This page contains a Flash digital edition of a book.
edib, sizi Azərbaycana dəvət edirəm. Əminəm ki, belə görüşlər Fransa ilə Azərbaycanı ürəkdən keçən tellərlə bağlayır. Sizə əmin-amanlıq, xoşbəxtlik və məhəbbət arzulayıram. Diqqətinizə görə çox sag olun. Rəsmi hissədən sonra söz musiqiyə verilib. Musiqimiz fransızları heyran edib. Q.Qarayev adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin ifasında səslənən möhtəşəm “Koroğlu” operası dinləyiciləri xalqımızın keçdiyi şanlı yolla bir daha tanış edib. Natiq Şirinovun “Azərbaycan ritmləri” fransızlara Qafqaz ab-havasını yaşadıb. Şirzad Fətəliyevin balabanda orkestrin müşayiətilə ifa etdiyi “Sən gəlməz oldun” mahnısı, Üzeyir bəyin “Arşın mal alan” musiqili komediyasına yazdığı uvertüra, Qara Qarayevin “Vals”ı, Niyazinin “Arzu”su, yekunda səslənən Fikrət Əmirovun “Min bir gecə” baletindən ifa edilən bir parça Azərbaycanın musiqi zənginliyini bir daha sübut edib.


Azərbaycan xalçalarının nümayişi tədbirə toplaşanlara əsl bayram əhval-ruhiyyəsi yaşadıb. Azərbaycan xalçaçılıq məktəblərinin müxtəlif nümunələrinin təqdim edildiyi sərgidə diqqəti ən çox cəlb edən Qarabağ xalçaları olub. Ölkəmizin ayrılmaz parçası olan Qarabağda toxunmuş xalılar öz gözəlliyi, rəng çaları, ornamentlərinin quruluşu ilə tamaşaçıları heyran edib. Bu mədəniyyət nümunələri Qarabağın tarixən Azərbaycan torpağı olduğunu bir daha təsdiqləyir, xalqımızın sahib olduğu mədəni dəyərlərin zənginliyindən xəbər verir. Avropa ölkələrində


Azərbaycan xalçalarına maraq Böyük İpək Yolunun işlək olduğu dövrlərə təsadüf edir. Xalçalarımıza olan daimi


38


Надеюсь, что подобные встречи свяжут Францию и Азербайджан сердечными узами.


Желаю вам благополучия, счастья и любви!


После официальной части был дан концерт, вызвав- ший всеобщее восхищение. В исполнении Азербайд- жанского симфонического оркестра им. К.Караева прозвучала опера «Кёроглу», познакомившая слушате- лей с героической историей азербайджанского народа. «Азербайджанские ритмы» погрузили присутствующих в духовный мир Кавказа. Мелодия песни «Сен гел- мез олдун», исполненная Ширзадом Фаталиевым на «балабане» в сопрово- ждении оркестра, увертюра к музыкальной комедии «Аршин мал алан» Узеира Гаджибекова, «Вальс» Кара Караева, «Арзу» Ниязи, и, в заключение, номер из балета Фикрета Амирова «Тысяча и одна ночь» еще раз проде- монстрировали богатство и уникальность азербайджан- ской музыки.


Демонстрация азербайд- жанских ковров на меро- приятии стала настоящим праздником для посетите- лей. Среди ковровых изде- лий наибольшее внимание привлекли гарабахские ковры, которые вызвали вос- хищение своими красками и богатыми орнаментами. Эти предметы культуры лишний раз подтверждают истори- ческую принадлежность Гарабаха азербайджанской земле и говорят о богатстве культурного наследия азер- байджанцев.


Интерес к азербайджан- скому ковру, возникший в Европе еще во времена функционирования Вели- кого Шелкового пути, не иссяк до наших дней. И на


The demonstration of


Azerbaijani carpets elicited cheers from the event participants. In the exhibition of different samples from Azerbaijan’s carpet-weaving schools, the Karabakh carpets attracted great attention. The viewers were fascinated by the beauty, colors and ornamental structure of the carpets woven in Karabakh, an inseparable part of Azerbaijan. In addition to pointing to the cultural wealth of our nation, these textile examples prove once more that Karabakh has always belonged to Azerbaijan historically. Curiosity for Azerbaijani carpets coincided with the era when the Silk Road was active. The continuous interest indicates that Azerbaijani carpets greatly affected world history and throughout time they have mesmerized mankind with their beauty. Now Azerbaijani carpets adorn the most famous palaces and museums. The “Sheikh Safi” carpet, woven in the sixteenth century, is displayed in the Victoria and Albert museum in London. Considered as the finest example of ornamental carpets, it continues to popularize the carpet-weaving schools of Azerbaijan throughout the world. Within the framework of the exhibition, a presentation was held for the book “Azerbaijan”, published in French.


The book, “Azerbaijan”, was one of the most important projects of the Heydar Aliyev Foundation. The Azerbaijani-language version was presented by President Ilham Aliyev and First Lady Mehriban Aliyeva in Baku at the beginning of last year. Photos included in the book emphasize the history, culture and natural beauty of Azerbaijan. The book properly introduces our Land of Fire. Indeed, the exhibition of Azerbaijani culture in France turned into an exciting event. The message about our nation’s national identity was successfully


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204