This page contains a Flash digital edition of a book.
Aida Mahmudova, Fuad Salayev, Bəhram Xəlilov, Eldar Məmmədov və Fazil Nəcəfovun paytaxtımızın qədim və müasir görkəmini əks etdirən əsərləri tamaşaçıların böyük marağına səbəb olub. Realist çalarlarla, fərqli forma və rənglərlə maraq doğuran bu yaradıcılıq nümunələri bir qədər sərt görünsə də, əslində, heyrətamiz gözəlliyi və maraqlı işlənmə texnikası ilə diqqəti çəkib. Sərginin zəngin ekspozisiyası müasir sənətin xüsusiyyətlərinin açıqlanmasına imkan verib. Bir fikir də öz təsdiqini tapıb ki, incəsənət həmişə insanın məkanda tutduğu yeri ifadə edir. Amma müasir incəsənət bu ideyanı yeni forma vasitəsilə həyata keçirir. Sərgidəki əsərlərdə daha çox qeyri-ənənəvi, bəzən hətta gözlənilməz ifadə texnologiyası tətbiq edilib. Fransız sənətsevərlər böyük estetik zövq bağışlayan əsərlərə maraqla tamaşa


и Рашада Бабаевых, Мамеда Мустафаева, Мирнадира Зей- налова, Алтая Садигзаде и др. Выставка, в которой также участвовали всемирно извест- ные художники Таир Сала- хов и Тогрул Нариманбеков, донесла до зарубежных по- сетителей великолепие азер- байджанской земли, красоту Каспия и неповторимый об- лик Баку, соединяющего в себе колорит Востока и Запа- да. Большой интерес вызвали посвященные прошлому и настоящему Баку работы со- временных художников Мика- ила Абдурахманова, Мусеиба Амирова, Эльяра Алимирзо- ева, Нияза Наджафова, Аиды Махмудовой, Фуада Салаева, Бахрама Халилова, Эльдара Мамедова и Фазиля Наджа- фова. Эти произведения, ка- жущиеся на первый взгляд условными, вызывают у зри- телей интерес своими инно- вационными композицион- ными решениями, цветовой палитрой и интересной тех- никой. Богатая экспозиция


Rashad Babayev, Mammad Mustafayev, Mirnadir Zeynalov, and Altai Sadigzade. With prominent Azerbaijani artists Tahir Salahov and Togrul Narimanbayov, the exhibition successfully introduced to the foreign audience the unique beauty of the Land of Fire and its capital city, Baku, located on the shore of the Caspian Sea, where the East and the West meet. Works reflecting views of ancient and modern Baku by contemporary artists Mikayil Abdurrahmanov, Museyib Amirov, Eliyar Alimirzeyev, Niyaz Najafov, Aida Mahmudova, Fuad Salayev, Bahram Khalilov, Eldar Mammadov and Fazil Najafov were of great interest to visitors. Although these realistic works with their variety of shapes and colors might seem a little harsh, they attracted the attention of viewers with their astonishing beauty and interesting painting techniques.


The rich exhibition allowed participants to discover the features of contemporary art. There is a belief that art expresses a person’s place in the universe. Contemporary art represents this idea in a new form. Non- traditional and sometimes unexpected technology seemed to be applied in these works. French art lovers viewed the aesthetically delightful works with great interest and witnessed the richness and diversity of Azerbaijani culture.


At the end of the exhibition, participants were invited to a dinner reception on behalf of Azerbaijan’s First Lady, Mehriban Aliyeva. UNESCO Goodwill


Ambassador Mehriban Aliyeva arrived at the UNESCO apartment headquarters on April 19. First, Aliyeva met with UNESCO Director-General Irina Bokova.


43


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204