This page contains a Flash digital edition of a book.
Sultan Məhəmməd. Sultan Səncər və qarı. Nizami «Xəmsə»si. 1539-1543-cü illər.


«tur–ok», yəni tur oğulları söz birləşməsindən yarandığı elmə məlumdur. Bu adı ilk dəfə rəsmi müstəviyə çıxaran göytürklərin nəslinə bu gün də Orta Asiyada «ağsoek», yəni ağ saklar deyilir. Kayı boyundan gələn göytürklər atalarının dişi canavar tərəfindən süd verilərək xilas edildiyinə inanırdılar. Səmərqənd yaxınlığında tapılmış və eradan əvvəl 8-7-ci əsrə aid Ustruşana rəsmilərini araşdıran tacik alimləri 1980-ci illərdə onların Troya mədəniyyətinə aid olduğunu müəyyən ediblər və bu əfsanənin Orta Asiyaya məhz Troyadan gəldiyini ehtimal ediblər. E.ə. 8-7-ci yüzilliklərdə Romanın əsasını qoymuş, etrüsk mənşəli oxşar adlı «qay» soyunun da xilaskar dişi canavar barədə əfsanəsi vardı.


Həmin tayfanın nümayəndəsi Qay Yuli Sezar senatda ilk çıxışı zamanı babası Eneyin troyalı olduğunu vurğulamışdı. Bu baxımdan Troya müharibələrinin daha gec - e.ə 9-8-ci əsrlərdə baş verməsi, Azərbaycanda yaşayan sakların Troyanın qədim əhalisi turlarla soydaş olması, həmçinin Orta Asiyanın Pazırık xalçası kimi dünyanın ən qədim xalçasını yaratmış möhtəşəm türk mədəniyyətinin Troyadan və qədim Azərbaycandan getməsi ehtimalları daha inandırıcı görünür. Yəni Sultan Məhəmmədin miniatürlərindəki oğuz üslubunun Orta Asiyadan gəlmədiyi, ustad nəqqaşın oğuz təsvirlərini Təbriz ətrafında üç min ildir ki, yaşayan köçəri elatların xalça- keçə sənətindən qaynaqlandığını düşünmək daha məntiqli görünür. Sultan Məhəmmədin moğol üslubundan fərqlənən oğuz üslubunun hətta heyvan təsvirlərinin də xalçadan götürüldüyünü bu miniatürləri Pazırık xalçasındakı heyvani təsvirlərlə tutuşdurduqda da görmək olur. Məsələn, Sultan Məhəmmədin «Sultan Səncər və qarı» miniatüründə Sultan Səncərin altındakı at təsviri moğol üslubundakı bütün atlardan fərqlənir. O, Pazırık xalçasındakı atlar kimi hərəkətsiz - ayaqlarını qoşa şəkildə yerə basmış kimi təsvir edilib. Miniatürdəki başqa atlar isə moğol atları kimi bir ayaqlarını qaldırmış şəkildə rəsm edilib. Atların üzərindəki döyüşçülər də moğol bənizlidir. Miniatürü


diqqətlə izlədikdə rəsmdəki iki mərkəzi qəhrəmanın – Sultan Səncər və qarının oğuz sifətli olduğunu görmək olar. Bu, hər iki baş qəhrəmanın oğuz üslubuna əsaslanan ustad nəqqaş Sultan Məhəmməd, qalan atlıların isə moğol üslubuna üz tutmuş gənc nəqqaşlar tərəfindən rəsm edildiyini anlamağa imkan verir.


Çingiz İstifadə olunmuş ədəbiyyat: Kərim Kərimov. Azərbaycan miniatürləri. Bakı, 1980.


Kərim Kərimov. “Nizami Gəncəvi”, Xəmsə, Miniatürlər. Bakı, 1983. Rzayev. N. Əsrlərin səsi. Bakı, 1974.


Казиев. А. Ю. Миниатюры рукописи “Хамсе” Низами. 1539- 1543, Баку, 1964 Керимов. К. Д. Устад Солтан Мухаммед и его школа. М., 1970.


171


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204