This page contains a Flash digital edition of a book.
ailələri yaşayırdı. Quyuluq məhəlləsi quyu ilə bol olan ərazi hesab edilirdi. Saatlı məhəlləsinin adı orda yaşayan Saatlı nəslinin adından götürülüb. Qarabağ xanlığının baş vəziri, Şuşa qalasının tikintisinə rəhbərlik edən şair Molla Pənah Vaqif də bu məhəllədə yaşayırdı və təsis etdiyi mədrəsədə dərs deyirdi.


XIX əsrin ortalarında 1856 ev, 476 dükan, 11 küçə, 4 karvansara, 2 bazar, 7 hamam, 979 su quyusu, 6 meydan, 4 daş, 2 taxta körpü, 9 məscid və 4 kilsə hesablanmışdı. Əlli il ərzində Şuşa əhalisinin sayı əhəmiyyətli dərəcədə artır və XX əsrin əvvəllərində Şuşada 2983 ev, 17 məsçid, 5 kilsə, 52 küçə, 116 dalan, şəhər parkı, 3 mehmanxana, 36 qəlyanaltıxana, 879 sənətkar emalatxanası və 2 min ticarət obyekti qeydə alınıb.


Şəhərin ən böyük ticarət mərkəzləri əsas küçələrin payına düşdüyündən el arasında həmin küçələri bazar adlandırırdılar. Şuşanın əsas küçələri Şeytan bazar, Rasta bazar, Aşağı bazar idi. Səkilər iri daş piltələrlə, küçə özü isə daş çayları ilə döşənirdi. Şuşada evlərin əksəriyyəti şəhər ətrafından çıxarılan ağ daşlardan tikilirdi. Böyük pəncərələri, yaraşıqlı küçə


74


происходившие от одно- именного тюркского пле- мени и традиционно зани- мавшиеся кузнечным делом. В квартале Гуйулуг было много колодцев (гуйу). Наи- менование квартала Саатлы происходило от проживав- шего там рода Саатлы. В этом квартале жил главный визирь Гарабахского ханства Молла-панах Вагиф, кото- рый также принимал уча- стие в строительстве Шуши и одновременно преподавал в учрежденной им же шко- ле-медресе.


В середине XIX века в Шуше насчитывалось 1856 домов, 476 магазинов, 11 улиц, 4 кара- ван-сарая, 2 базара, 7 бань, 979 колодцев, 6 площадей, 4 каменных и 2 деревянных моста, 9 мечетей и 4 церкви. На протяжении последую- щих пятидесяти лет на- селение города значительно выросло и в начале XX века в Шуше уже насчитывает- ся 2983 дома, 17 мечетей, 5 церквей, 52 улицы, 116 тупиков, городской парк, 3 гостиницы, 36 закусочных, 879 мастерских и 2 тысячи торговых объектов. Самые крупные торговые центры располагались на главных улицах города,


an area full of wells. The name Saatli was taken from the name of a resident family. The Karabakh Khanate’s Grand Vizier, Molla Panah Vagif who managed the construction of Shusha Castle lived in this district and taught in the madrasah that he established.


In the mid-nineteenth century, Shusha was a thriving town containing 1856 houses, 476 shops, eleven streets, four caravanserais, two bazaars, seven hamams, 979 wells, six


squares, four stone and two wood bridges, nine mosques and four churches. Shusha’s population grew significantly during the century’s last 50 years, and at the beginning of the twentieth


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204