This page contains a Flash digital edition of a book.
tarixdən xəbər verirdi. Şuşa canlı bir muzeyi xatırladırdı. Şəhərdə yeraltı yollar da var idi. O yollarla Şuşanın bir başından o biri başına çıxmaq mümkün idi. Deyilənlərə görə, qədim dövrlərdə həmin gizli yollarla başqa qalalara gedərmişlər. Şəhərdə çoxlu yeni binalar tikilsə də, hər addımbaşı tarixi abidəyə, qədim evə rast gəlirdin. Həmin evlərin divarları gül rəsmləri, döyüş, ov səhnələri ilə bəzədilmişdi. Belə qədim evlərdən biri də Hacı Qulunun imarəti idi. O imarətin təmir- bərpa işlərində mən də iştirak etmişəm. Həmin evin tikintisi zamanı palçığa yumurta qatıblar ki, divarlar möhkəm olsun. Bundan başqa, zəlzələ vaxtı evə ziyan dəyməsin deyə, onun özülünə və daş sütunların dama birləşdiyi yerə qurğuşun tökülüb. Şuşadakı əksər imarətlər bu üsulla tikilib”.


вающий в Баку, так вспомина- ет улицы родного города: «Улицы Шуши были вымо- щены речным камнем, и вода после дождя или снега стекала, поэтому на дорогах не было грязи или луж. После дождя дорожные камни сверкали как мрамор, и переливались на солнце, как хрусталь. В целом, Шуша отличалась чистотой и напоминала живой музей. В городе были подземные ходы, по которым можно было пройти от начала до конца города. Ут- верждают, что в старину по этим проходам можно было попасть в другие крепости. В Шуше, наряду с новыми здани- ями, на каждом шагу встреча- лись исторические памятники и старинные дома. Стены этих зданий были расписаны цветочными узорами, сценами битв и охоты. Одно из них было особняком Хаджи-гулу. В свое время я участвовал в реставрационных работах, которые велись в этом доме, и обнаружил, что в ходе его стро- ительства в раствор добавлял- ся яичный белок, чтобы стены были прочнее. Кроме этого, чтобы дом не получил повреж- дений во время землетрясений, в фундамент и места соедине- ния каменных колон с крышей насыпали свинец. Большин- ство особняков в Шуше были построены именно таким способом».


В период российского владычества Шуша также играла важную роль в по- литической, экономической и культурной жизни не только Гарабаха, но и всего Азербайджана. По уровню торговли, культурного раз- вития и численности населе- ния Шуша занимала первое место в Азербайджане и второе, после Тбилиси, в За- кавказье.


levels, with big windows and magnificent street-facing doors, and even had stables for horses and basements to store food. The mansions of Karabakh khans, beys and tradesmen were even more impressive and luxurious.


Shusha resident Gazanfar


DADASHOV, who is living a refugee life in Baku, recalls the streets of his native town: “Shusha’s streets were paved with river rocks. This helped the rain and snow runoff to flow easily so no mud or puddles were left in the streets. The stones shone like marbles after rain and looked like crystals. Shusha was distinguished by its cleanliness. Every single rock of Shusha spoke of history. Shusha remained a living museum. There were even underground roads in town. It was possible to go from one end of the city to the other using these roads. They say in the past, people could go to other castles along these secret roads. Although many new buildings were built in the town, there was a historical monument or an ancient house at every step. The walls of the houses were decorated with flower drawings, fighting and hunting scenes. One of these houses was Haji Gulu’s mansion. I also participated in the repair and restoration of this mansion. When building this house, eggs were mixed with mud to make the walls stronger. In addition, to prevent damage from earthquakes, lead was used in the foundation and at the intersection of the stone pillars with the roof. Most of the mansions in Shusha were constructed using this method.”


Even during the years of Russian administration, Shusha played a significant role in the political, economic and cultural life of Azerbaijan. In terms of the development of trade, culture and population, Shusha was the most prominent city in Azerbaijan, and


76


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204