This page contains a Flash digital edition of a book.
şəhər dağların yüksəkliklərində, dəniz səviyyəsindən min beş yüz metr hündürlükdə tikilmişdir... ...Şuşa uzun illərdən bəri Qafqaz, İran və Türkiyə ölkələri arasında körpü olmuşdur. Dağlarda və çay vadilərində çiy kərpicdən tikilmiş balaca komalar ucalırdı. Yerli uşaqlar çox zaman bu komaları saray adlandırırdılar...


İlk dövrlərdə şəhərdə tikinti işlərinin nizamsız şəkildə aparıldığı müşahidə edilsə də, bu, tədricən, aradan qalxır və Qarabağ xanlığının yeni paytaxtı məhəllələrə bölünməyə başlayır. Hər məhəllədə, əsasən, eyni nəslin, eyni yerin, yaxud oxşar peşələrin nümayəndələri yaşayırdı. Məhəllələrin mərkəzində, bir qayda olaraq, məscid, mədrəsə, hamam və bazar olurdu.


Tarixçilər Şuşada on yeddi məhəllənin olduğunu yazırlar. Şəhərin aşağısında - Qurdlar, Seyidli, Culfalar, Quyuluq, Çuxur, Dördlər qurdu, Hacı Yusifli, Dörd Çinar, Çöl qala və ya Cuhudlar, yuxarıda


isə Mərdinli, Saatlı, Köçərli, Mamayı, Xoca Mircanlı, Dəmirçi, Hamamqabağı və Təzə məhlə.


Məhəllələrin bəziləri orada məskunlaşan nəsillərin adı ilə, bəziləri isə məhəllənin yerləşdiyi yerə uyğun adlandırılırdı. Məsələn, Dəmirçi məhəlləsində eyniadlı türk tayfasından olan, ata- babadan dəmirçiliyi özünə məşğuliyyət seçən sənətkar


Шуша - очень странный го- род. Этот город, окруженный лесами и реками, был постро- ен на вершинах гор, на высо- те 1500 метров над уровнем моря…


… На протяжении многих лет Шуша была мостом меж- ду Кавказом, Ираном и Турци- ей. На склонах гор и в долинах вытянулись жилища, постро- енные из глиняного кирпича. Местные дети часто называли эти хижины дворцами…»


Первое время застройки велись хаотично, но вскоре столица Гарабахского хан- ства приобретает городской облик, появились кварталы, улицы. Каждый из кварта- лов, в основном, заселялся представителями одного семейного рода, одной мест- ности или же одного ремес- ла. В центре кварталов, как правило, находились мечеть, баня и базар.


Историки упоминают о семнадцати кварталах Шуши. В нижней части города находи- лись Гурдлар, Сейидли, Джуль- фалар, Гуйулуг, Чухур, Дёрдлер Гурду, Хаджи Юсифли, Дёрд Чинар, Чол Гала и Джухудлар; в верхней части – Мардинли, Саатлы, Кёчарли, Мамайи, Ходжа Мирджанлы, Демирчи, Хамамгабагы, Тезя Мехля.


Названия кварталов проис- ходили от фамилий прожи- вавших там семейных родов или же месторасположения. Например, в квартале Де- мирчилер проживали семьи,


stands five thousand meters high up in the mountains, surrounded by woods and rivers… For centuries this had been the bridge between the Caucasian countries, Persia and Turkey. There were houses made out of raw bricks in the hills and valleys. Often, children called their little mud huts palaces…


Although the construction work in the city was disorderly in the beginning, later Karabakh Khanate’s new capital began to be divided into districts. Generally, each district contained residents from the same generation, place, or of similar professions. As a rule, a mosque, a madrasah, hamams and bazaars were built in the center of the districts.


Historians write that there were seventeen districts in Shusha. The lower part of the city contained Gurdlar, Seyidli, Julfalar, Guyulug, Chuxur, Dordler


Gurdu, Haji Yusifli, Dord Chinar, Gol Gala or Juhudlar, and the upper part consisted of Merdinli, Saatli, Kocherli, Mamayi, Khoja Mirjanli, Demirchi, Hamamgabagi and Teze Mehle.


Some of the districts were named after the families who settled there and others were named according to their locations. For example, the families belonging to the Turkish tribe called Demirchi (meaning “blacksmith”), who handed down this occupation from family to family, lived in the Demirchi district. The Guyulug (from the word guyu meaning “well”) district was considered


Эянъя дарвазасы, Гала вя хан сарайлары. Ряссам: В.В.Верешаgин


73


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204