This page contains a Flash digital edition of a book.
Talında toxunmuş xalçaların qeyri­adi gözəlliyə, parlaqlığına səbəb onların zərif və parıltılı elastik yundan alınan iplərdən toxunmasıdır. Burada toxunan xalçalarda rənglərin və rəng çalarlarının sayı 7­dən 10­a qədər, bəzən isə daha çox olmaqla dəyişir.Bu xalça sadə naxış tərtibata malikdir. Zoğalı yerlikli ara sahənin əsas bəzəyi bir­birinin ardınca şaquli istiqamətdə düzülmüş dörd səkkizləçəkli medalyonlar­ dan ibarətdir. Medalyonların kənarları daxildən ağ rəngli “su”larla, xaricdən isə göy rəngli diliklərlə əhatə olunmuşdur. Medalyonların içərisində tünd­qırmızı rəngli səkkizguşəli ulduzabənzər, nisbətən ki­ çik ölçülü medalyon yerləşdirilmişdir. Bu medalyonların mərkəzində qəhvəyi rəngli rombvari element vardır. Rombvari elementlərin yu­ xarı, aşağı, sağ və sol hissələrində mavi rəngli oxşəkilli motivlər var­ dır. Medalyonun yuxarı, aşağı, mərkəzdəki sağ və sol guşələrindən dörd tərəfə istiqamətlənən qollar alovlanan palmetta forması almış­ dır. Ağac gövdəsinə bənzəyən bu qollardan çiçəkli budaqlar şaxələnir. Medalyonların digər guşələrində də çiçəkli budaqlar vardır. Xalçanın ara sahəsinin boşluqları mavi, qəhvəyi, şəkəri, sürməyi, qırmızı rənglərlə işlənmiş klassik elementlərlə və aşağı hissələrdə stilləşmiş tovuzquşu motivləri ilə bəzədilmişdir. Xalçanın ara sahəsinin kənarlarını mavi və qara rənglərlə işlənmiş “su”lar əhatə edir. “Su”lardan ara sahəyə doğru istiqamətlənən ucu haça formalı motivlər xalçaya xüsusi görünüş gətirir. Xalçanın yuxarı hissələrdə açıq­qəhvəyi, aşağı hissələrdə isə yarı açıq qəhvəyi və yarı tünd­qəhvəyi yerlikli ensiz haşiyəsi qara, qırmızı, ağ və göy rənglərlə işlənmiş dalğavari xətlərlə tərtib edilmişdir. Xətlərin arası tünd­qırmızı, sürməyi, mavi, şəkəri rəngli dördləçəkli güllərlə bəzədilmişdir. Haşiyə daxildən zoğalı, mavi, sürməyi, xaricdən isə şəkəri rəngli diliklər işlənmiş mədaxillərlə əhatə olunmuşdur. Mə­ daxillərin kənarları “su”larla tamamlanır. Xalçada zoğalı, tünd və açıq­qəhvəyi, sürməyi və mavi rənglər üs­ tünlük təşkil edir. Rənglər bu bölgənin rəng palitrasına uyğun olaraq ənənəvi surətdə uzlaşdırılmışdır.


102


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116