This page contains a Flash digital edition of a book.
və qeyd edib ki, məhz bu ideyanın həyata keçirilməsi üçün indi beynəlxalq səylərə daha çox ehtiyac var. Görüşdə Azərbaycan- YUNESKO əməkdaşlığının inkişaf etdiyi, YUNESKO- da baş tutan budəfəki mədəniyyət mərasiminin də bunun bariz nümunəsi olduğu bildirilib. Sonra YUNESKO- da Azərbaycan xalçalarının sərgisi açılıb. Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevanın, YUNESKO- nun baş direktoru İrina Bokovanın iştirak etdiyi sərgidə coğrafi mövqeyinə, naxış, kompozisiya, rəng çaları və texniki xüsusiyyətlərinə görə Azərbaycan xalçaçılıq məktəbinin bütün istiqamətləri təmsil olunub. Burada nümayiş etdirilən xalçalar sərgiyə gələnlərdə böyük maraq doğurub. Sərgidə yer alan Qarabağ xalçaçılıq məktəbinin nümunələri Qarabağın əzəli Azərbaycan torpağı olduğunu bir daha hamının diqqətinə çatdırıb. Bu sərgidən də görünüb ki, Azərbaycanda xalçaçılığın inkişafının qədim tarixi var. Qədim və orta əsrlərdəki mənbələrdə Azərbaycan xalçaları haqqında əksini tapan məlumatlar xalqımızın milli sərvəti olan xalçaçılıq sənəti barədə ən qiymətli faktları özündə əks etdirir. Böyük tarixi inkişaf yolu keçən Azərbaycan xalçaları bu gün də elm kimi öyrənilir, tədqiq olunur. İndi Azərbaycan xalılarının sorağı dünyanın ən məşhur saraylarından, muzeylərindən gəlir. Sərgidə nümayiş etdirilən işlər arasında xalq rəssamı Tahir Salahovun əsərlərini əks etdirən xalçalar da var idi. Dünya şöhrətli Azərbaycan rəssamının ölkəmizin maddi mədəniyyətini, tarixi


46


при проведении в Баку Все- мирного форума по межкуль- турному диалогу. Мехрибан Алиева подчеркнула важность осуществления решений Форума и их реализации в жизнь. Ярким примером это- му является развитие сотруд- ничества между Азербайджа- ном и ЮНЕСКО и нынешнее культурное мероприятие в штаб-квартире ЮНЕСКО. Затем состоялось открытие выставки азербайджанских ковров. Первая леди Азер- байджана Мехрибан Алие- ва и генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова оз- накомились с экспозицией, на которой были представлены все школы азербайджанских ковров, отличающихся друг от друга узорами, компози- циями, колоритом и техни- ческими особенностями. Вы- ставленные на экспозиции ковры вызвали большой инте- рес среди присутствующих. А представленные образцы гара- бахского ковроделия еще раз доказали, что Гарабах является неотъемлемой частью Азер- байджанской Республики. Выставка еще раз продемон- стрировала, что азербайд- жанское ковроделие уходит корнями в глубину веков. В древних и средневековых письменных источниках упо- минается об очень интересных фактах касательно азербайд- жанского ковра, являющего- ся национальным достояни- ем народа. Пройдя большой путь исторического развития, азербайджанские ковры про- должают находиться в поле зрения специалистов. Сегодня азербайджанские ковры хра- нятся в самых знаменитых му- зеях и дворцах мира. Среди работ, представлен- ных на выставке, были также ковры, сотканные по кар- тинам Таира Салахова. Эти


history. Ancient and medieval sources contain valuable information about the art of carpet weaving in Azerbaijan and reflect the most important facts about carpet art, which is a treasure of our nation. Having arisen out of a long historical path of development, Azerbaijani carpets are being studied and researched scientifically. Today Azerbaijani carpets adorn the most famous palaces and museums worldwide. The carpets of Tahir Salahov attracted much attention. The carpets by this world famous Azerbaijani artist, who depicts Azerbaijan’s material culture and historic figures, were of great interest among the guests. The visitors admired Tahir Salahov’s famous works that are well known to French audiences. These included “Ateshgah,” “Giz Galasi” (“Maiden Tower”), “Dede Gorgud,” “Fikret Amirov,” “Rostropovich,” “Gara Garayev,” “Flight to Cosmos,” and Fikret Amirov’s ballet “A Thousand and One Nights.” UNESCO Director-General Irina Bokova then gave opening remarks for the ceremony. Greeting the guests, she noted that a beautiful exhibition of Azerbaijani carpets was organized at UNESCO that day. She emphasized that Azerbaijan’s First Lady Mehriban Aliyeva and UNESCO have close relations, and that Aliyeva has been an UNESCO Goodwill Ambassador since 2004. During these years she has contributed greatly to the UNESCO family.


Aliyeva also aided significantly in preserving musical heritage and founding intercultural dialogue. The UNESCO Director-General stressed that the Heydar Aliyev Foundation’s work in this sphere has been specific and that mugham, the pearl of world music, has been included


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204