This page contains a Flash digital edition of a book.
Kainatın əsasında dayanan, dünyanın təbəqələrini əlaqələndirən, ibtidai təfəkkürün əsas inanclarını gerçəkləşdirən və əski dünya modelinin quruluşunu açmağa imkan verən Həyat ağacının ilkin variantının bərpası da bir sıra çətinliklərlə bağlıdır. Nisbətən yaxın dövrdə formalaşmış nəsil ağacı daha asan bərpa oluna bilirsə, ilkin variant olan Həyat ağacının təfsiri daha mürəkkəbdir. Məsələn, qədim türk, skif-sarmat, şumer-akkad abidələrində rast gəldiyimiz Həyat ağacı obrazının meşələrlə zəngin, insan həyatının ağaclardan daha çox asılı olduğu Altay ərazisində, yoxsa Dəclə- Fərat aralığında yarandığı mübahisəlidir. Bu məsələnin həllinə hələlik nə tarixi, nə də filoloji araşdırmalar imkan verir. Folklorumuzda, xüsusən epik ənənəmizdə qorunmuş nəbati motivlər, çeşidli ağac obrazları ümumi tipoloji cizgilər daşısa da, qədim türk ənənəsindən gələn cəhətlər daha dərin və əsaslıdır. Şumer-akkad qəhrəmanlıq nəğmələrində, o cümlədən «Enuma eliş»də ağacla bağlı motivlər Həyat ağacının təfsiri üçün zəngin material verir. Dəclə-Fərat aralığındakı cəmiyyətlərin ideologiyasında ağac konsepsiyasının mühüm mövqeyi məhz ondan bilinir ki, bizə gəlib çatan qəhrəmanlıq nəğmələrinin üçü müqəddəs ağacın kəsilməsi motivi ilə əlaqədardır. Bunlar Luqalbandanın səfəri, Qilqameşin ilahə İnannanın müqəddəs ağacından əcaib məxluqları qovması və əbədi şöhrət qazanmaq üçün dağa gedib Xuvavanın müqəddəs sidrini kəsməsi haqqındakı nəğmələrdir. Bir çox türk soylarında intişar tapmış ortaq motivlər etnik ənənənin ilkinliyini təsdiq edir. Altay yaradılış dastanlarında ay və günəşlə əhatə olunmuş doqquz budaqlı şaman ağacı, Abakan türklərində Dəmir dağda bitən yeddi budaqlı qayın ağacı təsvir olunur. Oğuz epik ənənəsində səmavi nurdan zahı olan ağacdan ilk insanların, o cümlədən mifik qəhrəman Buğu Təkinin doğulması epizodu yayılıb. Mifoloji qəhrəman Oğuzun ağac oğuşundan tapdığı qız (Yer yiyəsinin qızı) Göy xan, Dağ xan, Dəniz xanı dünyaya gətirir. Ağac, nəbatatla bağlı etnopsixoloji anlayışlar türklərin həyat, məkan, zaman haqqında təsəvvürlərinə dərindən sirayət edib. «Ur» kökünün ur-uq (nəsil), ur-va (yemək), ur-


en (toxum, dən), ur-vat (hörmət-izzət) mənalı sözlər yaratması da türklərdə nəsil-toxum- hörmət məfhumlarının əlaqəsini göstərir: toxum, kök anlayışları nəsil, əcdad, ad-san məfhumlarını əsaslandırır. Bu qanunauyğunluq insanı səciyyələndirən «qollu-budaqlı», «köklü- köməcli», «min budaq» kimi ifadələrdə də


146


aşkarlanır. İnsanın, toplumun, nəslin fərdiliyi də ağac anlayışıyla assosiativ əlaqədədir. Fərdin «öz»-ü və ağacın «öz»-əyi eyni mənşəli məfhumlardır. «Uruq ağacı», insanın və ağacın «qol-budağı», nəslin «toxumu» etnik frazeologiyada geniş yayılmış ifadələrdir (Məsələn, «Bizim uruğumuz sənin uruğ ağacının toxumudur» - «Oğuz Kağan»). Türk mifoloji və etnopoetik ənənəsində ağac anlayışı ilə bağlı belə mühüm simvollardan biri Qaba ağacdır («qaba» - yüksək, uca – bu sözün şumer mətnlərində rast gəlinən «quba» – ucalan, duran sözüylə müqayisəsi maraq doğurur). Həyat ağacının çeşidli şəkil dəyişmələrindən olan Qaba ağac - nəsil ağacı türk folklorunda geniş intişar tapıb. «Kitabi-Dədə Qorqud»un poetik frazeologiyasında rast gəldiyimiz «qaba ağac» ifadəsi, şübhəsiz ki, oğuz-qıpçaq xalqlarının əsatiri olan Həyat ağacı ilə bağlıdır. Qaba ağacın kökləri yeraltı dünya və keçmiş, budaqları səma və gələcək anlamındadır: «Başı ala baxar olsam, başsız ağac! Dibi ala baxar olsam, dibsiz ağac!». Ağacın quruması nəslin, soyun ölümü, ağacın canlılığı isə əksinə, dirilik, həyat deməkdir: «Qaba ağacın qurumuşdu, yaşardı axır». Qorqud Atanın alqışlarından ən sayqılısı - «qaba ağacın kəsilməsin»dir. Oğuzu Təpəgözdən xilas edən Basat da Qaba Ağacın oğludur. Maraqlıdır ki, «qaba» (qoba) ağac ifadəsinə yazılı ədəbiyyatda, məsələn, XIII əsr şairi Qul Əlinin «Qisseyi Yusif» əsərində eyni mənada rast gəlirik. Nəsil ağacı, qaba ağac motivi həmin əsərin dilində, xüsusən, frazeologiyasında, bədii təsvir ünsürlərində, Züleyxanın sarayının təsvirində əks olunub. Züleyxanın tikdirdiyi saraydakı bəzəkli uca ağac başqa mədəni zəmində yaranmış eyni süjetli digər əsərlərdə, o cümlədən Əbdürrəhman Caminin «Yusif və Züleyxa»sında da var və yəqin ki, Yaxın Şərqdə mövcud olan qədim əsatir təsəvvürləriylə bağlana bilər. Sonrakı monoteist dinlərə də təsir edən, «Quran»da – «Sidrətül- müntəha», «Tuba», «Zilli-Məmdud» kimi qalan həmin dəyanətli obrazın Qul Əli tərəfindən «qaba ağac» şəklinə salınıb türkləşdirilməsi olduqca diqqətəlayiq faktdır. Qaba ağacın özünəməxsus keyfiyyətlərindən


biri də soyun ənənələrini qoruyan, müəyyən qadağaların keşiyində duran qüvvə olmasıdır: «Əgər ərdir, əgər övrətdir, qorxusu ağac!» Türk xalqlarının əsatir və folklor ənənəsini


bir sıra ünsürlərlə seçdirən Qaba ağac həyat, şaman ağacları ilə əvəzlənib. Həyat ağacının maraqlı bir funksiyası da dünyanın sahmanı və sahmansızlığını, ahəng və xaosu ifadə etməsidir. Azərbaycan folklorunda əski Həyat ağacının


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204