This page contains a Flash digital edition of a book.
onun və şagirdlərinin adı ilə bağlıdır.


Şəhərdə qədim abidələrlə


yanaşı, Şuşada doğulmuş görkəmli adamların ev- muzeyləri də fəaliyyət göstərirdi.


Qarabağ xanlığı həm də öz atları ilə şöhrət tapmışdı. Qarabağ atları gözəlliyi, cəldliyi, sürəti ilə bütün müsəlman dünyasında, eyni zamanda Rusiyada və Avropada da məşhur idi. İbrahimxəlil xanın dövründə Qarabağda atçılıq geniş vüsət almışdı. Təsadüfi deyil ki, həmin vaxtlarda Yaxın Şərqdə Qarabağ atlarına tələbat xeyli artmışdı. Xan Qarabağ cinsinin yetişdirilib artırılmasına xüsusi diqqət ayırırdı. İldə iki dəfə Cıdır düzündə at yarışması keçirilirdi. Qarabağın dağ-minik, yarış atları gözəl rəngi, yığcam qaməti ilə o biri cinslərdən fərqlənir. Qarabağ at cinsi Don, Orlov, Kabardin cinslərinin törəməsində mühüm rol oynayıb. Bu atlardan Avropa ölkələrində, Yaponiyanın at zavodlarında istifadə edilməsi faktları da məlumdur. Qarabağ atları Qafqazda, Rusiyada və Avropada keçirilən at sərgilərində dəfələrlə uğurla çıxış edib. “Meymun”, “Çəkic”, “Xan”, “Bayram”, “Maral”, “Ceyran”, “Pəhləvan”, “Qaragözlü”, “Qafqaz gözəli” adlı Qarabağ ayğırları at mütəxəssisləri arasında yaxşı tanınır.


Yolu Qarabagdan düşən sehrli ilmələrin izi ilə...


Şərqlilər haqqında belə bir deyim var: Şərqdə ev xalça döşənmiş yerdən başlayır. Əsrlər boyu Azərbaycanda da xalçanın evə bolluq, bərəkət, xoşbəxtlik gətirdiyinə inanıblar. Qədim dövrlərdə xalça yalnız evin bəzək əşyası


house-museums of well-known people born in Shusha. The Karabakh Khanate was also famous for its horses. With their beauty, swiftness and speed, Karabakh horses were well known in Russia and Europe as well as in Muslim countries. During Ibrahim Khalil Khan’s reign, horse breeding in Karabakh was widespread. It is no surprise that during that period, demand for Karabakh horses increased greatly in the near East. The khan gave special attention to the breeding of Karabakh horses. Twice a year horse races were held at the Jidir Duzu.


Xalça. Qarabağ qrupu. Şuşa. XIX əsrin sonları.Yun, xovlu. 573x208 sm


четей, можно назвать мечети Саатлы, Мамай, Джульфа- лар, Хаджи Юсиф. Работы Сафихана можно встретить не только на его родине, но и за рубежом. Он автор Татарской мечети в Одессе и Гарабахской - в Ашхабаде. По мнению ученых, боль- шинство старинных зданий в Шуше построены Кербалаи Сафиханом и его учениками. Помимо дворцов и ме- четей, архитектура Шуши известна многочисленными домами-музеями местных знаменитостей.


Гарабахское ханство также славилось своими велико- лепными скакунами. Сво-


Stunning coats and compact figures distinguished Karabakh horses from other species. Mostly bred for mountainous terrain and racing, they played a significant role in breeding Don, Orlov, and Kabardin horses. These horses were even bred in Europe and Japan. Karabakh horses also participated successfully at exhibitions held in the Caucasus, Russia and Europe. Karabakh stallions are well known among horse experts, especially “Meymun,” “Chekij,” “Khan,” “Bayram,” “Maral,” “Jeyran,” “Pahlavan,” “Garagozlu,” and “Gafgaz Gozeli.”


The Path of the Magic Knots through Karabakh


There is a saying about Easterners: “In the East the home begins where carpet is laid.” For centuries Azerbaijani people believed that carpets brought wealth, abundance, and happiness to one’s home. In the old times, carpets were not only for decoration, but also one of the most important elements of people’s lives. People used to sit on carpets on the floor. Patterned carpets would be laid on the floor, but pictorial or story-telling carpets would be hung on the walls.


Carpet weaving was widespread 81


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204