This page contains a Flash digital edition of a book.
xalqının maddi və mənəvi sərvətidir, intellektual fəaliyyətin nəticəsi olub, xalqın estetik dünyagörüşünü və mədəni identikliyini əks etdirir”. Ölkə başçısı bu qanunun təsdiqindən bir müddət sonra, 2005-ci il fevralın 7-də “Azərbaycan xalça sənətinin qorunması və inkişaf etdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanununun tətbiq edilməsi barədə fərman imzalamışdır. Bu sənədlər Azərbaycanda xalçaçılığın inkişaf tarixində yeni səhifə açmaqla, onun daha da inkişafına misilsiz töhfə vermişdir. “Azər-İlmə” Prezident İlham


Əliyevin və Heydər Əliyev Fondunun Azərbaycan mədəniyyətinin, o cümlədən xalçaçılığın


inkişaf


etdirilməsi sahəsindəki fəaliyyətini yüksək qiymətləndirmiş, bu tarixi missiyanın yerinə yetirilməsində fəal iştirak etmişdir. Bu sahədə bir sıra əsaslı layihələr həyata keçirilmişdir. Onların arasında təqdim olunan “Azərbaycan xalçaları bütün məktəb- ləri ilə” adlı böyük layihə xüsusi yer tutur. Layihə Azərbaycan xalçaçılığının bütün məktəblərini ehtiva edən fundamental nəşrlərin reallaşdırılmasını,


“Azər-İlmə”-


nin “Sehrli İlmələr” qalereyasının kolleksiyasında saxlanan və ayrı-ayrı məktəblərə məxsus olan xalçaların sərgisinin təşkilini, bukletlərin bura- xılmasını və s. tədbirləri nəzərdə tutur. Həmçinin “Azər-İlmə” və onun “Sehrli İlmələr” qalereyasının ziyarəti Azərbaycana gələn rəsmi qonaqlar və görkəmli şəxslərin səfər proqramında mühüm yerdə dayanır. Xalça sənətinin tarixi ilkin olaraq xovsuz xalçaların–həsir, çətən, buriya, palaz, kilim, şəddə, ladı, zili, vərni və sumaxın meydana çıxması ilə başlanır. Lakin xüsusi bədii ifadəliliyin xalça üzərində obrazlı şəkildə təsvir edilməsi imkanı, şübhəsiz ki, xovlu xalçaların ərsəyə gəlməsi ilə bağlıdır. Bu xalçaların bir məktəb kimi formalaşmasında, bədii və texnoloji xüsusiyyətlərinin meydana çıxmasında təbii coğrafi şəraitin də önəmli rolu olmuşdur. Dağlıq bölgələrdə, bir qayda olaraq, soyuqdan qorunmaq üçün bu əraziyə məxsus qaba yundan hündür xovlu, az sıxlıqlı, ağır xalçalar toxunurdu. Əksinə, dağətəyi və aran bölgələrində isə zəif yun növündən istifadə edilərək, yüksək ilmə sıxlığına


12


Следует отметить, что ковроделие занимает особое место в культур- ной политике азербайджанского государства. 7 декабря 2004 года президент Ильхам Алиев подписал закон «О сохранении и развитии азербайджанского ковроделия». В законе указывается, что «азербайд- жанский ковер является матери- альной и духовной ценностью азер- байджанского народа, результатом его интеллектуальной деятельности, и воплощает в себе эстетические взгляды и культурную идентифика- цию народа». 7 февраля 2005 года, вскоре после подписания данного закона, прези- дент издал указ о выполнении Зако- на о ковре. Эти документы открыли новую страницу в истории развития азербайджанского ковра и придали неоценимый импульс в его дальней- шем развитии. «Азер-Ильмэ» высоко ценит забо-


ту и внимание президента Ильхама Алиева и Фонда им. Гейдара Алиева в деле развития азербайджанской культуры и, в частности, искусства ковроделия. Коллектив предпри- ятия принимает активное участие в реализации этой исторической мис- сии, и уже осуществил несколько важных проектов. Среди них особое место занимает уникальный проект «Ковровые школы Азербайджана». Проект предусматривает публика-


цию фундаментальных изданий по всем ковроткаческим школам Азер- байджана, организацию выставок ковров из коллекции галереи «Вол- шебные узелки», принадлежащей «Азер-Ильмэ», выпуск буклетов и прочие мероприятия. Посещение «Азер-Ильмэ» и его галереи также входит в программу визитов офици- альных лиц и известных личностей, посещающих Азербайджан. История ковроткачества началась


с появления безворсовых ковров – хесир, четен, бурия, палас, килим, шадда, лады, зили, варни и сумах. Однако высокохудожественное ис- полнение узоров на изделии ста- ло возможно лишь с появлением ворсовых ковров. На развитие раз- личных школ ковроделия, его ху- дожественных и технологических особенностей, также повлияли гео- графические условия местности. В


signed a decree regarding the application of the Republic of Azerbaijan’s Law on “Protection and Development of Azerbaijan Carpet Art.” In addition to opening a new page in the history of carpet weaving, these documents contributed exceptionally to the development of this sector. Azer-Ilme has assessed favorably the efforts of President Ilham Aliyev and the Heydar Aliyev Foundation in the development of Azerbaijani culture, including carpet weaving and active participation in the realization of this historical mission. Several fundamental projects have been implemented in this area. A large project called “Azerbaijani Carpet Art and All Its Schools” holds an exceptional place among them. The project is concerned with the publication of information concerning all Azerbaijani carpet-weaving schools, an exhibition of the carpets contained in the collection of Azer- Ilme “Magic Knots” gallery, the release of booklets on various carpet traditions, and so on. In addition, visiting Azer-Ilme and its “Magic Knots” gallery holds an important place in the travel programs of many official and well-known guests coming to Azerbaijan. The history of carpet art emerged with simple rugs with no pile, such as hesir (baste mat), cheten, buriya, palaz, kilim, shadda, ladi, zili, verni and sumakh carpets. However, the expression of pictorial features on carpets surfaced after pile carpets began being produced. There is no doubt that natural geographic conditions played a crucial role in the structure of carpets in each school and in the emergence of their pictorial and technological characteristics. As a rule, in the mountainous regions people wove tall, fleecy, heavy carpets with a low density of knots. On the contrary, in the regions situated in the foothills and lowlands, softer wool was used to produce elegant carpets with a high density of knots. Pile carpets came in different sizes depending on how they would be used. Small carpets were named namazlig (for praying), pushtu, and taxt ustu (bed cover). Bigger carpets were called khali or kenare. Carpets that had three to five parts were identified as dest-kheli-gebe. Our major reason in founding “Azerbaijan Carpets” is to advocate Azerbaijani carpets, to shed light on their history, to research previously unexplored areas, and to further strengthen their


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204