This page contains a Flash digital edition of a book.
Respublikasının Prezidentinə məlumat versin; 1.3. “Azərbaycan xalça sənətinin qorunması və inkişaf etdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun pozulmasına görə məsuliyyət növlərini müəyyən edən qanunvericilik aktının layihəsini hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin; 1.4. “Azərbaycan xalça sənətinin qorunması və inkişaf etdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 5-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş Azərbaycan xalçasının reyestrinin tərtib edilməsi və aparılması qaydasını müəyyən etsin; 1.5. Həmin qanunun 7.3-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş Azərbaycan xalçalarının sertifikatlaşdırılması qaydasını müəyyən etsin;


1.6. Həmin qanunun 5-ci və 6.2-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş “müvafiq icra hakimiyyəti orqanı”nın səlahiyyətlərini həyata keçirən icra hakimiyyəti orqanları barədə təkliflərini Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;


1.7. Öz səlahiyyətləri daxilində “Azərbaycan xalça sənətinin qorunması və inkişaf etdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunundan irəli gələn digər məsələləri həll etsin. 2. Müəyyən edilsin ki, “Azərbaycan xalça sənətinin qorunması və inkişaf etdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 7.3-cü


maddəsində nəzərdə tutulmuş “ müvafiq icra hakimiyyəti orqanı”nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti həyata keçirir.


18


1.3 Сообщить Президенту о проекте законодательного акта, определяющего виды ответственности за наруше- ние Закона о ковре Азер- байджанкой Республики. 1.4 Согласно статье № 5 За- кона о ковре создать реестр азербайджанского ковра и разработать правила его ведения;


1.5 Определить сертифи- кацию азербайджанского ковра согласно статье № 7.3 данного Закона;


1.6 Согласно статьям № 5 и 6.2 Закона о ковре предста- вить Президенту Азербайд- жанской Республики пред- ложения о государственных органах исполнительной власти, выполняющих функции соответствующего государственного органа; 1.7 В рамках своей компетен- ции решить иные вопросы, которые проистекают из За- кона о ковре;


2. Определить, что полномо- чия соответствующего госу- дарственного органа испол- нительной власти, который предусмотрен в пункте № 7.3 Закона о ковре, исполняет Кабинет Министров Азер- байджана.


ильхам алиев


Президент азербайд- жанской республики г.баку, 7 февраля 2005 г.


Данный указ Президента Азербайджанской Республи- ки Ильхама Алиева придал новый импульс развитию искусства ковроделия в стране. В продолжении на- стоящего указа, в мае 2008 года в Национальном при- морском парке состоялась торжественная закладка


Republic of Azerbaijan; 1.4. Define regulation for the design and conduct of the registration of Azerbaijani carpets envisaged in Article 5 of the Republic of Azerbaijan’s Law on “Protection and Development of Azerbaijan Carpet Art;” 1.5. Define regulation for certification of Azerbaijani carpets envisaged in Article 7.3 of the same law; 1.6. Present their proposals regarding executive administrative organs executing the authorities of “relevant executive administrative organs” envisaged in Articles 5 and 6.2 of the same law; 1.7. Within their power, solve other issues emerging from the Republic of Azerbaijan’s Law on “Protection and Development of Azerbaijan Carpet Art;” 2. It should be defined that the Cabinet of Ministers of the Republic of Azerbaijan executes the authorities of “relevant executive administrative organs” envisaged in Article 7.3 of the Republic of Azerbaijan’s Law on “Protection and Development of Azerbaijan Carpet Art.”


Ilham Aliyev President of the


Republic of Azerbaijan Baku, February 7, 2005


This decree signed by the President of the Republic of Azerbaijan further accelerated the development of carpet art. Following this decree, in May of 2008, with support from the Heydar Aliyev Foundation, on the basis of a joint project of the Ministry of Culture and Tourism and UNESCO, a ceremony was held in the seaside national park to lay foundations for a building to be constructed for Azerbaijani


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204