This page contains a Flash digital edition of a book.
vəsaiti hesabına Kərbəlayı Səfixan tərəfindən tikilir. İkinci məscidin minarələri birincidən rəngli kərpiclərlə bəzədilmiş ornamenti ilə fərqlənir. Minarələrin üzərinə ərəb əlifbasında “Allah” sözü həkk olunub. Dövrümüzə qədər gəlib çatan bu məscid ən qiymətli abidələrdən biri sayılır.


“əli və nino”dan: Mən şəhərin bağçalarını, parklarını gəzir və məscid minarələrini seyr edirdim. Şuşa çox mömin şəhər idi. Oradakı məscid və kilsələr altmış minlik əhali üçün kifayət idi. Üstəlik şəhər ətrafında saysız-hesabsız


pirlər, birinci növbədə də şübhəsiz ki, müqəddəs Vəli Saray bəyin iki ağacı dururdu.


Artıq XIX yüzilliyin ortalarında Qarabağın özünəməxsus memarlıq məktəbi formalaşmışdı. Onun ən görkəmli nümayəndəsi Kərbəlayı Səfixan Qarabaği sayılırdı. Yerli memarlıq ənənələrinə sadiq qalan Kərbəlayı Səfixanın əl işlərinə Qarabağın bir sıra


менялся камыш. На ее месте Ибрагимхалил-ханом была возведена каменная мечеть. В начале XIX века его дочь Гов- хар Ага, воздвигла на этом же месте первую в Шуше мечеть с двумя башнями-ми- наретами. Позже Говхар Ага разрушила мечеть, построив вместо нее новую, по про- екту знаменитого в то время архитектора Карбалаи Са- фихана. Для украшения мо- литвенного зала и минаретов был привлечен шушинский художник Мир Мовсум Нав- ваб. Эта мечеть называлась Юхары Говхар Ага, а мечеть, построенная вскоре на пло- щади Гапан Мейданы, стала называться мечеть Ашагы Говхар Ага. Она также была построена Карбалаи Са- фиханом на деньги Говхар Аги. Второй минарет мечети отличается от первого ор- наментом из разноцветных кирпичей. На поверхности минаретов арабскими буква- ми выведено слово «Аллах». Эта сохранившаяся до наших дней мечеть считается одним из самых ценных памятни- ков архитектуры.


Ашаьы Эювщяр Аьа мясъиди


Ibrahim Khalil Khan’s daughter Govhar Agha laid the foundation of the first two minaret mosques in the same place as the mosque built by her father. Near the end of the century, Govhar Agha tore down the mosque and rebuilt it based on the design of Karbalayi Safi Khan Karabagi who was considered the most prominent architect of the Karabakh Khanate at that time. Mir Mohsun Navvab, a painter from Shusha, was responsible for the decoration of the temples (praying rooms) and minarets. This mosque was named “Yukhari” Govhar Agha Mosque, (“Upper”) and another mosque with madrasahs built later in Gapan Square was called “Ashagi” Govhar Agha Mosque (“Lower”). This mosque was built by Karbalayi Safi Khan and financially sponsored by Govhar Agha. The minarets of the second mosque were different from the first due to its ornaments adorned with colored bricks. The word “Allah” was engraved on the minarets in the Arabic alphabet. This mosque remains intact and is considered one of the most valuable monuments of Shusha.


From «Ali and Nino»:


I visited city gardens and parks, and viewed mosque minarets. Obviously Shusha was a very religious town. Mosques and churches here were more than enough for sixty thousand inhabitants. Then there were the innumerable holy places near the town, but the most important ones were of course the two trees of Saint Veli Saray bey.


The characteristics of the Karabakh architectural school can be recognized as early as the mid-nineteenth century. Karbalayi Safi Khan Karabagi was considered its most prominent representative. It is possible to encounter the work of Karbalayi Safi Khan, who was loyal to local architecture


79


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204