This page contains a Flash digital edition of a book.
Müxtəlif dövrlərdə ayrı-ayrı imperiyaların tərkibində olduğuna baxmayaraq, xalqımız öz tarixini,


mədəniyyətini, dilini qoruyub. Müstəqillik yolumuz heç də asan və hamar olmamışdır. Bu yolda itkilərimiz, ağrılarımız, acılarımız kifayət qədərdir. 1918-ci ildə yaradılmış Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Şərqin ilk demokratik parlament respublikası olmuşdur. Həmin il, həmin dövr Azərbaycan müsəlman dünyası,müsəlman Şərqi üçün əsl mayaka çevrilmişdir. Müsəlman qızları üçün ilk dünyəvi məktəb açılmışdır, Azərbaycan qadınları səsvermə hüququnu qazanmışdır, Şərqin ilk operası və baleti yazılmışdır. Lakin əfsuslar olsun ki, xalq cümhuriyyətinin ömrü 23 ay çəkdi. Respublika çox ciddi geosiyasi amillərə məruz qaldı. Bu amillərin sırasında Bakı neftinə olan marağın artması da çox böyük rol oynayırdı. Nəticədə ölkəmiz müstəqilliyini itirdi və hərbi intervensiya yolu ilə Azərbaycanda sovet hakimiyyəti quruldu. 70 ildən çox sürən bu dövrdə xalqımız sovet rejiminin sərt qanunları ilə üzləşdi. Lakin buna baxmayaraq, həmin illərdə Azərbaycanın iqtisadi potensialı formalaşdı, savadsızlıq tamamilə ləğv olundu, təhsil şəbəkəsi yarandı, universitetlər açıldı, Milli Elmlər Akademiyası fəaliyyətə başladı. Bütün bu illər ərzində Azərbaycan xalqı müstəqillik arzusu ilə yaşayırdı. Nəhayət, 1991- ci ildə xalq öz taleyinin, öz torpağının, öz ölkəsinin sahibinə çevrildi. Şübhəsiz ki, tarix baxımından, 20 il o qədər də böyük deyildir. Lakin biz ötən illərə nəzər salanda aydın olur ki,


Демократическая Республи- ка, созданная в 1918 году, ста- ла первой демократической парламентской республикой на мусульманском Востоке. В тот период Азербайд- жан превратился для му- сульманского мира и всего Востока в настоящий маяк. Для мусульманских девочек открылись первые светские школы, азербайджанские женщины получили право голосовать. В первые на вос- токе были написаны опера и балет. Однако, к сожалению, Азербайджанская Республи- ка просуществовала всего 23 месяца. Республика испыты- вала на себе очень суровые геополитические факторы. В числе этих факторов очень большую роль сыграл воз- растающий интерес к ба- кинской нефти. В результате наша страна утеряла незави- симость, и после военной ин- тервенции в Азербайджане была установлена Советская власть. На протяжении бо- лее 70 лет азербайджанский народ испытывал на себе суровые законы советского режима. Однако, несмотря на это, в те же годы сфор- мировался экономический потенциал Азербайджана, была полностью ликви- дирована безграмотность, создана система образования, открыты университеты, на- чала работу Академия наук. На протяжении всех этих лет азербайджанский народ жил с желанием свободы. Наконец, в 1991 году народ стал хозяином своей судьбы, земли и страны. Несомнен- но, что с исторической точки зрения, 20 лет – это не так уж и много. Однако когда мы приглядимся к про- шедшим годам, становится ясно, что Азербайджан за короткое время приобрел очень многое. Сегодня Азер- байджан – это стремитель-


opera and ballet were written. However, we regret that the Azerbaijan Democratic Republic lasted for only 23 months. The Republic came face to face with geo-political factors. Among these factors, the increased interest for Baku oil played a significant role. As a result, our country lost its independence, and the Soviet Government was established in Azerbaijan through military intervention. This era lasted more than 70 years, and our people encountered the harsh rules of the Soviet regime. However, Azerbaijan’s economic potentials grew, illiteracy was abolished completely, an education network was created, universities were opened, and the National Academy of Science began operating. During these years Azerbaijani people dreamed of independence. Finally, in 1991, our nation became the true master of its own fate, land and country. It is indeed true that twenty years do not sound like a lot in regards to history, but when we look back, it becomes obvious that Azerbaijan realized a lot of accomplishments within this short period. These days Azerbaijan is the most developed country in the region. Azerbaijan shares 75 % of its general economy with the Southern Caucasus governments. Now the European Union recognizes Azerbaijan as its strategic counterpart in the sector of energy security, and Azerbaijan is ready to do its part to provide Europe with oil and gas. The oil and gas pipelines of our country, the improvement of the non-oil sector, and new infrastructure projects secure Azerbaijan’s continued development. We are now executing social policies in Azerbaijan. Since 2003 more than 900,000 new jobs have been opened, more than 2,000 new schools have been built, and poverty has been lowered from 49 % to 9 %. The new face of


35


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204