This page contains a Flash digital edition of a book.
özündə yaşadan milli xalq sənətimizi təbliğ etmək yolu ilə Azərbaycanın bəşəri dialoqa qatılmasında, xalqlararası mədəni anlaşmaya və ünsiyyətə nail olunmasında M.Əliyevanın xidmətləri əvəzsizdir.


Azərbaycanın birinci xanımının dəstəyi ilə muğam ifaçıları arasında müsabiqələrin keçirilməsi milli irsinə sahib duran gənc nəslin yüksək peşəkarlığının nümayişinə, bu sənətin bütün dünyada təbliğinə xidmət edir. Muğamlarımızın toplandığı “Qarabağ xanəndələri” adlı albomun məhz YUNESKO- nun xətti ilə işıq üzü görməsi, Qarabağ torpağının və muğam sənətinin Azərbaycan xalqına məxsus olması faktının dünya ictimaiyyəti tərəfindən bir daha təsdiqlənməsi deməkdir. 2005-ci ilin avqust ayında Bakıda Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin təməlinin qoyulması, Azərbaycanın milli mədəniyyət incilərinə verilən yüksək qiymətin ifadəsidir. Mehriban xanımın


Azərbaycan muğamlarının öyrənilməsinə, təbliğinə köklənən fəaliyyəti onun mənəvi dəyərlərə bağlılığını gostərir. Bu, torpaqlarımızın, abidələrimizin, xalçalarımızın, musiqimizin və digər milli mədəniyyət nümunələrimizin başqaları tərəfindən mənimsənilməsi cəhdlərinə qarşı atılmış əhəmiyyətli siyasi addım kimi dəyərləndirilməlidir. Mehriban xanım Əliyevanın rəhbərlik etdiyi “Azərbaycan Mədəniyyətinin Dostları” Fondunun səmərəli fəaliyyəti nəticəsində YUNESKO- nun “Dünya mədəni irsi” siyahısına milli-mənəvi


22


признания и высокой оцен- кой культурного наследия Азербайджана.


Деятельность Мехрибан Алиевой по возрождению, изучению и пропаганде мугама - отражение ее нераз- рывной связи с духовными ценностями народа. И в свою очередь, важный этап в реализации культурной политики страны, направ- ленный против тех, кто пытается присвоить земли, памятники, ковры, музыку и другие культурные ценности Азербайджана.


В результате успешной деятельности Фонда «Друзья азербайджанской культуры», руководимого Мехрибан Алиевой, в Список ЮНЕСКО «Всемирное культурное наследие» были включены архитектурные памятники Азербайджана – Дворец Ширваншахов, комплекс «Атешгех», Гобустанский исторический заповедник. Национальное ковровое искусство также нераз- рывно связано с историей азербайджанского народа, его традициями и эстети- ческим мировоззрением. В этом контексте деятельность Мехрибан Алиевой является поддержкой в деле сохра- нения и развития азербайд- жанского ковроделия. Независимо от того, где демонстрируются азер- байджанские ковры, будь то музей или «Азер-Ильмэ», встреча с ними превраща- ется в настоящий праздник. Посещающие Азербайджан почетные гости непременно посещают экспозиции с выставленными коврами. В дар каждому гостю в целях популяризации ковра за


As a result of the effective work done by the Friends of Azerbaijani Culture Foundation led by Mehriban Aliyeva, our precious historical monuments such as Shirvanshahs Palace, Ateshgah and Gobustan were included in UNESCO’s World Cultural Heritage list. The traditions, history, morality, and aesthetic sense of the Azerbaijani people are protected in carpet art as well. Mehriban Aliyeva’s work supports the fixed policy regarding the protection and development of Azerbaijani carpets.


Every single place where there are Azerbaijani carpets, be it carpet museums or Azer-Ilme, has been turned into a meeting place. Azerbaijan’s respected guests definitely visit these places, and familiarize themselves with the carpets. To give carpets or books about carpets as gifts is part of our intention to popularize our national carpets in foreign countries. This is the bottom line, aim and intention of the policy of the government care for carpet craftsmanship.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204