This page contains a Flash digital edition of a book.
OBČINSKI SVET


Številka: 011-0003/2012 Datum: 22. 2 2012


Na podlagi 15.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08- Odl. US, 76/08, 100/08-Odl. US, 79/09, 14/10-Odl. US, 51/10), 20. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11 in 103/11) in 5. in 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 106/11)


s k l i c u j e m 11. redno sejo občinskega sveta, ki bo


v sredo, 29. februarja 2012, ob 15.30 uri, v konferenčni dvorani sevniškega gradu.


PREDLOG DNEVNEGA REDA: 1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 11. redne seje 2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 10. redne seje občinskega sveta, z dne 25. 1. 2012


3. Predlog Odloka o ustanovitvi Razvojnega sveta regije Posavje – skrajšani postopek


4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice – druga obravnava


5. Predlog Odloka o ustanovitvi skupnega organa Občine Brežice, Občine Kostanjevica na Krki, Občine Krško in Občine Sevnica za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Posavski muzej Brežice – druga obravnava


6. Predlog Sprememb Statuta Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica – skrajšani postopek


7. Seznanitev z Aktom o organizaciji Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica 8. Predlog Poslovnega načrta Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica 9. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno trgovski center Sevnica – skrajšani postopek


10. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Sevnica – skrajšani postopek


11. Obravnava stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega osnutka OPPN za most čez reko Savo pri naselju Log in izven nivojsko križanje ceste z železnico


12. Projekt gradnje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini Sevnica - informacija o dosedanjih aktivnostih ter aktivnosti do zaključka projekta


13. Delovanje Televizije Vaš kanal, Novo mesto 14. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Ciciban Sevnica – skrajšani postopek


15. Potrditev Cenikov za izvajanje pokopališke in pogrebne dejavnosti v krajevnih skupnostih Boštanj, Krmelj, Studenec, Šentjanž, Tržišče in Zabukovje


16. Zahteva krajanov za razpis referenduma za ustanovitev krajevne skupnosti Dolnje Brezovo


17. Poročilo o prihodkih iz naslova omejitve dedovanja v letu 2011 18. Predlog Sklepa o imenovanju nadomestnega predstavnika ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet JZ Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199