aid olan Qafan bölgəsi dağlıq ra­


yondur. Qərbdən Bərgüşad dağları, Şimaldan Zəngəzur sıra dağları ilə əhatə olunur. Bu bölgənin Aralıq, Atqız, Açağu, Acıbac, Baydak, Qaraçimən, Qatar, Kığı, çay­ kənd, Xələc, Ciriş, Şəhərcik kimi kəndlərində və Qafan şəhərinin mərkəzində xalçaçılıq məntəqələri olmuşdur.


Mağaralar. Gorus dağları.


Daş sənduqə. XV-XVI əsrlər. Zəngəzur mahalı, Sisyan, Urud kəndi.


60


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116