This page contains a Flash digital edition of a book.
Kürsü: Binanın kürsülük hissəsi bayır tərəfdən vulkanik daş olan tufla, içəridən isə 20x20x5 ölçülü kərpiçlə hörülmüşdür. Lakin 1960-cı illərdə aparılan bərpa işləri vaxtı kürsünün daşları əhəng daşı ilə əvəz olunmuşdur. Daş blokların qalınlığı 28-31 sm arasında dəyişir. Kürsünün karnizi yoxdur. Sərdabə: Sərdabənin döşəməsi, divarları və tavanı bişmiş kərpicdən hörülmüşdür. Birləşdirici material olaraq əhəng məhluldan istifadə edilmişdir. Sərdabənin orta hissəsi tam kvadratdır və üzləri yastı gümbəzlə örtülmüşdür. Kvadratın dörd tərəfindən xaçvari bokslar çıxarılmışdır ki, onların da üzləri tağlı tavanla örtülmüşdür. Sərdabənin 3 ədəd dar pəncərəsi var. Bu pəncərələrin heç biri türbənin kompozisiya oxları üzərində deyil. İlk nəzərdən bu uyarsızlıq yanlışlıq kimi görünsə də, əslində türbə portalları qiblə, pəncərələr isə namaz vaxtı sərdabəyə günəş şüalarının düşməsini təmin etmək üçün 9 dərəcə saat əqrəbi istiqamətinə dönmüşdür. Bununla da memar məzarın Allahla təmas zamanı nurla dolmasına şərait yaratmışdır. Görünür, memar astronomik bilgilərə də sahibiymiş. Sərdabənin tağlı tavanlarının orta hissələrində kərpiçdən ornamental kompozisiya yığılmışdır. Bu ornamentlər həm də konstruktiv xassəyə malikdirlər. Horizontal və şaquli kəsişən kərpiçlərdən ibarət olan tavan konstruksiyaları Yaxın və Orta Şərq ölkələrində “bəlxi” hörgü adlandırılır. Eyni hörgü tipinə Naxçıvan və Marağa abidələrində də rast gəlinir. Görünür, bəlxi konstruksiyalar Xorasandan XI-XII əsrlərdə Azərbaycana səlcuq köçü vasitəsilə gətirilmişdir. Bu tip tağ hörgüsündən əsasən yastı tavanların örtülməsində həm konstruktiv, həm də dekorativ element kimi istifadə edirlər. Aşağıdakı şəkildə göstərilən həndəsi naxış şimal portalı üzərində tərtib edilmişdir. Göründüyü kimi, naxış üçbucaqlı tor əsasında qurulmuş və Qiyasəddin Kaşinin “Hesabın açarı” əsərində qeyd olunduğu kimi standartlaşmış naxış elementləri kombinatorik qabiliyyətə malikdirlər. Burada kompozisiya qovşaqları altıbucaq ulduzların mərkəzləridir. Tor üzərində mərkəzlərin yeri dəyişdikcə naxış motivləri də yenisi ilə əvəz olunacaq. Bu tip naxışlarda vertikal və horizontal simmetriya oxlarının olmaması onun kiçik müstəvilər şəklində stalaktit yuvaların tərtibatında istifadəsinə imkan verir. Hazırda abidənin bərpa layihəsi üzərində iş aparılır. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin tapşırığına əsasən Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən həyata keçiriləcək təmir-bərpa işləri çərçivəsində abidənin yerləşdiyi “Torpaq qala” ərazisində də geniş arxeoloji qazıntı işləri aparılacaq. Bərpa işlərinə 2012-ci ildə start veriləcək.


181


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204