This page contains a Flash digital edition of a book.
Moskvada Kreml Dövlət Sarayında “Azərbaycan gecəsi” adlı tədbir keçirilib. Tədbirdə Azərbaycan xalçalarının sərgisi, ”Azərbaycan” kitabının təqdimatı və respublikanın incəsənət ustalarının konserti təşkil edilib. Layihə Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü və iştirakı ilə keçirilib. Tədbirə Rusiyanın birinci xanımı Svetlana Medvedeva da qoşulub. Azərbaycan və Rusiyanın birinci xanımları xalça sərgisinə tamaşa edib, Bakının, eləcə də, respublikanın yeni simasını əks etdirən fotosərgi ilə tanış olublar. Tədbir boyunca Azərbaycan xalçalarının sərgisi diqqət mərkəzində olub. Rusiyaya, ilk dəfə olaraq, böyük hissəsi XVIII əsrə aid olan 80-dən çox şah əsər aparılıb. Sərgidə Azərbaycan xalçaçılıq məktəbinin bütün nümunələri nümayiş etdirilib. Qarabağ, Naxçıvan, Quba, Bakı, Şirvan və bir sıra bölgələrin xalçaları sənətsevərlərə təqdim edilib və qonaqlara hər bir xalçanın kompozisiya və rəng həlli, texniki xarakteristikası barədə məlumat verilib. Sənət inciləri arasında ən çox Qarabağ xalçaları maraq doğurub. Uzun illərdi işğal altında olan Şuşanın “Bağçada güllər”, “Malıbəyli”, Xocalının ”Ləmpə” və Qarabağın digər ərazilərindən “Rüstəm və Söhrab”, “Balıq” və s. xalça inciləri tamaşaçıların gözünü və könlünü oxşayıb.


В Москве в Государственном Кремлевском Дворце прошла «Вечер Азербайджана». На праздничном меропри- ятии была открыта выстав- ка азербайджанских ковров, прошли презентация книги «Азербайджан» и торжествен- ный концерт. Это мероприя- тие состоялось по инициативе и при участии первой леди Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева, посла доброй воли ЮНЕ- СКО и ИСЕСКО, депутата Милли Меджлиса Азербайд- жана Мехрибан Алиевой. На торжественном мероприятии также участвовала супруга Президента России Светлана Медведева. Первые леди Азербайджана


и России посетили выстав- ку ковров и ознакомились с фотовыставкой, демонстри- рующей новый облик Баку и Азербайджана. На протяжении всего меро- приятия выставка азербайд- жанских ковров была в центре внимания. Впервые в Россию привезли более 80 шедевров коврового искусства, боль- шая часть которых относит- ся к XVIII веку. На выставке были представлены образцы всех школ азербайджанского ковра: гарабахской, нахчыван- ской, бакинской, губинской, ширванской и др. Каждый ковер сопровождала инфор- мация о его композиционных особенностях и технике ис- полнения. Наибольший интерес вызва-


ли ковры из оккупированного ныне Гарабаха. Внимание по- сетителей привлекли шушин- ские ковры «Бахчада-гюллер» и «Малыбейли», ходжалин- ские ковры «Лемпе», а также «Рустам и Сохраб», «Балыг» и


An event called “Azerbaijani Night” was held in the Kremlin Palace in Moscow. The event included an Azerbaijani carpet exhibition, presentation of the book Azerbaijan, and a concert by master artists of the Republic. The project was carried out through the initiative and with the participation of Azerbaijan’s First Lady, Mehriban Aliyeva, who is also the Heydar Aliyev Foundation President, an UNESCO AND ISESCO Goodwill Ambassador, and a Member of Parliament. Russia’s First Lady Svetlana Medvedeva joined the event.


The First Ladies of Azerbaijan and Russia viewed the carpet exhibition and became familiar with the photo exhibition that reflected the new image of Baku and the Republic. The Azerbaijani carpet exhibition was the center of attention throughout the night. Over 80 works, most from the eighteenth century, were taken to Russia for the first time. An example from every carpet- weaving school in Azerbaijan was presented. Carpets from Karabakh, Nakchivan, Guba, Baku, Shirvan and other regions were presented to art lovers, and the guests were informed about the composition, color solutions and technical characteristics of these carpets. Of all the treasures, the Karabakh carpets garnered the most attention. Carpets from Shusha (a part of Karabakh that has been under occupation for many years) such as “Baghchada gullar” (“Flowers in the garden”), “Malibayli,” “Baliq” (“Fish”), Khojali’s “Lyampa,” “Rustam and Zohrab,” and others from other regions of Karabakh touched the hearts and minds of the onlookers.


51


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204