This page contains a Flash digital edition of a book.
şəhərin camaatı öz aralarında xalçaya “qoca” deyirdilər. Şuşa Qarabağ xanlığının paytaxtı olduğu dövrdə şəhərdə və onun kəndlərində klassik çeşnili xalçalar toxunurdu.


Ümumilikdə, Qarabağ xalçaları üç qrupa - Aran, Şuşa və Cəbrayıl qrupuna bölünür. Şuşa qrupuna “Malıbəyli”, “Ləmpə”, “Bağçada güllər”, “Saxsıda güllər”, “Nəlbəkigül”, “Bulud” adlı məşhur xalçalar daxildir. “Atlı-itli”, “Rüstəm və Söhrab”, “Dəryanur” adlı xalçalar da Şuşa xalçaçılarının əl işləri idi. Şuşa qrupuna daxil olan “Ləmpə” xalçasına isə Qarabağın bütün xalçaçılıq mərkəzlərində rast gəlmək olardı.


Qarabağ xalçaları zəngin naxış tərtibatı, rəng uyğunluğu ilə seçilir. Xovlu xalçaların mürəkkəb quruluşlu kompozisiyası müxtəlif formalı elementlərə əsaslanıb. Xalçaların ara sahəsinin bəzəyini bitki ünsürləri, məişət əşyaları, insan, heyvan təsvirləri, müxtəlif riyazi elementlər (pilləlilər, kvadrat və düzbucaqlılar, çoxbucaqlılar, qarmaqlılar, dilikli-itibucaqlılar, sancaqlılar və ya tikanlılar, dəyirmilər, səkkizguşəli ulduzlar, qeyri- müəyyən formalılar) təşkil edir.


Qarabağ xalçalarında həm


ev, həm də vəhşi heyvan, o cümlədən, quş və həşərat təsvirlərinə də rast gəlinir. Təsvirlərin hər birinin rəmzi mənası var. Məsələn, maral bütün türklərin ümumi totemi idi. Bu gözəl heyvan yüksəliş rəmzi və böyük güc nişanəsi sayılırdı.


Qarabağ bölgəsinin


xalçalarında oğuz qəbilələrinin əsas totemlərindən biri olan at fiquruna da tez-tez təsadüf edilir. Pələng güc-qüvvə təcəssümü, insana xas bütün


распространено в Гарабахе. В 18-м веке гарабахская шко- ла ковроделия, в основном, развивалась в Шуше. Благо- даря густым лесам, разноо- бразию природных красите- лей и развитию овцеводства, ковроделие стало основным занятием населения. Жи- тели города, вначале из- вестного как Ходжавенд, в XVIII веке - как Ходжан, а в XIX – Шуша, называли ковер «годжа». В период, когда Шуша была столицей Гара- бахского ханства, в городе и его окрестностях ткались классические орнаменталь- ные ковры.


В целом, гарабахские ковры делятся на три груп- пы – аранскую, шушинскую и джебраильскую. К шу- шинской группе относятся «Малыбейли», «Лемпе», «Бахчада гюллер», «Сахсыда гюллер», «Налбеки-гюль», «Булуд». К ним также мож- но отнести «Атлы-итли», «Рустам и Сохраб», «Да- рьянур». Ковер «Лемпе», относящийся к шушинской группе, можно встретить во всех ковродельческих цен- трах страны.


Гарабахские ковры выделя- ются богатым орнаментом и гармонией цветовой пали- тры. Сложная композиция ворсовых ковров строится на разнообразных по теме и форме мотивах. Централь- ное поле ковров украшено изображениями раститель- ных элементов, животных, людей, предметов быта. Встречаются также различ- ные геометрические фигуры: квадраты, прямоугольники, многоугольники, крючки, восьмиконечные звезды, зигзаги и фигурки неопреде- ленной формы.


В гарабахских коврах встре- чаются мотивы домашних и диких животных, а также птиц и насекомых. У каждо-


were the general totem of Turks. This beautiful animal was the symbol of growing and significant strength.


Horse figures, one of the major totems of Oghuz tribes, are widespread on carpets belonging to the Karabakh region. The tiger is a symbol of strength and the carrier of all human feelings. Eagles represent the sun and light. A dragon symbolizes power, swiftness, wisdom, and prophecy, while a lion signifies the sun, fire, clarity and might.


Like all carpets, the key elements in the general composition of Karabakh carpets are divided into five groups: butas, ketebes, ana guller, gol (or small khonchas) and gubbas (domes).


Buta, which is widely used in national patterns, appears on Karabakh carpets both with pile and without pile. Buta outlined different forms on carpets. The Karabakh composition called “Shabalid Buta” is distinguishable from the buta carpets of other regions in terms of its pictorial design.


“Ana guller” is exemplified in the Karabakh “Goja” carpet. The expressions gol, khoncha, and padnos, meaning “medallion,” are used more on Karabakh carpets. The color shades of Karabakh carpets are rich. The cheerful and bright colors of Karabakh carpets are due to the exceptionally beautiful nature of the region, such as gardens, forests, and eye- catching green meadows. Natural dyes used to be extracted in this region; red and pink colors came from the madder plant, yellow and pale yellow colors from straw and yellow flowers, pea and sugary colors from the skin of onions and apples, palid (oak color) from nutshells, and surmeyi (navy blue) and blue colors from indigo. Natural dyes used in carpet weaving were also made out of insects. For instance, red colors were derived from girmiz


83


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204