This page contains a Flash digital edition of a book.
Azərbaycan xalçaları / İrəvAn QrUPU


İrəvan şəhərinin planı.


İrəvan quberniyası Qafqaz cəbhəsi və Qafqaz or­ dusunun yaxın arxa cəbhəsi idi. Quberniyanın İrəvan, Aleksandropol, Naxçıvan və b. qəzalarında ehtiyat his sələr və könüllü dəstələri yerləşdirilmişdi. Fevral inqilabı (1917) nəticəsində çarizmin dev ril­


məsi xəbəri İrəvan quberniyasına martın əvvəllərində çatdı. Quberniyada Müvəqqəti hökumətin yerli ha­ kimiyyət orqanlarının formalaşdırılmasına başlandı. Martın 14 (27)­də təşkil olunan Quberniya İcraiyyə Ko mitəsi özünü Xüsusi Zaqafqaziya Komitəsinin (rus­ ca OZAKOM ­ Особый Закавказский Комитет) yer­ li orqanı elan etdi. Qəzalarda da icraiyyə komitələri ya radıldı. Müvəqqəti hökumət tərəfindən İrəvan qu­ berniyasına və qəzalara komissarlar təyin edildi.


Fevral inqilabından (1917) sonra İrəvan quber niya­


sında sovetlər də yaranmağa başladı. Martın 8 (21)­də Aleksandropolda əsgər, sonra isə fəhlə deputatları so­ vetləri meydana gəldi. Hər iki sovet tezliklə birləşdi. İrəvan şəhərində də martın 12 (25)­də əsgər, apreldə isə fəhlə deputatları sovetləri yarandı. Mart ayı ər­ zində İrəvan quberniyasının şəhərlərində sovetlər təş­ kil olundu. Həm Müvəqqəti hökumətin yerli orqan­ larında, həm də sovetlərdə daşnaklar üstünlüyü ələ aldılar. 1917­ci il sentyabrın sonlarında daşnaklar Tif­ lisdə “Erməni milli müşavirəsi” çağırdılar. Müşavirə­ də Erməni milli şurası (sədr A.Aqaronyan) təşkil edildi. İrəvan şəhərində və quberniyanın qəzalarında da mil li şuraların təşkil olunmasına başlandı. Erməni


İrəvan və Naxçıvan xanlarının ailəvi fotosu.


Mərkəzdə: Abbasqulu xan İrəvanski, solda Tərlan xanım (İsmayıl xan Naxçıvanlının qızı) və onların qohumları. 19


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116