This page contains a Flash digital edition of a book.
Azərbaycan qısa bir zamanda çox nailiyyətlər əldə edib. Bu gün Azərbaycan bölgənin ən sürətlə inkişaf edən ölkəsidir. Cənubi Qafqaz dövlətlərinin ümumi iqtisadiyyatının 75 faizi Azərbaycanın payına düşür. Bu gün Avropa İttifaqı Azərbaycanı enerji təhlükəsizliyi sahəsində strateji tərəfdaş kimi tanıyır və Azərbaycan Avropanın neft və qazla təminatında öz rolunu oynamağa hazırdır. Ölkəmizin neft və qaz kəmərləri, qeyri- neft sektorunun yüksəlişi, yeni iri infrastruktur layihələri inkişafımızı təmin edir. Bu gün Azərbaycanda sosialyönümlü siyasət aparılır. 2003-cü ildən bu günə qədər ölkəmizdə 900 mindən çox yeni iş yeri açılıb, 2 mindən çox yeni məktəb binası inşa edilib, yoxsulluğun səviyyəsi 49 faizdən 9 faizə enib. Paytaxtımızın və başqa şəhərlərimizin yeni siması, ultramodern binalar, yollar, körpülər, bərpa olunan və yeni tikilən muzey və salınan parklar inkişafımızın parlaq sübutudur.


Azərbaycanda turizm sahəsi çox sürətlə inkişaf edir. Bu il paytaxtımızda 5 yeni otelin açılışı gözlənilir və bu da ölkəmizə ildən-ilə artan marağın sübutudur. Əlbəttə, bizim əsas varımız mədəni irsimizdir, Azərbaycanın qədim xalçaçılıq məktəbi, nadir miniatürləri, ədəbiyyatı və poeziyası, musiqisi, rəqsləri, təsviri sənəti, memarlıq abidələridir . Əziz qonaqlar, mən xüsusi vurğulamaq istərdim ki, bütün bu nailiyyətləri ölkəmiz Dağlıq Qarabağ münaqişəsi kimi uzun sürən və hələ də həllini tapmayan problemin mövcudluğu şəraitində əldə edib. Biz əminik ki, gün gələcək, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunacaq, hər bir məcburi köçkün, hər


36


но развивающаяся страна региона. 75 процентов всей экономики стран Южного Кавказа приходится на Азер- байджан. Сегодня Евросоюз признает Азербайджан как стратегического партнера в области энергетической без- опасности, и Азербайджан готов сыграть свою роль в обеспечении Европы нефтью и газом. Нефте- и газопрово- ды обеспечивают развитие иных секторов экономики страны и способствуют раз- работке проектов широкой инфраструктуры.


Сегодня в Азербайджане проводится социально-на- правленная политика. С 2003 года по сегодняшний день в стране создано более 900 ты- сяч рабочих мест, построено более 2 тысяч школ, уровень бедности понизился с 49 до 9 процентов. Ярким свиде- тельством нашего развития является новый облик нашей столицы и других городов страны, ультрасовременные здания, дороги, мосты, от- реставрированные и постро- енные музеи и парки. В Азербайджане очень стремительно развивается сфера туризма. В этом году в Баку ожидается открытие 5 новых отелей, и это свиде- тельствует о возрастающем из года в год интересе к на- шей стране. Конечно, нашим основным богатством являет- ся национальное культурное наследие, древнее азербайд- жанское ковроделие, изящ- ные миниатюры, литература и поэзия, музыка, танцы, орнаментальное искусство, архитектурные памятники. Уважаемые гости, я особен- но хочу подчеркнуть, что все эти достижения происходят на фоне все еще нерешенно- го спора вокруг Нагорного Карабаха. Мы надеемся, что придет тот день, когда будет восстановлена целостность


our capital and other cities with ultramodern buildings, restored or newly built museums, and newly constructed parks are evidence of our development. Tourism is developing rapidly in Azerbaijan. The opening of five new hotels is expected in Baku this year, and this shows the growing interest in our country. Our cultural heritage is our major treasure; Azerbaijan’s ancient carpet-weaving school, rare miniatures, literature and poetry, music, dance, descriptive art, and architectural monuments are just some examples. Dear guests, I would like to specifically emphasize that our country achieved all these successes during the Nagorno Karabakh conflict, which has been going on for a long time and hasn’t found a solution yet. We are very sure that the day will come when Azerbaijan’s territorial integrity will be restored, and all the IDPs and refugees will return to their homelands. All of our successes are supported by the intellect, knowledge, ability, talent, and labor of Azerbaijani citizens. Azerbaijan is striving for the future. We are at the beginning of this road. As an independent and secular government, we remained loyal to our history and roots, protected our culture and traditions, and chose integration into global values, freedom, democracy, community, and world union.


Azerbaijan is celebrating its anniversary of independence today in France, a country with ancient culture and history, and the native land of modern democracy. This has a symbolic meaning.


Dear friends, as I close, I want to express my profound gratitude for your friendly stance towards our country. I want to take the opportunity to invite you to Azerbaijan. I am positive that these meetings will mean stronger ties between France and


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204