This page contains a Flash digital edition of a book.
malik, incə xalçalar yaradılırdı. Xovlu xalçalar istifadəsinə görə, müxtəlif ölçülərdə olurdu. Kiçik ölçülü xalçalar “namazlıq”, “püştü”, “taxt üstü”, iri ölçülü xalçalar isə “xalı”, “kənarə”, üç- beş hissədən ibarət olan xalçalar “dəst- xəli-gəbə” adlanırdılar. “Azərbaycan xalçaları” jurnalının


təsis edilməsində əsas məqsəd də Azərbaycan xalçalarını təbliğ etmək, onların tarixinə bir daha nəzər salmaq, qaranlıq məqamları araşdırmaq, onun dünya mədəniyyətindəki mövqeyini möhkəmləndirməyə


yardımçı


olmaqdır. Rəngbərəng ilmələrdən toxunan zərif, əsrarəngiz, bənzərsiz naxışlarla bəzədilən xalçalar ilk baxışdan, sadəcə, gözəl əl işi kimi görünsə də, əslində, özündə bir dünyalıq sirr gizlədir. Hər naxışın, hər rəngin öz mənası, öz tarixçəsi var. Xalqımızın qürur mənbəyi olan, nəsillərdən-nəsillərə yadigar qalan xalçaçılıq sənəti həm də incəsənətimizin dünya mədəniyyətinə inteqrasiyasında bir vasitədir. Buna görə də milli xalçalarımızın araşdırılması və dünya ictimaiyyətinə təqdim edilməsi bir zərurət kimi meydana çıxıb. Bu niyyətlə də “Azərbaycan xalçaları” jurnalının nəşri Azərbaycan, rus və ingilis olmaqla, üç dildə nəzərdə tutulub. Jurnal milli sərvətimiz olan xalça nümunələrinin, xalçaçılıq məktəblərinin öyrənilməsi, tanınması, təbliği və inkişaf etdirilməsi məqsədilə bundan əvvəl nəşr etdirdiyimiz “Azərbaycan xalçaları”, “Qarabağ xalçaları” kitablarının davamı kimi ərsəyə gətiriləcək. Dünyanın qloballığa kökləndiyi belə


bir zamanda bəşəriyyətin mədəni irsinə çevrilən, milli sərvətimiz olan xalçalarımızın tarixi, bu günü barədə məlumatsız qalmaq böyük qəbahət olar. Elə buna görə də bu şərəfli yolda hər birinizin bələdçisi olmaq niyyətindəyik. Ümid edirik ki, sehrli ilmələrin, cazibədar xalça aləminin sirrini sizə açacaq “Azərbaycan xalçaları” masaüstü dərginiz olacaq.


горных районах ткались толстые ковры из грубой шерсти, с высо- ким ворсом и низкой плотностью узлов. Такие ковры использовались для утепления домов. И, наоборот, в низменных зонах изготавливались тонкие ковры с высокой плотностью узлов. В зависимости от применения


ворсовые ковры ткались разных раз- меров. К маленьким коврам отно- сились «намазлыг», «пушту», «тахт усту», к большим - «халы», «кенаре», а также ковровый комплект из не- скольких предметов - «даст-хали- гебе». Основная цель журнала «Азер- байджанские ковры» - популяри- зация азербайджанского ковра, его истории, прояснение «темных пятен», укрепление его позиции в мировой культуре. Кажущиеся с первого взгляда лишь красивы- ми предметами быта, сотканными вручную из разноцветных узлов, с изящными узорами, ковры таят в себе целый мир, где каждый узор и оттенок имеют особый смысл и свою собственную историю. Вместе с тем ковроделие является и средством интеграции азербайджанского ис- кусства в мировую культуру. Поэто- му назрела острая необходимость детального изучения азербайджан- ского ковра и представления его лучших образцов мировой обще- ственности. По этой причине наш журнал бу-


дет издаваться на трех языках: азер- байджанском, русском и английском. Его можно считать продолжением монографий «Азербайджанские ковры» и «Гарабахские ковры», по- священных изучению и популяри- зации ковроткаческих школ Азер- байджана. В эпоху мировой глобализации было бы несправедливо оставить без внимания особенности разви- тия современного азербайджанско- го ковра, ставшего национальным достоянием республики и культур- ным наследием всего человечества. Надеемся, что наш журнал станет проводником в волшебный мир азербайджанского ковра, и откроет для вас все секреты его причудливых узоров.


13


position in world culture. Although these carpets, which are designed with colorful, delicate, mysterious, and unique knots, may seem nothing more than handmade decoration at first sight, in fact they are hiding significant secrets. Every pattern and color has its own meaning and history. The carpet-weaving art is the pride of our nation and has been a gift of memory from generation to generation. It is also a means of integration of our art into world culture. Therefore, it is very necessary to study our carpets and introduce them to the world community. With this intention, the “Azerbaijan Carpets” magazine will be published in three languages: Azerbaijani, Russian and English. The magazine will be the continuation of our previous books, Azerbaijan Carpets and Karabakh Carpets, aimed at the study, advocacy and development of carpet samples and carpet- weaving schools. At a time like this, when the world is developing globally, we would be remiss if we remained uninformed about the history of our carpets and their destiny. They are counted as our national wealth and are becoming part of mankind’s cultural heritage. And because of this, we wish to become your guide in pursuit of this honorable path. The “Azerbaijan Carpets” magazine will reveal the secrets of the magical knots and the charming carpet world and will be your desktop companion.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204