This page contains a Flash digital edition of a book.
şəxsiyyətlərini işıqlandırdığı sənət əsərlərinin xalça həlli qonaqlarda xüsusilə maraq doğurdu. Tahir Salahovun fransız auditoriyasına yaxşı tanış olan “Atəşgah”, “Qız qalası”, “Dədə Qorqud”, “Fikrət Əmirov”, “Rastropoviç”, “Qara Qarayev”, “Kosmosa uçuş”, Fikrət Əmirovun “Min bir gecə” baletinə çəkilən dekorasiyalar və digər məşhur əsərlərinin xalça üzərində əksi sərgiyə gələnlərə xoş ovqat bəxş edib.


Sonra təntənəli mərasim başlanıb. Mərasimi YUNESKO- nun baş direktoru İrina Bokova açıb. Qonaqları salamlayan İrina Bokova bildirib ki, bu gün YUNESKO- da Azərbaycan xalçalarının gözəl sərgisi təşkil edilib. Baş direktor Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevanın YUNESKO ilə sıx əməkdaşlığı məsələsinə toxunub. Qeyd edib ki, Mehriban Əliyeva 2004-cü ildən YUNESKO- nun xoşməramlı səfiridir və bu dövrdə öz fəaliyyəti ilə YUNESKO ailəsinə böyük töhfələr verib. Azərbaycanın birinci xanımı musiqi irsinin qorunmasında, eləcə də, mədəniyyətlərarası dialoqun əldə edilməsində mühüm xidmətlər göstərib. YUNESKO-nun baş direktoru Heydər Əliyev Fondunun da bu sahədə təqdirəlayiq fəaliyyəti ilə seçildiyini diqqətə çatdırıb. O, dünya musiqi sərvətinin incisi olan muğamın YUNESKO- nun maddi-mədəni irs siyahısına daxil edildiyini vurğulayıb. İrina Bokova bu gecənin maraqlı keçəcəyinə əminliyini bildirib və qeyd edib ki, bu gözəl mərasim hər kəsin xatirəsində dərin iz buraxacaq.


ковры, воспроизводящие по- лотна всемирно известного азербайджанского художни- ка, вызвали большой интерес у зрителей. Неизгладимое впечатление оставили ковро- вые репродукции хорошо из- вестных для французской ау- дитории картин - «Атешгях», «Гыз галасы», «Деде Горгут», «Фикрет Амиров», «Ростропо- вич», «Кара Караев», «Полет в космос», декорации к балету Фикрета Амирова «Тысяча и одна ночь» и других произве- дений художника. Затем началось торжествен-


ное мероприятие. Его откры- ла генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова. По- приветствовав гостей, она со- общила, что накануне в здании ЮНЕСКО была организована прекрасная выставка ковров. Генеральный директор косну- лась тесных связей между пер- вой леди Азербайджана Мех- рибан Алиевой и ЮНЕСКО. Она отметила, что Мехрибан Алиева является послом до- брой воли с 2004 года, и за этот период она внесла значитель- ный вклад в реализацию мис- сии ЮНЕСКО. Первая леди Азербайджана содействовала сохранению музыкального на- следия страны, а также актив- но участвовала в процессе на- лаживания межкультурного диалога. Генеральный дирек- тор высоко оценила деятель- ность Фонда Гейдара Алиева в этой области, она напомнила о включении мугама, жемчу- жины мирового музыкального наследия, в Представительный список ЮНЕСКО по немате- риальному культурному на- следию человечества. Ирина Бокова выразила уверенность, что это мероприятие пройдет на высоком уровне и оставит яркие воспоминания у каждо- го из присутствующих.


in UNESCO’s list of non- material cultural heritage. Bokova expressed confidence that the event would be interesting and that the ceremony would leave all visitors with profound memories. Addressing the ceremony participants, Mehriban Aliyeva welcomed the guests. Azerbaijan’s First Lady said that the first democratic republic in the East was established in historical Azerbaijan, in 1918. At this time, Azerbaijani women gained the right to elect and to be elected, the first country in the Muslim world to grant this right. The First Lady added that although Azerbaijan has been subjected to Armenian occupation, the country’s economy is developing, its socio-infrastructure projects are being implemented on a large- scale, and health centers, and schools are being constructed in the country. Aliyeva positively assessed the cooperation between UNESCO and Azerbaijan and stated that the inclusion of mugham, Azerbaijani carpets, and Novruz (Azerbaijan’s most ancient holiday) in the UNESCO World Cultural Heritage list is evidence of mutual cooperation. Speaking about the activities of the Heydar Aliyev Foundation, Mrs. Aliyeva remarked that the Foundation is carrying out extensive work in Azerbaijan, and that the projects realized in cooperation with UNESCO have special significance. The First Lady of Azerbaijan expressed her hope that the performance of Azerbaijan’s young gifted musicians at UNESCO would leave an unforgettable impression on the hearts of all participants. Later on, talented young Azerbaijanis performed a concert program at UNESCO. After a two-month interval, Azerbaijan became a focus of attention in France once again. The full riches and varieties


47


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204