This page contains a Flash digital edition of a book.
Bunciket sarayının divarlarını bəzəyən kompozisiya. Eradan əvvəl 8-7-ci əsrlər.


Yunan tarixçisi Herodot «Tarix» əsərində köçəri sak-massagetlərin Qafqaz dağlarından cənub tərəfdə, Araz çayının hər iki tərəfi boyunca Xəzərə qədər uzanan ərazidə, yəni indiki şərqi Türkiyə, Ermənistan, Azərbaycan Respublikası ərazilərində və İrana daxil olan Cənubi Azərbycanda yaşadıqlarını, onların əfsanəvi qadın hökmdarı Tomirisin eradan əvvəl 530- cu ilin iyul ayında işğalçı İran şahı Kirin başını kəsərək qan tuluğunun içində vətəni Pasarqata göndərməsini geniş təsvir edib. Herodot həmin sak-masaggetlərin etnik kimliyindən danışarkən onların dori və ya ari, yəni Hind-Avropa mənşəli olmadığını, başqa dildə danışdığını, Qara dənizdən şimaldakı çöllərdə yaşayan skiflərlə, Xəzər dənizinin şərqindən Altay dağlarına qədər uzanan çöllükdə yaşayan saklarla eyni kökdən gəldiyini dəfələrlə vurğulayıb. Yəni Herodotun «Tarix» əsərini mənbə kimi götürən istənilən tarixçi sakların və skiflərin türk olduğunu, Azərbaycan da daxil olmaqla Altaydan Dunaya kimi uzanan Türk Dünyasında 3 min ilə yaxındır ki, yaşadığını aksioma kimi qəbul etməlidir. Lakin azərbaycanlıların gəlmə olduğunu, bu torpaqlara yalnız 11-ci əsrdə səlcuq istilaları zamanı gəldiyini iddia edən bir sıra tarixçilər Herodotun «Tarix» əsərindəki Araz çayının Sır-Dərya olmasını, Tomirisin məhz Orta Asiyada yaşadığını iddia edirlər. Onlar istinad kimi həmin Arazın Qind çayı ilə eyni dağdan başlandığını, həmin Qindin də Hind çayı olduğunu vurğulayırlar. Sovet dərslik kitablarında da belə təbliğ olunub və təəssüf ki, postsovet məkanında bu yanaşma hələ də dəyişməyib. Amma Herodotun əsərini oxuyan hər kəs bilir ki, Herodot həmin Qind çayının


170


Fərata töküldüyünü yazır. Həmçinin Arazın Xəzərə töküldüyünü dəfələrlə vurğulayır ki, geoloqların araşdırmasına görə, Sır-Dərya son 150 min ildə heç vaxt Xəzərə tökülməyib, həmişə Arala tərəf axıb. Həmçinin, qazax və qırğız arxeoloqları 1970-80-


ci illərdə SSRİ Elmlər Akademiyasının da təsdiqi ilə sübut etdilər ki, əslində Orta Asiya köçəriləri olan saklar bu bölgəyə eradan əvvəl 10-8-ci əsrlərdə qərbdən – Ön Asiyadan gəliblər, İran qaynaqlarında onların ilkin adları «tura» olub. Qazax və qırğız alimlərinin araşdırmalarından bəlli oldu ki, həmin «tura»ların ilkin görkəmi avropoid olub, zaman keçdikcə monqolid cizgilər güclənib. Bunu aristokratların qəbirlərində sifətə qoyulan və üz cizgilərini əks etdirən qızıl maskaların vasitəsi ilə müəyyən ediblər. Qırğız arxeoloqu A.K.Abetekov bu cür monqoloidləşməni turaların monqoliod xalqlarla qohumlaşmasının nəticəsində baş verdiyini vurğulayır. Qeyd edək ki, ölmüş aristokratların sifətinə üz cizgilərini əks etdirən qızıl maskaların qoyulması e.ə 12-ci əsrə aid olduğu bildirilən Troya müharibələri dövrünün Yunanıstanına və Troyasına xas bir adətdir. Əksər alimlər bu adəti Elladanın yunanlardan əvvəlki əhalisinə aid edirlər. Bu məsələdə başqa bir ipucu qədim Misir mənbələrində troyalıların «tirren» və ya «tur» adlandırılmasıdır. Qədim mənbələr həm də Troya ətrafında əsasən köçəri maldarların yaşamasını, onların da Günəş tanrısına (Apollona) sitayiş etdiyini bildirir. Bu baxımdan Orta Asiya köçəriləri sakların atalarının troyalı turlar olduğunu düşünmək olar. Əslində 7-ci əsrdə bütün türk xalqlarına aid edilməyə başlayan «türk» kəlməsinin


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204